15,99 VAT

Pro­dukt doty­czy matu­ry w for­mu­le 2015 r. – w 2023 r. przy­da się tyl­ko absol­wen­tom 4‑letniego tech­ni­kum!

Opis

Zapew­ne zda­rzy­ło Ci się doświad­czyć tego nie jeden raz – dosta­jesz do napi­sa­nia wypra­co­wa­nie na pozio­mie roz­sze­rzo­nym, otwie­rasz arkusz, a tam… temat z zakre­su teo­rii lite­ra­tu­ry. Matu­ra w obo­wią­zu­ją­cej for­mu­le jest skon­stru­owa­na w ten spo­sób, aby wyłu­skać z frag­men­tu tek­stu tezę i zapre­zen­to­wać wła­sne sta­no­wi­sko na ten temat.

Tylko jak to zrobić, kiedy temat, zamiast twórczo stymulować, nakazuje organizmowi zamknąć powoli powieki i usnąć?

Nie­ste­ty, aby odnieść suk­ces i napi­sać wypra­co­wa­nie na 100% punk­tów, trze­ba przede wszyst­kim ćwi­czyć pisa­nie. Jest to mecha­nicz­na czyn­ność pole­ga­ją­ca na reali­za­cji okre­ślo­nych zadań w odpo­wied­niej kolejności.

Zda­ję sobie spra­wę z tego, że pisa­nie wypra­co­wań na okle­pa­ne tema­ty z CKE jest nud­ne, dla­te­go przy­go­to­wa­łam coś spe­cjal­ne­go – 30 autor­skich tema­tów wypra­co­wań, o któ­rych moż­na powie­dzieć wszyst­ko, ale nie to, że są nudne.

Nie mam wąt­pli­wo­ści, że pisząc na te tema­ty, bez pro­ble­mu prze­kro­czysz wyma­ga­ną obję­tość 300 wyra­zów. A tek­stów, o któ­rych chce się pisać, jest wie­le, by wspo­mnieć choćby:

  • Dla­cze­go nie roz­ma­wiam już z bia­ły­mi o kolo­rze skó­ry” Reni Eddo-Lod­ge w tłu­ma­cze­niu Anny Sak (dzię­ku­ję autor­ce, tłu­macz­ce oraz wydaw­nic­twu Karak­ter za moż­li­wość uży­cia frag­men­tu tekstu!)
  • Lek­ko pro­wo­ka­cyj­ny arty­kuł Ryszar­da Kozioł­ka o ple­mien­no­ści we współ­cze­snym spo­łe­czeń­stwie (dzię­ku­ję panie profesorze!)
  • Arty­kuł Anny Andru­sie­wicz o tym, jak femi­ni­zu­je­my zło (dzię­ku­ję podwój­nie – za udzie­le­nie zgo­dy na opu­bli­ko­wa­nie tek­stu oraz za zba­da­nie tego tematu!)
  • Arty­kuł „Kobie­ca postać w męskiej twór­czo­ści roman­tycz­nej” Ana­sta­sii Chat­zi­gian­ni­di (pięk­nie dzię­ku­ję za entu­zja­stycz­ną reak­cję na mój pomysł!)
  • Twór­czo sty­mu­lu­ją­ce ese­je Jerze­go Sosnow­skie­go (po trzy­kroć dziękuję!)

Ebo­ok liczy 80 stron i zawie­ra 30 tema­tów wypra­co­wań: 15 tema­tów do roz­praw­ki pro­ble­mo­wej i 15 tema­tów do inter­pre­ta­cji wiersza.

Czy dzię­ki nie­mu nauczysz się pisać? Jestem prze­ko­na­na, że jak naj­bar­dziej! Znacz­nie łatwiej ćwi­czyć mecha­nicz­ną czyn­ność, jaką jest pisa­nie wypra­co­wań matu­ral­nych, na inte­re­su­ją­cym mate­ria­le ćwi­cze­nio­wym. Moje tema­ty mają za zada­nie uatrak­cyj­nić sam pro­ces pisa­nia i szy­ko­wa­nia argu­men­ta­cji – a to, jak pora­dzisz sobie z reali­za­cją tema­tu, zale­ży wyłącz­nie od Ciebie!


Uwaga: ten e‑book przyda się wyłącznie osobom, które w maju 2023 będą pisać maturę po 4‑letnim technikum!