Umie­ści­łam na tej stro­nie zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych z wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookies i innych tech­no­lo­gii śle­dzą­cych w związ­ku z korzy­sta­niem ze stron inter­ne­to­wych zarzą­dza­nych przez Babę od pol­skie­go oraz doko­ny­wa­niem zaku­pów w skle­pie Baba od polskiego.

W razie jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści zwią­za­nych z poli­ty­ką pry­wat­no­ści, w każ­dej chwi­li możesz skon­tak­to­wać się z Babą od pol­skie­go (ze mną), wysy­ła­jąc wia­do­mość na adres babaodpolskiego@gmail.com.

 1. Baba od pol­skie­go prze­twa­rza two­je dane oso­bo­we, któ­re prze­ka­zu­jesz jej (mi), doko­nu­jąc zaku­pów pro­duk­tów Baby od pol­skie­go, zapi­su­jąc się do new­slet­te­ra lub na listę osób zain­te­re­so­wa­nych okre­ślo­nym kur­sem, bio­rąc udział w spo­tka­niach LIVE lub webi­na­rach, kon­tak­tu­jąc się mailo­wo, wcho­dząc w inte­rak­cje z Babą od pol­skie­go za pośred­nic­twem mediów spo­łecz­no­ścio­wych, prze­ka­zu­jąc opi­nie na temat pro­duk­tów Baby od polskiego.
 2. W zależ­no­ści od celu, w jakim prze­ka­zu­jesz swo­je dane, Baba od pol­skie­go może znać two­je imię i nazwi­sko, adres e‑mail, numer tele­fo­nu, miej­sce zamiesz­ka­nia, numer NIP, adres wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, wize­ru­nek. Zakres gro­ma­dzo­nych danych w odnie­sie­niu do każ­de­go celu prze­twa­rza­nia został wska­za­ny w dal­szej czę­ści tej polityki.
 3. Narzę­dzia, z któ­rych korzy­sta Baba od pol­skie­go, mogą zbie­rać na twój temat infor­ma­cje takie jak adres IP, przy­bli­żo­na loka­li­za­cja, urzą­dze­nie, sys­tem ope­ra­cyj­ny oraz prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa, z któ­rych korzy­stasz, płeć, prze­dział wie­ko­wy, zain­te­re­so­wa­nia, czas spę­dza­ny na stro­nach Baba od pol­skie­go, przej­ścia pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi witry­na­mi, klik­nię­cia w poszcze­gól­ne lin­ki, inne dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne w ramach stron Baba od pol­skie­go. Infor­ma­cje te nie są przez Babę od pol­skie­go zesta­wia­ne z two­imi dany­mi oso­bo­wy­mi i nie pozwa­la­ją na two­ją iden­ty­fi­ka­cję, z wyjąt­kiem sytu­acji, gdy zapi­sa­łaś się do new­slet­te­ra. W tym przy­pad­ku two­je imię oraz adres e‑mail zesta­wia­ne są z infor­ma­cja­mi na temat korzy­sta­nia przez cie­bie ze stron Baba od pol­skie­go, któ­re to infor­ma­cje są następ­nie wyko­rzy­sty­wa­ne przy podej­mo­wa­niu decy­zji o kie­ro­wa­nych do cie­bie tre­ściach w ramach komu­ni­ka­cji mailowej.
 4. Baba od pol­skie­go powie­rza prze­twa­rza­nie two­ich danych oso­bo­wych tyl­ko spraw­dzo­nym i zaufa­nym pod­mio­tom świad­czą­cym usłu­gi zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem danych osobowych.
 5. Baba od pol­skie­go prze­ka­zu­je część two­ich danych oso­bo­wych do państw trze­cich w celu ich prze­cho­wy­wa­nia na ser­we­rach w związ­ku z korzy­sta­niem z narzę­dzi wyko­rzy­stu­ją­cych ser­we­ry zlo­ka­li­zo­wa­ne poza Euro­pej­skim Obsza­rem Gospo­dar­czym. Dostaw­cy tych narzę­dzi gwa­ran­tu­ją odpo­wied­ni poziom ochro­ny danych oso­bo­wych poprzez sto­so­wa­nie mecha­ni­zmów zgod­no­ści w posta­ci stan­dar­do­wych klau­zul umow­nych oraz uczest­nic­twa w pro­gra­mach takich jak Tar­cza Prywatności.
