Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

To będzie spo­tka­nie, któ­re powin­no zain­te­re­so­wać wszyst­kich chcą­cych wię­cej dowie­dzieć się na temat ADHD doro­słych. W spo­sób przy­stęp­ny, mniej nauko­wy, a bar­dziej życio­wy napi­sa­ła o nim książ­kę Ane­ta Kory­ciń­ska, zna­na w sie­ci jako „Baba od polskiego”. 

Książ­ka nosi tytuł „Radio w mojej gło­wie. Opo­wie­ści o ADHD”, a spo­tka­nie z autor­ką odbę­dzie się już w naj­bliż­szą śro­dę (12.06) w ogro­dzie WBP przy ul. Pia­stow­skiej 20. Począ­tek o godz. 13:30.

https://www.empik.com/radio-w-mojej-glowie-opowiesci-o-adhd-aneta-korycinska,p1474515661,ksiazka‑p

Książ­ka „Radio w mojej gło­wie. Opo­wie­ści o ADHD” jest już w PRZEDSPRZEDAŻY, pre­mie­rę będzie mia­ła 14 maja.


Co w niej? Radio!


Życie z odpa­lo­ny­mi kil­ko­ma sta­cja­mi radio­wy­mi jed­no­cze­śnie, bez lito­ści. Wzgó­rza kre­atyw­no­ści, doko­ny­wa­nie cudów i nie­moż­li­wość wsta­nia z łóż­ka, syn­drom impo­sto­ra, poczu­cie wła­snej war­to­ści poni­żej god­no­ści, uza­leż­nie­nia, lęk i pasje, któ­re spra­wia­ją, że chce się żyć. Na smut­no i na weso­ło. Bez roman­ty­zo­wa­nia ADHD i bez sta­wia­nia się w roli ofia­ry. Tak chcia­łam, mam nadzie­ję, że tak wyszło. Mówię o sobie, ale by opa­no­wać ten ego­istycz­ny pamięt­nik i by nie spra­wiać wra­że­nia, że każ­dy tak ma, zapro­si­łam jesz­cze 18 osób do roz­mo­wy. Zosta­łam prze­kaź­ni­kiem, spi­sa­łam je, by mogły wybrzmieć jak opo­wieść. W koń­cu to książ­ka o różnorodności.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: