per­swa­zja – prze­ko­na­nie kogoś do nasze­go zda­nia, z logicz­ną argu­men­ta­cją np. załóż czap­kę, bo nie chcę byś się roz­cho­ro­wa­ła i musia­ła mieć znów lek­cje online

mani­pu­la­cja – prze­ko­na­nie kogoś do nasze­go zda­nia, jest nie­etycz­na, pod­stęp, to ukry­wa­nie praw­dy, mówie­nie nie­praw­dy, albo nie­peł­nej praw­dy odwo­ły­wa­nie się do cudzych emo­cji, szan­taż np. załóż czap­kę, bo nie będę pła­cić za two­je lek­cje gry na skrzypcach/nie będę cię kochać

Czę­sto w zesta­wach egza­mi­na­cyj­nych poka­zy­wa­ny jest ten pla­kat Mel­chio­ra Wańkowicza:

Każ­da rekla­ma wyko­rzy­stu­je miks tych obu: per­swa­zji i manipulacji. 

W tym przy­pad­ku do mani­pu­la­cji nale­ża­ło­by hasło “Mat­ko, nie żałuj dziec­ku cukru” – odwo­łu­je się to do sfe­ry emo­cjo­nal­nej, sil­ne­go instynk­tu macie­rzyń­skie­go; mówi, że jeże­li mat­ka nie da dziec­ku cukru – będzie zła. To szan­taż. Na doda­tek suge­ru­je, że obo­wiąz­kiem mat­ki jest dba­nie o rodzinę. 

Do per­swa­zji nale­żą hasła, któ­re posłu­gu­ją się argu­men­ta­mi o tym, że inne pro­duk­ty są droż­sze, a dają tyle samo kalo­rii co cukier. 

Gdzie umie­ścisz hasło “cukier krze­pi” – po stro­nie per­swa­zji czy manipulacji?

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)