 6. Baba od pol­skie­go nie podej­mu­je wobec cie­bie decy­zji opie­ra­ją­cych się wyłącz­nie na zauto­ma­ty­zo­wa­nym prze­twa­rza­niu two­ich danych oso­bo­wych, któ­re wywo­ły­wa­ły­by wobec cie­bie skut­ki praw­ne lub w podob­ny spo­sób istot­nie na cie­bie wpły­wa­ły. Wpraw­dzie w związ­ku z zapi­sem do new­slet­te­ra, two­rzo­ny jest twój pro­fil użyt­kow­ni­ka obej­mu­ją­cy two­je zacho­wa­nia na stro­nach Baba od pol­skie­go, ale pro­fil ten nie jest wyko­rzy­sty­wa­ny do podej­mo­wa­nia wska­za­nych powy­żej decy­zji, a jedy­nie do wybo­ru tre­ści, któ­re mogą być dla cie­bie szcze­gól­nie inte­re­su­ją­ce i któ­re zosta­ną prze­sła­ne Ci w ramach komu­ni­ka­cji mailowej.
 7. Baba od pol­skie­go korzy­sta (tzn. kie­dyś będzie, gdy sama się tego nauczy, bo jest Zosią samo­sią) z narzę­dzi mar­ke­tin­go­wych dostęp­nych w ramach ser­wi­su Face­bo­ok oraz Insta­gram w celu kie­ro­wa­nia do cie­bie reklam. Rekla­my te mogą być per­so­na­li­zo­wa­ne w takim zna­cze­niu, że decy­zja o wyświe­tle­niu Tobie okre­ślo­nej rekla­my zosta­nie pod­ję­ta auto­ma­tycz­nie przez algo­rytm ser­wi­su Face­bo­ok w zależ­no­ści od zde­fi­nio­wa­nych przez Panią Swo­je­go Cza­su usta­wień. Usta­wie­nia te mogą wią­zać się z pew­ny­mi infor­ma­cja­mi na twój temat, taki­mi jak zain­te­re­so­wa­nia, wiek, dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne uprzed­nio na stro­nach Baba od pol­skie­go. Infor­ma­cje te jed­nak nie pozwa­la­ją Baba od pol­skie­go na two­ją identyfikację.
 8. Baba od pol­skie­go zapew­nia ci moż­li­wość reali­za­cji two­ich upraw­nień wyni­ka­ją­cych z RODO, zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem two­ich danych osobowych.
 9. Baba od pol­skie­go umoż­li­wia na swo­ich stro­nach korzy­sta­nie z funk­cji spo­łecz­no­ścio­wych, takich jak polu­bie­nie pro­fi­lu spo­łecz­no­ścio­we, udo­stęp­nia­nie tre­ści w danym ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym. Narzę­dzia wyko­rzy­sty­wa­ne w tym celu zapi­su­ją i odczy­tu­ją infor­ma­cje z pli­ków cookies.
 10. Baba od pol­skie­go nie pozwa­la na komen­to­wa­nie na stro­nie www​.baba​od​pol​skie​go​.pl – wszel­kie uwa­gi moż­na umiesz­czać na stro­nach mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Celem tego zada­nia jest uchro­nie­nie użyt­kow­ni­ków stro­ny od spamu.
 11. Korzy­sta­jąc ze stron inter­ne­to­wych Baba od pol­skie­go z włą­czo­ną w swo­jej prze­glą­dar­ce obsłu­gą pli­ków cookies, wyra­żasz zgo­dę na zapis i odczyt infor­ma­cji z pli­ków cookies.
 12. Możesz zarzą­dzać usta­wie­nia­mi pli­ków cookies z pozio­mu prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej lub insta­lu­jąc spe­cjal­ne dodat­ki pozwa­la­ją­ce na kon­tro­lę nad pli­ka­mi cookies.
 13. W ramach zawar­to­ści stron Baba od pol­skie­go mogą znaj­do­wać się lin­ki do witryn zewnętrz­nych zarzą­dza­nych przez pod­mio­ty trze­cie. Baba od pol­skie­go nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych i wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookies przez ope­ra­to­rów witryn zewnętrz­nych. Szcze­gó­łów w tym zakre­sie możesz szu­kać w poli­ty­kach pry­wat­no­ści witryn zewnętrznych.
 14. Stro­ny Baba od pol­skie­go prze­cho­wy­wa­ne są na ser­we­rach zewnętrz­nych, któ­ry, tak jak wszyst­kie ser­we­ry, gene­ru­ją logi. W logach prze­cho­wy­wa­ne są infor­ma­cje takie jak adres IP, data i czas ser­we­ra, infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej i sys­te­mie ope­ra­cyj­nym. Logi słu­żą wyłącz­nie celom ope­ra­cyj­nym i technicznym.

Admi­ni­stra­to­rem two­ich danych oso­bo­wych jest BABA OD POLSKIEGO Ane­ta Kory­ciń­ska, z sie­dzi­bą pod adre­sem: ul. Sta­ro­wiśl­na 9a/5, 03 – 193 War­sza­wa, posłu­gu­ją­cej się nume­rem NIP 8222229457, REGON 366297090.

