Pro­mo­cja!

16,00 VAT

Mali­no­wy Leśmian to uni­kal­na mie­szan­ka her­ba­ty oolong, któ­ra dostar­czy Ci doznań god­nych „Mali­no­we­go chru­śnia­ku”. Dosko­na­le odprę­ża i pozwa­la w peł­ni cie­szyć się chwi­lą. Roz­siądź się wygod­nie w fote­lu, chwyć w dło­nie kube­czek z Mali­no­wym Leśmia­nem i delek­tuj lek­tu­rą (tak­że spo­za kano­nu szkolnego)!

Brak w magazynie

Opis

I sta­ły się mali­ny narzę­dziem pieszczoty

Tej pierw­szej, tej zdzi­wio­nej, któ­ra w całym niebie

Nie zna innych upo­jeń, oprócz samej siebie,

I chce się wciąż powta­rzać dla wła­snej dziwoty.

Mam takie momen­ty, kie­dy bar­dzo chcia­ła­bym zna­leźć się w „Mali­no­wym chru­śnia­ku”. Pew­ne­go dnia posta­no­wi­łam speł­nić moje marze­nia i popro­si­łam zna­jo­me­go wyna­laz­cę o skon­stru­owa­nie wehi­ku­łu prze­no­szą­ce­go do świa­ta przed­sta­wio­ne­go. Opo­wie­dzia­łam szcze­gó­ło­wo o moich pla­nach, kon­struk­tor popa­trzył na mnie poważ­nym wzro­kiem i powie­dział: „Damy radę. Ale naj­pierw herbatka”.

No więc na razie z pla­nów nici, pozo­sta­ła mi tyl­ko her­bat­ka. Może to i lepiej? Nie trze­ba bawić się w kon­stru­owa­nie maszyn, a do tego unik­nę oskar­żeń o voy­eu­ryzm. Her­ba­ta „Mali­no­wy Leśmian” oddzia­łu­je na zmy­sły i pozwa­la poczuć roz­grze­wa­ją­cą namięt­ność w dowol­nej chwi­li – wystar­czy tyl­ko ulu­bio­ny kube­czek, odro­bi­na mie­szan­ki her­ba­ty oolong, malin, jagód, czer­wo­ne­go pie­przu oraz papry­ki chi­li i nie­co wrzątku.

Mali­no­wym Leśmia­nem” możesz delek­to­wać się w cza­sie takich czyn­no­ści jak:

 • czy­ta­nie książ­ki pod kołderką,
 • nauka do egzaminu,
 • wie­lo­go­dzin­na pra­ca przy komputerze,
 • poga­dusz­ki ze zna­jo­my­mi przy cie­ście (ileż moż­na tej smacz­nej kawusi?),
 • sie­dze­nie przy komin­ku w nadziei, że pro­ble­my tego świa­ta same znikną.

Jak zaparzyć herbatę Malinowy Leśmian?

Opi­sy „Mali­no­we­go chru­śnia­ku” są bar­dzo roman­tycz­ne, a liście her­ba­ty oolong – bar­dzo aro­ma­tycz­ne. Może nie jestem mistrzy­nią rymo­wa­nia, ale wiem, jak zapa­rzyć „Mali­no­we­go Leśmiana”.

 1. Przed zala­niem her­ba­ty wrząt­kiem zasto­suj parze­nie zero­we (wypłucz liście, zale­wa­jąc je wodą, a następ­nie – od razu – wyle­wa­jąc ją).
 2. Zalej nie­wiel­ką ilość her­ba­ty wodą w tem­pe­ra­tu­rze 90 – 95°C.
 3. Parz przez 2 – 3 minuty.

Informacje o „Malinowym Leśmianie”:

Masa net­to: 70 g

Skład­ni­ki:

 • her­ba­ta oolong,
 • mali­na liofilizowana,
 • jago­da liofilizowana,
 • pieprz czer­wo­ny,
 • aro­mat,
 • papry­ka chili.

Kraj pocho­dze­nia: Chiny

Ide­al­ny pre­zent dla nauczyciela/ki nie istnieje...

Informacje dodatkowe

Waga 0,6 kg
Wymia­ry 17 × 17 × 11 cm