10,00 VAT

Pla­ner waka­cyj­ny dla wszyst­kich osób przy­go­to­wu­ją­cych się do matu­ry 2022

Brak w magazynie

Opis

Czy wiesz, że w tym roku waka­cje będą mia­ły aż 1608 godzin! To ozna­cza, że będzie spo­ro cza­su na naukę! Żar­tu­ję – waka­cje to czas odpo­czyn­ku i naj­waż­niej­sze, to zre­lak­so­wać się i nała­do­wać bate­rie. Ale gdy­by tyl­ko poświę­cić 1 – 2 godzi­ny w tygo­dniu na przy­go­to­wa­nie się do egza­mi­nu, wów­czas uda­ło­by Ci się przy­go­to­wać na tyle, aby nie musieć stre­so­wać się w nad­cho­dzą­cym roku szkolnym! 

Przy­go­to­wa­ny prze­ze mnie pla­ner pozwa­la roz­ło­żyć powtór­kę mate­ria­łu na okres waka­cji. Co tydzień wystar­czy wyko­nać jed­no zada­nie, któ­re zaj­mu­je dosłow­nie 1 – 2 godzi­ny. To ozna­cza, że musisz poświę­cić jedy­nie 14 godzin waka­cji (rap­tem 0,87% całe­go wol­ne­go cza­su). Rezul­tat? Nawet o 20% lep­szy wynik na egza­mi­nie (o 20 punk­tów pro­cen­to­wych :), a tak­że mniej stre­su. To co, podej­miesz się waka­cyj­ne­go wyzwa­nia Baby?

Pla­ner jest do pobra­nia w wer­sji PDF. Możesz go zapi­sać, wydru­ko­wać i powie­sić na ścia­nie, a następ­nie odha­czać kolej­ne wyko­na­ne zada­nia! Aby pobrać pla­ner waka­cyj­ny do matu­ry, wejdź w zakład­kę “moje kon­to” i pobierz PDF z lin­kiem do planera.