Cele, pod­sta­wy praw­ne oraz okres prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych wska­za­ne są odręb­nie w sto­sun­ku do każ­de­go celu prze­twa­rza­nia danych (patrz: opis poszcze­gól­nych celów prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych poniżej).

RODO przy­zna­je Ci nastę­pu­ją­ce poten­cjal­ne upraw­nie­nia zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem two­ich danych osobowych:

 1. pra­wo dostę­pu do swo­ich danych oraz otrzy­ma­nia ich kopii,
 2. pra­wo do spro­sto­wa­nia (popra­wia­nia) swo­ich danych,
 3. pra­wo do usu­nię­cia danych (jeże­li Two­im zda­niem nie ma pod­staw, aby­śmy prze­twa­rza­li two­je dane, możesz żądać, aby­śmy je usunęli),
 4. pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych (możesz żądać, aby­śmy ogra­ni­czy­li prze­twa­rza­nie danych wyłącz­nie do ich prze­cho­wy­wa­nia lub wyko­ny­wa­nia uzgod­nio­nych z Tobą dzia­łań, jeże­li w two­jej opi­nii mamy nie­pra­wi­dło­we dane lub prze­twa­rza­my je bezpodstawnie),
 5. pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych (masz pra­wo do sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su; powi­nie­neś wska­zać szcze­gól­ną sytu­ację, któ­ra two­im zda­niem uza­sad­nia zaprze­sta­nie przez nas prze­twa­rza­nia obję­te­go sprze­ci­wem. Prze­sta­nie­my prze­twa­rzać two­je dane w tych celach, chy­ba że wyka­że­my, że pod­sta­wy prze­twa­rza­nia przez nas danych są nad­rzęd­ne wobec two­ich praw lub też, że two­je dane są nam nie­zbęd­ne do usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny roszczeń),
 6. pra­wo do prze­no­sze­nia danych (masz pra­wo otrzy­mać od nas w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie nada­ją­cym się do odczy­tu maszy­no­we­go dane oso­bo­we, któ­re dostar­czy­łeś nam na pod­sta­wie umo­wy lub two­jej zgo­dy; możesz nam zle­cić prze­sła­nie tych danych bez­po­śred­nio inne­mu podmiotowi),
 7. pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go (jeże­li stwier­dzisz, że prze­twa­rzam dane nie­zgod­nie z pra­wem, możesz zło­żyć w tej spra­wie skar­gę do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych lub inne­go wła­ści­we­go orga­nu nadzorczego).

Zasa­dy zwią­za­ne z reali­za­cją wska­za­nych powy­żej upraw­nień zosta­ły opi­sa­ne szcze­gó­ło­wo w art. 16 – 21 RODO

Zawsze możesz rów­nież zwró­cić się do mnie z żąda­niem udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji o tym, jakie dane na twój temat posia­dam oraz w jakich celach je prze­twa­rzam. Wystar­czy, że wyślesz wia­do­mość na adres babaodpolskiego@gmail.com. 

Zapew­niam pouf­ność wszel­kich prze­ka­za­nych nam danych oso­bo­wych. Zapew­niam pod­ję­cie odpo­wied­nich środ­ków bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny danych oso­bo­wych wyma­ga­nych przez prze­pi­sy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Dane oso­bo­we są gro­ma­dzo­ne z nale­ży­tą sta­ran­no­ścią i odpo­wied­nio chro­nio­ne przed dostę­pem do nich przez oso­by do tego nieupoważnione.

Twoje dane oso­bo­we mogą być prze­twa­rza­ne przez pod­mio­ty, z któ­rych usług korzy­sta­my, a któ­rych usłu­gi wią­żą się lub mogą wią­zać się z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych. Cho­dzi o, w szcze­gól­no­ści, nastę­pu­ją­ce podmioty:

