10,00

Zestaw 8 plansz z naj­waż­niej­szy­mi infor­ma­cja­mi na temat matu­ry 2022. Ide­al­ny zarów­no dla osób matu­ral­nych, jak i dla nauczycieli.

Opis

Kom­plet 8 plansz do wyko­rzy­sta­nia pod­czas lek­cji wpro­wa­dza­ją­cych w temat wypra­co­wa­nia matu­ral­ne­go. W kom­ple­cie znaj­du­ją się plan­sze zawie­ra­ją­ce nastę­pu­ją­ce infor­ma­cje:
– moty­wy, któ­re poja­wi­ły się na matu­rze pod­sta­wo­wej od 2015 do 2021 r.
– zesta­wie­nie naj­czę­ściej poja­wia­ją­cych się lek­tur
– zesta­wie­nie archi­wal­nych tema­tów matu­ral­nych
– pora­dy doty­czą­ce przy­go­to­wa­nia do wypra­co­wa­nia matu­ral­ne­go
– pora­dy doty­czą­ce odna­le­zie­nia dodat­ko­wych ofi­cjal­nych arku­szy CKE
– lin­ki do ofi­cjal­nych akru­szy CKE
– tabe­la tema­tów roz­pra­wek (uła­twia­ją­ca spraw­dze­nie, któ­re tema­ty zosta­ły już opracowane)

Plan­sze nie sta­no­wią porad­ni­ka od A do Z, nato­miast zawie­ra­ją wszyst­kie infor­ma­cje, któ­re ucznio­wie powin­ni mieć na temat matu­ry pod­sta­wo­wej. Nauczy­ciel może wydru­ko­wać plan­sze i wrę­czyć je uczniom – dzię­ki atrak­cyj­nej for­mie wizu­al­nej infor­ma­cje są łatwiej­sze do przyswojenia.