179,00 VAT

Opra­co­wa­nie wszyst­kich 110 pytań z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej 2023. Po zaku­pie otrzy­masz plik .zip z 40 opra­co­wa­nia­mi lek­tur obowiązkowych.

Cena ebo­oków kupo­wa­nych poza zesta­wem: 423,10 zł
W zesta­wie oszczę­dzasz 244,10 zł!

Opis

Już jest!

Przy­go­to­wa­ny prze­ze mnie zbiór opra­co­wań wszyst­kich pytań pytań z puli pytań jaw­nej na matu­rę ust­ną 2023 z 40 lek­tur obo­wiąz­ko­wych zawie­ra kon­spek­ty wypo­wie­dzi zgod­ne ze stan­dar­da­mi oce­nia­nia na nowej matu­rze. Jeże­li nie wiesz, jak zabrać się za poszcze­gól­ne pyta­nia, zapo­znaj się z moją pro­po­zy­cją odpo­wie­dzi. Zadba­łam o to, aby każ­dy kon­spekt miał odpo­wied­nią strukturę:

 • wstęp
 • roz­wi­nię­cie na pod­sta­wie lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej zawar­tej w temacie
 • kon­tekst literacki
 • zakoń­cze­nie (pod­su­mo­wa­nie rozważań)

Nauka do matu­ry ust­nej 2023 z języ­ka pol­skie­go powin­na być mądra, dla­te­go dzię­ki moje­mu opra­co­wa­niu dosta­jesz dwa w jed­nym – zagad­nie­nia są wzbo­ga­co­ne o kon­tek­sty pocho­dzą­ce z lek­tur obo­wiąz­ko­wych. W ten spo­sób pod­czas nauki jed­no­cze­śnie powta­rzasz wie­dzę z pozo­sta­łych utwo­rów, któ­re obo­wią­zu­ją na egzaminie.

W e‑booku znaj­dziesz opra­co­wa­nia wszyst­kich 110 pytań obo­wią­zu­ją­cych na matu­rze ust­nej 2023, a tak­że pozo­sta­łych 117 pytań wykre­ślo­nych w mar­cu tego roku.

Część kon­spek­tów odpo­wie­dzi jest dostęp­na za dar­mo na stro­nach poświę­co­nych kon­kret­nym lekturom. 

Koszt opra­co­wań kupo­wa­nych oddziel­nie to 423,10 zł – kupu­jąc w pakie­cie, oszczę­dzasz 244,10 zł!

Lektury opracowane w e‑booku:

 1. Biblia (frag­men­ty: Księ­ga Rodza­ju, Księ­ga Hio­ba, Księ­ga Kohe­le­ta, Pieśń nad Pie­śnia­mi, Księ­ga Psal­mów, Apo­ka­lip­sa według św. Jana)
 2. Mito­lo­gia (Gre­cja) – Jan Parandowski
 3. Ilia­da (frag­men­ty) – Homer
 4. Anty­go­na – Sofokles
 5. Legen­da o św. Alek­sym (frag­men­ty)
 6. Roz­mo­wa Mistrza Poli­kar­pa ze Śmier­cią (frag­men­ty)
 7. Kwiat­ki świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu (frag­men­ty)
 8. Pieśń o Rolan­dzie (frag­men­ty)
 9. Kro­ni­ka pol­ska (frag­men­ty) – Gall Anonim
 10. Boska kome­dia (frag­men­ty) – Dan­te Alighieri
 11. Odpra­wa posłów grec­kich – Jan Kochanowski
 12. Kaza­nia sej­mo­we (frag­men­ty) – Piotr Skarga
 13. Pamięt­ni­ki (frag­men­ty) – Jan Chry­zo­stom Pasek
 14. Mak­bet – Wil­liam Szekspir
 15. Ską­piec – Molier
 16. wybra­ne baj­ki Igna­ce­go Krasickiego
 17. Kon­rad Wal­len­rod – Adam Mickiewicz
 18. Pan Tade­usz – Adam Mickiewicz
 19. Dzia­dy cz. II – Adam Mickiewicz
 20. Dzia­dy cz. III – Adam Mickiewicz
 21. Bal­la­dy­na – Juliusz Słowacki
 22. Kor­dian – Juliusz Słowacki
 23. Lal­ka – Bole­sław Prus
 24. Glo­ria vic­tis – Eli­za Orzeszkowa
 25. Potop – Hen­ryk Sienkiewicz
 26. Zbrod­nia i kara – Fio­dor Dostojewski
 27. Wese­le – Sta­ni­sław Wyspiański
 28. Przed­wio­śnie – Ste­fan Żeromski
 29. Pro­szę pań­stwa do gazu – Tade­usz Borowski
 30. Ludzie, któ­rzy szli – Tade­usz Borowski
 31. Inny świat – Gustaw Herling-Grudziński
 32. Zdą­żyć przed Panem Bogiem – Han­na Krall
 33. Dżu­ma – Albert Camus
 34. Rok 1984 – Geo­r­ge Orwell
 35. Tan­go – Sła­wo­mir Mrożek
 36. wybra­ne opo­wia­da­nie Mar­ka Nowa­kow­skie­go z tomu Raport o sta­nie wojennym
 37. Górą „Edek” – Marek Nowakowski
 38. Kate­dra – Jacek Dukaj
 39. Miej­sce – Andrzej Stasiuk
 40. Pro­fe­sor Andrews w War­sza­wie – Olga Tokarczuk

Po zaku­pie otrzy­masz dostęp do fol­de­ru .zip, w któ­rym znaj­dziesz pli­ki PDF.

Nie zachę­cam do ucze­nia się opra­co­wań na pamięć – chcę jedy­nie słu­żyć pomo­cą w sytu­acji, gdy nie wiesz, jak zabrać się za opra­co­wa­nie poszcze­gól­nych tema­tów. Moje omó­wie­nia mogą być dro­go­wska­zem pod­czas opra­co­wy­wa­nia wła­snych sche­ma­tów wypowiedzi.