 1. hostin­go­daw­ca – na ser­we­rze prze­cho­wy­wa­ne są two­je dane osobowe,
 2. dostaw­ca sys­te­mu mailin­go­we­go – w ramach sys­te­mu mailin­go­we­go docho­dzi do prze­twa­rza­nia two­ich danych osobowych,
 3. dostaw­ca sys­te­mu do fak­tu­ro­wa­nia – w ramach tego sys­te­mu docho­dzi do prze­twa­rza­nia two­ich danych oso­bo­wych na potrze­by wysta­wie­nia faktury,
 4. dostaw­ca opro­gra­mo­wa­nia do orga­ni­za­cji webi­na­rów – w ramach tego opro­gra­mo­wa­nia docho­dzi do prze­twa­rza­nia two­ich danych oso­bo­wych, jeże­li bie­rzesz udział w webinarze,
 5. dostaw­ca sys­te­mu do zarzą­dza­nia pro­jek­ta­mi – w ramach tego sys­te­mu może docho­dzić do prze­twa­rza­nia two­ich danych oso­bo­wych, jeże­li zosta­ną one do nie­go wpro­wa­dzo­ne w związ­ku z reali­zo­wa­nym projektem,
 6. dostaw­ca sys­te­mu do obsłu­gi klien­ta – w ramach tego sys­te­mu docho­dzi do prze­twa­rza­nia two­ich danych oso­bo­wych, jeże­li kon­tak­tu­jesz się z nami w związ­ku z obsłu­gą two­je­go zamówienia,
 7. dostaw­ca sys­te­mu skle­po­we­go – w ramach tego sys­te­mu docho­dzi do prze­twa­rza­nia two­ich danych, gdy skła­dasz zamó­wie­nie w sklepie,
 8. dostaw­ca narzę­dzia do zarzą­dza­nia stro­na­mi lądo­wa­nia – w ramach tego narzę­dzia docho­dzi do prze­twa­rza­nia two­ich danych, gdy prze­sy­łasz for­mu­larz widocz­ny na stro­nie lądowania,
 9. dostaw­ca chmur obli­cze­nio­wych – w ramach chmur docho­dzi do prze­cho­wy­wa­nia two­ich danych osobowych,
 10. biu­ro rachun­ko­we – biu­ro prze­twa­rza two­je dane oso­bo­we zawar­te na fak­tu­rach i innych doku­men­tach księgowych,
 11. kan­ce­la­ria praw­na – kan­ce­la­ria może uzy­skać dostęp do two­ich danych oso­bo­wych, jeże­li będzie to koniecz­ne do świad­cze­nia na naszą rzecz usług prawnych,
 12. pod­miot świad­czą­cy usłu­gi w zakre­sie obsłu­gi tech­nicz­nej stro­ny inter­ne­to­wej – pod­miot ten może uzy­ski­wać dostęp do two­ich danych w związ­ku z pra­ca­mi tech­nicz­ny­mi doty­czą­cy­mi tych obsza­rów, w któ­rych prze­twa­rza­ne są dane,
 13. pod­miot reali­zu­ją­cy zamó­wie­nia w skle­pie inter­ne­to­wym – jeże­li zama­wiasz pro­dukt fizycz­ny, obsłu­gą logi­stycz­ną zamó­wie­nia zaj­mu­je się pod­miot zewnętrz­ny, któ­ry prze­twa­rza two­je dane osobowe,
 14. fir­ma kurier­ska – pro­duk­ty fizycz­ne dostar­cza­ne są przez fir­mę kurier­ską, któ­ra prze­twa­rza two­je dane osobowe,
 15. pozo­sta­li pod­wy­ko­naw­cy – współ­pra­cu­je­my z róż­ny­mi pod­wy­ko­naw­ca­mi, któ­rzy mogą mieć dostęp do two­ich danych oso­bo­wych, jeże­li będą świad­czyć usłu­gi w zakre­sie zwią­za­nym z takim dostępem.

Two­je dane oso­bo­we mogą być rów­nież prze­ka­zy­wa­ne do urzę­dów skar­bo­wych w zakre­sie nie­zbęd­nym do reali­za­cji obo­wiąz­ków. Cho­dzi w szcze­gól­no­ści o wszel­kie dekla­ra­cje, rapor­ty, spra­woz­da­nia i inne doku­men­ty księ­go­we, w któ­rych znaj­du­ją się two­je dane osobowe.

Ponad­to, w razie zaist­nie­nia takiej koniecz­no­ści, two­je dane oso­bo­we mogą być udo­stęp­nia­ne pod­mio­tom, orga­nom lub insty­tu­cjom upraw­nio­nym do uzy­ska­nia dostę­pu do danych na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa, takim jak służ­by poli­cyj­ne, bez­pie­czeń­stwa, sądy, prokuratury.

Nie podej­mu­ję wobec cie­bie decy­zji opie­ra­ją­cych się wyłącz­nie na zauto­ma­ty­zo­wa­nym prze­twa­rza­niu, w tym pro­fi­lo­wa­niu, któ­re wywo­ły­wa­ły­by wobec cie­bie skut­ki praw­ne lub w podob­ny spo­sób istot­nie na cie­bie wpły­wa­ły. Korzy­sta­jąc z okre­ślo­nych narzę­dzi, mogę np. kie­ro­wać do cie­bie sper­so­na­li­zo­wa­ne rekla­my na pod­sta­wie wcze­śniej­szych dzia­łań pod­ję­tych przez cie­bie w ramach mojej stron czy też pod­po­wia­dać ci pro­duk­ty, któ­re mogą cię zain­te­re­so­wać. Mowa tutaj o tzw. rekla­mie beha­wio­ral­nej. Zachę­cam cię do pogłę­bie­nia wie­dzy na temat rekla­my beha­wio­ral­nej, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie kwe­stii zwią­za­nych z pry­wat­no­ścią. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje, wraz z moż­li­wo­ścią zarzą­dza­nia usta­wie­nia­mi w zakre­sie rekla­my beha­wio­ral­nej, znaj­dziesz tutaj: http://​www​.youron​li​ne​cho​ices​.com.

