Minął już ponad rok (19.10.2020) od obję­cia przez Prze­my­sła­wa Czarn­ka sta­no­wi­ska Mini­stra Edu­ka­cji i Nauki. Z son­da­żu SW Rese­arch prze­pro­wa­dzo­ne­go na potrze­by rp​.pl wyni­ka, że 57% respon­den­tów uwa­ża, że za rzą­dów mini­stra Czarn­ka szko­ła zmie­nia się na gor­sze, nato­miast 13,2% respon­den­tów jest prze­ciw­ne­go zdania.

Czas więc pod­su­mo­wać pierw­szy rok Prze­my­sła­wa Czarn­ka na cze­le Mini­ster­stwa Edu­ka­cji i Nauki i przy­po­mnieć naj­waż­niej­sze wyda­rze­nia ostat­nich 365 dni.

Kwie­cień 2021 – medal za zakaz nosze­nia zna­ku błyskawicy

Dariusz Jakó­bek, dyrek­tor XXXIV LO w Łodzi, został odzna­czo­ny Meda­lem Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej za wpro­wa­dze­nie zaka­zu nosze­nia zna­ku bły­ska­wi­cy, sym­bo­lu maso­wych pro­te­stów z 2020 r. Karą dla lice­ali­stów (a więc tak­że osób peł­no­let­nich) były punk­ty ujem­ne, zawie­sze­nie w pra­wach ucznia, a nawet wyda­le­nie ze szkoły.

Czer­wiec 2021 – spra­wy zna­ne ludziom od miliar­dów lat

Czy ja wszyst­kim muszę tłu­ma­czyć, że rodzic to jest ten, co zra­dza potom­stwo? To są tak oczy­wi­ste spra­wy, zna­ne ludziom od miliar­dów lat”

Lipiec 2021 – „cno­ty niewieście”

Paweł Skrzy­dlew­ski, dorad­ca mini­stra Czarn­ka, w wywia­dzie dla „Nasze­go Dzien­ni­ka” o kie­run­kach poli­ty­ki oświa­to­wej w nowym roku szkolnym:

Wła­ści­we [jest – przyp. Baba] wycho­wa­nie kobiet, a mia­no­wi­cie ugrun­to­wa­nie dziew­cząt do cnót nie­wie­ścich”
[Obser­wu­je­my] “bar­dzo nie­bez­piecz­ne zja­wi­ska moral­ne i reli­gij­ne” [któ­re obja­wia­ją się w] “zepsu­ciu ducho­wym kobiety”.

Sier­pień 2021 – „ide­olo­gia ekologizmu”

Będzie­my roz­wi­jać edu­ka­cję eko­lo­gicz­ną i dot. kli­ma­tu, ale nie zga­dza­my się na jaką­kol­wiek ide­olo­gię eko­lo­gi­zmu, pole­ga­ją­cą na huma­ni­za­cji roślin i zwie­rząt i ani­ma­li­za­cji czło­wie­ka. Tego na pew­no w pod­sta­wach pro­gra­mo­wych nie będzie”

Paź­dzier­nik 2021 – zawie­sze­nie za lek­cję o konstytucji

W czerw­cu 2021 w szko­le w Dobczy­cach odby­ło się spo­tka­nie uczniów, nauczy­cie­li
i rodzi­ców z sędzia­mi w ramach akcji „Tour de Kon­sty­tu­cja”. W trak­cie warsz­ta­tów dzie­ci otrzy­ma­ły egzem­pla­rze kon­sty­tu­cji oraz bia­ło-czer­wo­ne fla­gi. Mało­pol­ska kura­tor oświa­ty nazwa­ła tę ini­cja­ty­wę „abso­lut­nym skan­da­lem”, a dyrek­cja szko­ły zosta­ła w paź­dzier­ni­ku 2021 zawieszona.

Gru­dzień 2021 – wpro­wa­dze­nie HiTu – histo­rii i teraźniejszości

W grud­niu 2021 opu­bli­ko­wa­no pod­sta­wę pro­gra­mo­wą do nowe­go przed­mio­tu,
jest w niej mowa o:

  • ide­olo­giach eks­pan­syw­nych w świe­cie zachod­nim i zali­cza się do nich poli­ty­kę kli­ma­tycz­ną, wie­lo­kul­tu­ro­wość i nową defi­ni­cję praw czło­wie­ka (wtf?!);
  • kata­stro­fie smo­leń­skiej jako naj­więk­szej tra­ge­dii w powo­jen­nej Pol­sce (wycie­ra­nie sobie gęby tragedią?)
  • wagi poli­tycz­ne­go zna­cze­nia roku 2005 jako sym­bo­lu wyj­ścia z post­ko­mu­ni­zmu itd.

Jaki był ostat­ni rok pod rzą­da­mi Prze­my­sła­wa Czarnka?

  • Nagon­ka na oso­by LGBTQ+ – z wie­lu wypo­wie­dzi mini­stra wybrzmie­wa­ły hasła, któ­re wypo­wia­dał już wcze­śniej: choć­by to, że oso­by LGBTQ+ „nie są rów­ne ludziom normalnym”
  • Atmos­fe­ra stra­chu – pro­jekt nowej usta­wy, zwa­nej Lex Czar­nek, wpro­wa­dza moż­li­wość odwo­ła­nia dyrek­to­ra nie­mal­że bez żad­ne­go try­bu, co ozna­cza, że pra­cę moż­na stra­cić bez żad­ne­go powodu
  • Brak dia­lo­gu – mini­ster przez 365 dni nie zna­lazł cza­su na to, aby poroz­ma­wiać z nauczy­cie­la­mi na temat warun­ków ich zatrud­nie­nia. Zamiast tego zapro­po­no­wał… zwięk­sze­nie cza­su pracy.

O czym jesz­cze zapo­mnia­łam? Co dodasz do podsumowania?