Zafa­scy­no­wać lite­ra­tu­rą, nauczyć myśleć logicz­nie i poma­gać w zdo­by­ciu umie­jęt­no­ści pre­cy­zo­wa­nia myśli, aby język gięt­ki powie­dział wszyst­ko, co pomy­śli gło­wa.

Przy­go­tu­je­my cię do kon­kur­sów kura­to­ryj­nych, olim­piad, matu­ry z języ­ka pol­skie­go i filo­zo­fii; debat; nauczy­my łaci­ny, a cudzo­ziem­ców – języ­ka pol­skie­go. Pra­cu­je­my też z oso­ba­mi, któ­re cier­pią z powo­du zabu­rzeń nastro­ju; wybra­ły naucza­nie domo­we lub są dia­gno­zo­wa­ne pod kątem spek­trum autyzmu. 

Aneta Korycińska

Polo­nist­ka w jed­nym z war­szaw­skich lice­ów, nauczy­ciel­ka, redak­tor­ka, oli­go­fre­no­pe­da­goż­ka, pod­ca­ster­ka. Udzie­lam kore­pe­ty­cji z lite­ra­tu­ro- i języ­ko­znaw­stwa, pro­wa­dzę warsz­ta­ty pisar­skie, wspo­ma­gam pro­ces ucze­nia się uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną i ze spek­trum auty­zmu; poma­gam zdo­być odpo­wied­nie umie­jęt­no­ści i przy­go­to­wu­ję do egza­mi­nów. Moim koni­kiem jest dydak­ty­ka pisa­nia wypra­co­wań. Wiem, że moje sta­ra­nia mają sens, gdy uda mi się poka­zać nie­do­wiar­kom, że potra­fią myśleć logicz­nie tak­że o języ­ku.
Spe­cja­li­zu­ję się w pra­cy z oso­ba­mi w spek­trum auty­zmu; wspo­ma­gam w naucza­niu domo­wym; pra­cu­ję z oso­ba­mi cier­pią­cy­mi na zabu­rze­nia nastro­ju. Przy­go­to­wu­ję do kon­kur­sów lite­rac­kich, kura­to­ryj­nych, olim­piad. Mogę pochwa­lić się dużym gro­nem fina­li­stów. Infor­ma­cje o moim wykształ­ce­niu, pro­jek­tach spo­łecz­nych, arty­ku­łach i doświad­cze­niu zawo­do­wym moż­na prze­czy­tać w zakład­ce DYPLOMY

Od mar­ca 2021 r. nie jestem już jed­ną Babą od pol­skie­go. Teraz jeste­śmy trzy!
Magda Próchniak

Magda Próchniak

Od zawsze inte­re­so­wa­łam się językiem pol­skim, lubi­łam czy­tać poezję, fascy­no­wa­łam się pol­ską pio­sen­ką, od liceum inten­syw­nie zaj­mo­wa­łam się też filo­zo­fią. Zro­bi­łam dyplom licen­cjac­ki w ramach Międzywydziałowych Indy­wi­du­al­nych Studiów Huma­ni­stycz­nych na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­ski oraz magi­ster­ski na UAMie. Jestem wete­ran­ką konkursów polo­ni­stycz­nych i filo­zo­ficz­nych, fascy­nu­ją mnie również inne języki, nie­strasz­ne mi zagad­ki gra­ma­tycz­ne. Jestem m.in. dyplo­mo­wa­ną filolożką kla­sycz­ną oraz lek­tor­ką języka pol­skie­go. Sta­ram się poka­zy­wać kul­tu­rę jako całość, dużą wagę przy­kła­dam do tego, jak się uczyć. Lubię być z uczniem bli­sko tek­stu, a także sta­rać się zro­zu­mieć jego potrze­by i zain­te­re­so­wa­nia. Ważné jest dla mnie, by każdy rozu­miał, że to, czym się inte­re­su­je, ma wartość i w jaki sposób może to wyko­rzy­stać w nauce. Sche­ma­tyzm szkol­ne­go myślenia zabi­ja nas wszyst­kich, war­to więc wycho­dzić poza nie­go. Ofe­ru­ję przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty, matu­ry z filo­zo­fii, olim­piad, kon­kur­sów kura­to­ryj­nych; nauczę łaci­ny i języ­ka pol­skie­go. Pra­cu­ję tak­że z oso­ba­mi obco­ję­zycz­ny­mi i potra­fię przy­go­to­wać je do egza­mi­nów pań­stwo­wych.

Ofi­cjal­nie, wykształ­ce­nie:
10÷2011−09÷2015: licen­cjat, histo­ria w ramach MISH UW
10÷2016−09÷2019: stu­dia magi­ster­skie, filo­lo­gia kla­sycz­na, w ramach MISHiS UAM
10÷2018−09÷2019: stu­dia pody­plo­mo­we, Naucza­nie języka pol­skie­go jako obce­go i dru­gie­go, UWr
od 10/2018 – pro­wa­dzę wła­sną działalność.

Katarzyna Kaczmarek

Katarzyna Kaczmarek

Ofe­ru­ję kom­plek­so­we przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nu matu­ral­ne­go, zarów­no na pozio­mie pod­sta­wo­wym, jak i roz­sze­rzo­nym. Plan dzia­ła­nia dosto­so­wu­ję do wyj­ścio­we­go sta­nu wie­dzy Ucznia/Uczennicy, a tak­że do cza­su, jaki może poświę­cić na pra­cę poza zaję­cia­mi. Sta­ram się, uży­wa­jąc życz­li­wo­ści i poczu­cia humo­ru, wypra­co­wy­wać na zaję­ciach bez­piecz­ną prze­strzeń, w któ­rej Uczeń/Uczennica może ziden­ty­fi­ko­wać swo­je sła­be punk­ty i, z moją pomo­cą, na czas uzu­peł­nić wie­dzę i uspraw­nić umiejętności. 
Jestem absol­went­ką stu­diów dok­to­ranc­kich na Wydzia­le Polo­ni­sty­ki Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Magi­ste­rium z zakre­su filo­lo­gii pol­skiej uzy­ska­łam tam­że oraz na pary­skiej Sor­bo­nie (w ramach pol­sko-fran­cu­skie­go pro­gra­mu sty­pen­dial­ne­go). Dodat­ko­wo ukoń­czy­łam stu­dia kul­tu­ro­znaw­cze (rów­nież na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim). Obec­nie sta­le współ­pra­cu­ję z Insty­tu­tem Badań Lite­rac­kich Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. 
Moje doświad­cze­nie dydak­tycz­ne obej­mu­je, oprócz wie­lu lat udzie­la­nia kore­pe­ty­cji, pro­wa­dze­nie zajęć uni­wer­sy­tec­kich z histo­rii lite­ra­tu­ry pol­skiej. Mam na swo­im kon­cie licz­ne wystą­pie­nia na kon­fe­ren­cjach spe­cja­li­stycz­nych, w tym mię­dzy­na­ro­do­wych, zagra­nicz­ne kwe­ren­dy oraz publi­ka­cje nauko­we, w tym książ­kę pod swo­ją redak­cją. Poza przy­go­to­wy­wa­niem do matu­ry zaj­mu­ję się orga­ni­za­cją wyda­rzeń kul­tu­ral­nych z róż­nych dzie­dzin – daje mi to moż­li­wość szer­sze­go, inter­dy­scy­pli­nar­ne­go spoj­rze­nia na oma­wia­ne z Ucznia­mi zagadnienia.