Pod­kre­ślam, że w ramach narzę­dzi, z któ­rych korzy­stam, nie mam dostę­pu do infor­ma­cji, któ­re pozwa­lał­by na two­ją iden­ty­fi­ka­cję. Infor­ma­cje, o któ­rych tutaj mówi­my, to, w szczególności:

 • infor­ma­cje o sys­te­mie ope­ra­cyj­nym i prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej, z któ­rej korzystasz,
 • prze­glą­da­ne postronny,
 • czas spę­dzo­ny na stronie,
 • przej­ścia pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi podstronami,
 • źró­dło, z któ­re­go prze­cho­dzisz do naszej strony,
 • prze­dział wie­ku, w któ­rym się znajdujesz,
 • two­ja płeć,
 • two­ja przy­bli­żo­na loka­li­za­cja ogra­ni­czo­na do miejscowości,
 • two­je zain­te­re­so­wa­nia okre­ślo­ne na pod­sta­wie aktyw­no­ści w sieci.

Infor­ma­cji wska­za­nych powy­żej nie zesta­wiam z two­imi dany­mi oso­bo­wy­mi, któ­re znaj­du­ją się w mojej bazie. Infor­ma­cje te mają cha­rak­ter ano­ni­mo­wy i nie pozwa­la­ją mi na two­ją iden­ty­fi­ka­cję. Infor­ma­cje te prze­cho­wy­wa­ne są na ser­we­rach dostaw­ców poszcze­gól­nych narzę­dzi, a ser­we­ry te naj­czę­ściej mogą znaj­do­wać się na całym świe­cie. Wyjąt­kiem jest sytu­acja, w któ­rej zapi­sa­łaś się do new­slet­te­ra. W takiej sytu­acji kod śle­dzą­cy sys­te­mu mailin­go­we­go zbie­ra rów­nież infor­ma­cje na temat two­jej aktyw­no­ści na mojej stro­nie. Infor­ma­cje w ten spo­sób zbie­ra­ne nie są jed­nak wyko­rzy­sty­wa­ne w celu podej­mo­wa­nia decy­zji, któ­re w istot­ny spo­sób by na cie­bie wpły­wa­ły. W ten spo­sób podej­mu­je­my jedy­nie decy­zję na temat tre­ści prze­sy­ła­nych Ci w ramach komu­ni­ka­cji mailowej.

Skła­da­jąc zamó­wie­nie w skle­pie, musisz podać dane nie­zbęd­ne do reali­za­cji zamó­wie­nia, takie jak imię i nazwi­sko, adres roz­li­cze­nio­wy, adres e‑mail, numer tele­fo­nu, numer NIP. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do zło­że­nia zamówienia.

Dane prze­ka­za­ne mi w związ­ku z zamó­wie­niem, prze­twa­rza­ne są w celu wyko­na­nia umo­wy zawie­ra­nej poprzez zło­że­nie zamó­wie­nia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wysta­wie­nia fak­tu­ry (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględ­nie­nia fak­tu­ry w doku­men­ta­cji księ­go­wej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archi­wal­nych i sta­ty­stycz­nych, w tym w celu iden­ty­fi­ka­cji klien­ta powra­ca­ją­ce­go (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamó­wie­niach będą prze­twa­rza­ne przez czas nie­zbęd­ny do reali­za­cji zamó­wie­nia, a następ­nie do cza­su upły­wu ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń z tytu­łu zawar­tej umo­wy. Ponad­to, po upły­wie tego ter­mi­nu, dane nadal mogą być prze­ze mnie prze­twa­rza­ne w celach archi­wal­nych oraz sta­ty­stycz­nych, w szcze­gól­no­ści w celu iden­ty­fi­ka­cji klien­ta powra­ca­ją­ce­go. Pamię­taj rów­nież, że mam obo­wią­zek prze­cho­wy­wać fak­tu­ry z two­imi dany­mi oso­bo­wy­mi przez okres 5 lat od koń­ca roku podat­ko­we­go, w któ­rym powstał obo­wią­zek podatkowy.

