15,99 VAT

Pakiet 20 tema­tów wypra­co­wań zgod­nych ze stan­dar­da­mi na matu­rze roz­sze­rzo­nej z języ­ka pol­skie­go w for­mu­le od 2023 r. Po zaku­pie dosta­niesz plik PDF.

Opis

Chcesz się przy­go­to­wać do matu­ry roz­sze­rzo­nej z języ­ka pol­skie­go? W takim razie bez dwóch zdań musisz zacząć od opa­no­wa­nia zasad pisa­nia wypra­co­wań. To wła­śnie od nie­go w dużej mie­rze zale­żeć będzie Twój wynik – dobrze napi­sa­ne wypra­co­wa­nie daje szan­sę na wyso­ki wynik, nato­miast sła­ba pra­ca prze­kre­śla marze­nia o dobrym rezultacie.

Tyl­ko w jaki spo­sób się przy­go­to­wać do matu­ry roz­sze­rzo­nej z pol­skie­go 2024? Tema­tów wypra­co­wań CKE nie ma zbyt wie­le. Dla­te­go też posta­no­wi­łam przyjść z pomocą!

Po co powstał ebook “20 autorskich tematów wypracowań – nowa matura rozszerzona”?

Wypo­wiedź argu­men­ta­cyj­na na matu­rze roz­sze­rzo­nej z pol­skie­go 2024 zna­czą­co róż­ni się od wypra­co­wa­nia w sta­rej for­mu­le. Na egza­mi­nie Two­im zada­niem będzie usto­sun­ko­wać się do stwier­dze­nia zawar­te­go w pole­ce­niu oraz odnieść się do lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, utwo­ru lite­rac­kie­go i wybra­nych kontekstów.

Aktu­al­nie w inter­ne­cie nie ma zbyt wie­lu tema­tów wypra­co­wań, dla­te­go posta­no­wi­łam przy­go­to­wać wła­sną bazę. W moim ebo­oku znaj­dziesz 20 tema­tów wypra­co­wań na matu­rę roz­sze­rzo­ną z języ­ka pol­skie­go zgod­nych ze stan­dar­da­mi CKE

Dla kogo jest ten produkt?

Pro­dukt jest stwo­rzo­ny zarów­no dla osób pra­gną­cych samo­dziel­nie przy­go­to­wać się do matu­ry z języ­ka pol­skie­go, jak i dla nauczy­cie­li poszu­ku­ją­cych cie­ka­wych tema­tów wypra­co­wań do wyko­rzy­sta­nia na swo­ich lek­cjach. Mate­ria­łów dla nauczy­cie­li do matu­ry 2024 z języ­ka pol­skie­go na pozio­mie roz­sze­rzo­nym jest jak na lekar­stwo – wie­rzę, ze mój ebo­ok choć tro­chę pomo­że w przy­go­to­wa­niu do pro­wa­dze­nia zajęć.

Po zaku­pie otrzy­masz dostęp do pli­ku PDF.