15,99 VAT

20 tema­tów wypra­co­wań, dzię­ki któ­rym poćwi­czysz pisa­nie opo­wia­dań, roz­pra­wek, arty­ku­łów, prze­mó­wień, listów otwar­tych i wywia­dów. Pro­dukt stwo­rzo­ny z myślą o oso­bach przy­go­to­wu­ją­cych się do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty. Po zaku­pie otrzy­masz e‑book w for­ma­cie PDF.

Opis

Regu­lar­nie ćwi­cze­nie wypra­co­wań to klucz do suk­ce­su na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty. Zada­nia otwar­te (w tym wypra­co­wa­nie) odpo­wia­da­ją za ok. 70% całe­go wyni­ku z testu – a to ozna­cza, że nie moż­na ich zlekceważyć.

Przy­go­to­wa­ny prze­ze mnie zestaw 20 tema­tów wypra­co­wań na egza­min ósmo­kla­si­sty zawie­ra autor­skie pole­ce­nia zgod­ne ze stan­dar­da­mi CKE. Zestaw jest podzie­lo­ny na dwie części:

  • Wypra­co­wa­nie o cha­rak­te­rze twór­czym (10 tema­tów opowiadań)
  • Wypra­co­wa­nie o cha­rak­te­rze argu­men­ta­cyj­nym (10 tema­tów, na któ­re skła­da­ją się roz­praw­ki, arty­ku­ły, prze­mó­wie­nia, list otwar­ty oraz wywiad).

Każ­dy temat spraw­dza w prak­ty­ce dwie umie­jęt­no­ści – spraw­ność w pisa­niu wypra­co­wań oraz zna­jo­mość lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej. Chcia­łam jed­nak prze­my­cić dodat­ko­we war­to­ści, dla­te­go wśród tema­tów znaj­dziesz m.in. zagad­nie­nia zwią­za­ne z prze­mo­cą rówie­śni­czą, kata­stro­fą kli­ma­tycz­ną oraz ety­ką pod­czas wybo­rów (do samo­rzą­du szkolnego).

Po zaku­pie tema­tów nie pozo­sta­je nic inne­go, jak… pisać, pisać i jesz­cze raz pisać! Pamię­taj, że Twój nauczy­ciel języ­ka pol­skie­go może spraw­dzić przy­go­to­wa­ne przez Cie­bie wypra­co­wa­nie. A jeże­li chcesz, żebym to ja je spraw­dzi­ła i pod­po­wie­dzia­ła, co moż­na popra­wić – dodaj do koszy­ka tak­że usłu­gę spraw­dza­nia wypracowań!