Nie możesz sprze­ci­wić się prze­twa­rza­niu danych oraz doma­gać się usu­nię­cia danych do cza­su upły­wu ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń z tytu­łu zawar­tej umo­wy. Podob­nie, nie możesz sprze­ci­wić się prze­twa­rza­niu danych oraz doma­gać się usu­nię­cia danych zawar­tych w fak­tu­rach. Po upły­wie ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń z tytu­łu zawar­tej umo­wy możesz jed­nak sprze­ci­wić się prze­twa­rza­niu prze­ze mnie two­ich danych w celach sta­ty­stycz­nych i archi­wal­nych, jak rów­nież doma­gać się usu­nię­cia two­ich danych z bazy.

Zakła­da­jąc kon­to użyt­kow­ni­ka w skle­pie, musisz podać dane nie­zbęd­ne do zało­że­nia kon­ta, takie jak adres e‑mail oraz hasło. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do zało­że­nia kon­ta. W ramach edy­cji danych kon­ta możesz podać swo­je dalej idą­ce dane.

Dane prze­ka­za­ne w związ­ku z zało­że­niem kon­ta prze­twa­rza­ne są w celu świad­cze­nia na two­ją rzecz usłu­gi dro­gą elek­tro­nicz­ną pole­ga­ją­cej na zapew­nie­niu ci moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z kon­ta użyt­kow­ni­ka. Usłu­ga ta świad­czo­na jest na pod­sta­wie umo­wy zawie­ra­nej na zasa­dach opi­sa­nych w regu­la­mi­nie, co ozna­cza, że w tym zakre­sie pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia two­ich danych oso­bo­wych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W każ­dej chwi­li możesz pod­jąć decy­zję o usu­nię­ciu kon­ta, przy czym nie dopro­wa­dzi to usu­nię­cia two­ich danych z naszej bazy, ponie­waż dane te są mi nie­zbęd­ne do ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia, obro­ny lub docho­dze­nia rosz­czeń zwią­za­nych z umo­wą o świad­cze­nie usług dro­gą elektroniczną.

Ponad­to, two­je dane prze­cho­wy­wa­ne są w bazie po usu­nię­ciu kon­ta po to, bym mogła w przy­szło­ści ziden­ty­fi­ko­wać cię jako użyt­kow­ni­ka powra­ca­ją­ce­go, jeże­li zde­cy­do­wał­byś się na ponow­ne korzy­sta­nie ze skle­pu jako zare­je­stro­wa­ny użyt­kow­nik. W tym zakre­sie pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia two­ich danych oso­bo­wych jest nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W ramach kon­ta użyt­kow­ni­ka prze­cho­wy­wa­na jest histo­ria two­ich zamó­wień zło­żo­nych z wyko­rzy­sta­niem kon­ta. W tym zakre­sie prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych opi­sa­ne jest w punk­cie powy­żej – zaku­py w skle­pie. Usu­nię­cie kon­ta użyt­kow­nik nie będzie jed­no­znacz­ne w usu­nię­ciu infor­ma­cji o zło­żo­nych z wyko­rzy­sta­niem kon­ta zamó­wie­niach, jeże­li będzie­my nadal mieć pod­sta­wę praw­ną dla prze­twa­rza­nia tych informacji.

W każ­dej chwi­li możesz zmo­dy­fi­ko­wać dane zawar­te w two­im koncie.

Jeże­li skła­dasz rekla­ma­cję lub odstę­pu­jesz od umo­wy, to prze­ka­zu­jesz dane oso­bo­we zawar­te w tre­ści rekla­ma­cji lub oświad­cze­niu o odstą­pie­niu od umo­wy, któ­re obej­mu­ję imię i nazwi­sko, miej­sce zamiesz­ka­nia, numer tele­fo­nu, adres e‑mail, numer rachun­ku ban­ko­we­go. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne, by zło­żyć rekla­ma­cję lub odstą­pić od umowy.

Dane prze­ka­za­ne w związ­ku ze zło­że­niem rekla­ma­cji lub odstą­pie­niem od umo­wy wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu reali­za­cji pro­ce­du­ry rekla­ma­cyj­nej lub pro­ce­du­ry odstą­pie­nia od umo­wy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a następ­nie w celach archi­wal­nych, co sta­no­wi nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą prze­twa­rza­ne przez czas nie­zbęd­ny do reali­za­cji pro­ce­du­ry rekla­ma­cyj­nej lub pro­ce­du­ry odstą­pie­nia. Rekla­ma­cje oraz oświad­cze­nia o odstą­pie­niu od umo­wy mogą być ponad­to archi­wi­zo­wa­ne w celu moż­li­wo­ści wyka­za­nia w przy­szło­ści prze­bie­gu pro­ce­su rekla­ma­cyj­ne­go lub odstą­pie­nia od umowy

W przy­pad­ku danych zawar­tych w rekla­ma­cjach oraz oświad­cze­niach o odstą­pie­niu od umo­wy nie masz moż­li­wo­ści spro­sto­wa­nia tych danych. Nie możesz rów­nież sprze­ci­wić się prze­twa­rza­niu danych oraz doma­gać się usu­nię­cia danych do cza­su upły­wu ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń z tytu­łu zawar­tej umo­wy. Po upły­wie ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń z tytu­łu zawar­tej umo­wy możesz jed­nak sprze­ci­wić się prze­twa­rza­niu przez nas two­ich danych, jak rów­nież doma­gać się usu­nię­cia two­ich danych z bazy.

