9,90

Prze­ra­ża cię pisa­nie roz­pra­wek? Dzię­ki tym ćwi­cze­niom zro­zu­miesz, dla­cze­go nie ma, cze­go się bać!

Opis

Zestaw ćwi­czeń inte­rak­tyw­nych przy­go­to­wu­ją­cych do pisa­nia roz­praw­ki matu­ral­nej. Przed każ­dym ćwi­cze­niem znaj­du­je się wyja­śnie­nie naj­waż­niej­szych zagad­nień wraz z poradami.

Ćwi­cze­nia uła­twia­ją zapo­zna­nie się ze sche­ma­tem wypra­co­wa­nia pro­ble­mo­we­go oraz zapa­mię­ta­nie naj­waż­niej­szych ele­men­tów, któ­re powin­ny zna­leźć się w pra­cy. Dzię­ki ćwi­cze­niu ucznio­wie mają pod ręką naj­waż­niej­sze infor­ma­cje uła­twia­ją­ce pisa­nie dobrych wypra­co­wań maturalnych.

W skład zesta­wu wcho­dzą trzy ćwiczenia:
1. Przy­kład czy argu­ment? (7 plansz, w któ­rych nale­ży roz­strzy­gnąć, któ­re zda­nie jest argu­men­tem, a któ­re przykładem)
2. Sche­mat roz­praw­ki (ćwi­cze­nie, w któ­rym nale­ży przy­po­rząd­ko­wać poszcze­gól­ne ele­men­ty w odpo­wied­nie miej­sce – w efek­cie powsta­je goto­wy plan wypra­co­wa­nia, któ­ry moż­na wydru­ko­wać i uży­wać pod­czas pisa­nia rozprawki)
3. Ćwi­cze­nia z roz­praw­ki (dwa zada­nia, w któ­rych nale­ży przy­po­rząd­ko­wać kon­kret­ne stwier­dze­nia do odpo­wied­nie­go pola – wstęp/rozwinięcie/zakończenie).

Po zaku­pie otrzy­masz plik PDF z lin­kiem do ćwi­czeń oraz hasłem.