Zapi­su­jąc się do new­slet­te­ra, prze­ka­zu­jesz mi swo­je imię oraz adres e‑mail.

Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne, by zapi­sać się do newslettera.

Dane prze­ka­za­ne nam pod­czas zapi­su do new­slet­te­ra wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu prze­sy­ła­nia Ci new­slet­te­ra, a pod­sta­wą praw­ną ich prze­twa­rza­nia jest two­ja zgo­da (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyra­żo­na pod­czas zapi­sy­wa­nia się do new­slet­te­ra. Mogę wyko­rzy­sty­wać te dane, by podej­mo­wać decy­zje o tym, jakie tre­ści zosta­ną do cie­bie wysła­ne w ramach komu­ni­ka­cji mailo­wej. W tym zakre­sie opie­ra­my się na swo­im uza­sad­nio­nym inte­re­sie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każ­dej chwi­li możesz zre­zy­gno­wać z otrzy­my­wa­nia new­slet­te­ra, kli­ka­jąc w dedy­ko­wa­ny link znaj­du­ją­cy się w każ­dej wia­do­mo­ści wysy­ła­nej w ramach new­slet­te­ra lub po pro­stu kon­tak­tu­jąc się z nami. Pomi­mo rezy­gna­cji z new­slet­te­ra, two­je dane będą nadal prze­cho­wy­wa­ne w naszej bazie w celu ewen­tu­al­nej obro­ny rosz­czeń zwią­za­nych z wysy­ła­niem Ci new­slet­te­ra, w szcze­gól­no­ści na potrze­by wyka­za­nia fak­tu udzie­le­nia przez cie­bie zgo­dy na otrzy­my­wa­nie new­slet­te­ra oraz chwi­li jej wyco­fa­nia, co sta­no­wi nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res, o któ­rym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każ­dej chwi­li możesz spro­sto­wać swo­je dane zapi­sa­ne w bazie newsletterowej. 

W każ­dej chwi­li możesz spro­sto­wać swo­je dane zapi­sa­ne w bazie. W sytu­acji, w któ­rej zło­żysz sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia two­ich danych oso­bo­wych, doma­ga­jąc się jed­no­cze­śnie usu­nię­cia swo­ich danych z naszej bazy, będzie­my zmu­sze­ni poin­for­mo­wać cię, że z uwa­gi na uza­sad­nio­ny inte­res, o któ­rym mowa w aka­pi­cie poprze­dza­ją­cym, nie usu­nie­my two­ich danych z bazy. Usu­nię­cie takich danych unie­moż­li­wi­ło­by nam wyka­za­nia w razie potrze­by fak­tu udzie­le­nia przez cie­bie w prze­szło­ści zgo­dy na otrzy­my­wa­nie wiadomości.

Jeże­li chcesz wziąć udział w webi­na­rze lub spo­tka­niu na żywo, musisz prze­ka­zać swo­je dane oso­bo­we takie jak adres e‑mail oraz imię. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne, by wziąć udział w webinarze.

Kon­tak­tu­jąc się z Babą od pol­skie­go, w spo­sób natu­ral­ny prze­ka­zu­jesz mi swo­je dane oso­bo­we zawar­te w tre­ści kore­spon­den­cji, w szcze­gól­no­ści adres e‑mail oraz imię. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne, by nawią­zać kontakt.

Two­je dane są w tym przy­pad­ku prze­twa­rza­ne w celu kon­tak­tu z tobą, a pod­sta­wą prze­twa­rza­nia jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czy­li nasz uza­sad­nio­ny inte­res. Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia po zakoń­cze­niu kon­tak­tu jest rów­nież nasz uspra­wie­dli­wio­ny cel w posta­ci archi­wi­za­cji kore­spon­den­cji na potrze­by wewnętrz­ne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Obser­wu­jąc pro­fi­lo­we spo­łecz­no­ścio­we Baba od pol­skie­go, wcho­dząc w inte­rak­cje, doda­jąc komen­ta­rze itp., spra­wiasz, że widzę two­je dane oso­bo­we zgro­ma­dzo­ne w ramach two­je­go pro­fi­lu spo­łecz­no­ścio­we­go. To ty decy­du­jesz, co dostęp­ne jest w ramach two­je­go pro­fi­lu, korzy­sta­jąc z usta­wień pry­wat­no­ści w danym ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym. Nie kopiu­ję danych z pro­fi­li spo­łecz­no­ścio­wych. Prze­twa­rzam je w obrę­bie ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych zgod­nie z funk­cja­mi, jakie dostęp­ne są w ramach tych ser­wi­sów społecznościowych.

Wszyst­kie stro­ny zarzą­dza­ne przez Babę od pol­skie­go, podob­nie jak nie­mal wszyst­kie inne stro­ny inter­ne­to­we, wyko­rzy­stu­ją pli­ki cookies.

Cookies to nie­wiel­kie infor­ma­cje tek­sto­we, prze­cho­wy­wa­ne na two­im urzą­dze­niu koń­co­wym (np. kom­pu­te­rze, table­cie, smart­fo­nie), któ­re mogą być odczy­ty­wa­ne przez sys­tem tele­in­for­ma­tycz­ny (cookies wła­sne) lub sys­tem tele­in­for­ma­tycz­ny pod­mio­tów trze­cich (cookies pod­mio­tów trzecich).

Nie­któ­re uży­wa­ne cookies są usu­wa­ne po zakoń­cze­niu sesji prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, tzn. po jej zamknię­ciu (tzw. cookies sesyj­ne). Inne cookies są zacho­wy­wa­ne na two­im urzą­dze­niu koń­co­wym i umoż­li­wia­ją roz­po­zna­nie two­jej prze­glą­dar­ki przy kolej­nym wej­ściu na stro­nę (trwa­łe cookies).

Jeże­li chcesz dowie­dzieć się wię­cej o pli­kach cookies jako takich, możesz zapo­znać się np. z tym mate­ria­łem: https://​pl​.wiki​pe​dia​.org/​w​i​k​i​/​H​T​T​P​_​c​o​o​kie.

Jeże­li jesteś zain­te­re­so­wa­ny szcze­gó­ła­mi zwią­za­ny­mi z prze­twa­rza­niem danych w ramach Google Ana­ly­tics, zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z wyja­śnie­nia­mi przy­go­to­wa­ny­mi przez Google: https://​sup​port​.google​.com/​a​n​a​l​y​t​i​c​s​/​a​n​s​w​e​r​/​6​0​0​4​245.

Osa­dzam na stro­nach tre­ści z ser­wi­sów zewnętrz­nych, w szcze­gól­no­ści fil­my z ser­wi­su YouTu­be. W związ­ku z tym wyko­rzy­sty­wa­ne są pli­ki cookies fir­my Google LLC zwią­za­ne z usłu­gą YouTu­be, w tym pli­ki cookies DoubleClick.

Odtwa­rza­jąc wideo lub zapo­zna­jąc się z innym osa­dzo­nym mate­ria­łem, Google otrzy­mu­je o tym infor­ma­cje, nawet jeśli nie posia­dasz pro­fi­lu u dane­go usłu­go­daw­cy czy nie jesteś aku­rat zalo­go­wa­ny. Taka infor­ma­cja (wraz z Two­im adre­sem IP) jest przez two­ją prze­glą­dar­kę prze­sy­ła­na bez­po­śred­nio do ser­we­ra dane­go usłu­go­daw­cy (nie­któ­re ser­we­ry znaj­du­ją się w USA) i tam przechowywana.

Logi ser­we­ra

Korzy­sta­nie ze stro­ny wią­że się z prze­sy­ła­niem zapy­tań do ser­we­ra, na któ­rym prze­cho­wy­wa­na jest stro­na. Każ­de zapy­ta­nie skie­ro­wa­ne do ser­we­ra zapi­sy­wa­ne jest w logach serwera.

Logi obej­mu­ją m.in. twój adres IP, datę i czas ser­we­ra, infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej i sys­te­mie ope­ra­cyj­nym, z któ­re­go korzy­stasz. Logi zapi­sy­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne są na serwerze.

Dane zapi­sa­ne w logach ser­we­ra nie są koja­rzo­ne z kon­kret­ny­mi oso­ba­mi korzy­sta­ją­cy­mi ze stro­ny i nie są wyko­rzy­sty­wa­ne przez nas w celu two­jej identyfikacji.

Logi ser­we­ra sta­no­wią wyłącz­nie mate­riał pomoc­ni­czy słu­żą­cy do admi­ni­stro­wa­nia stro­ną, a ich zawar­tość nie jest ujaw­nia­na niko­mu poza oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do admi­ni­stro­wa­nia serwerem.