10,00

Zestaw 8 plansz z naj­waż­niej­szy­mi infor­ma­cja­mi na temat egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty. Ide­al­ny zarów­no dla uczniów, jak i dla nauczycieli.

Opis

Kom­plet 8 plansz do wyko­rzy­sta­nia pod­czas lek­cji wpro­wa­dza­ją­cych w temat wypra­co­wa­nia na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty. W kom­ple­cie znaj­du­ją się plan­sze zawie­ra­ją­ce nastę­pu­ją­ce infor­ma­cje:
– lista lek­tur obo­wiąz­ko­wych obo­wią­zu­ją­cych na egza­mi­nie od 2022 r. (z uwzględ­nie­niem naj­now­szych zmian w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej)
– lin­ki do ofi­cjal­nych archi­wal­nych arku­szy CKE z języ­ka pol­skie­go
– plan pra­cy pod­czas pisa­nia wypra­co­wa­nia (kolej­ność dzia­łań)
– pora­dy doty­czą­ce pisa­nia opo­wia­da­nia, prze­mó­wie­nia, arty­ku­łu i listu otwartego

Plan­sze nie sta­no­wią porad­ni­ka od A do Z, nato­miast zawie­ra­ją wszyst­kie infor­ma­cje, któ­re ucznio­wie powin­ni mieć na temat egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty. Nauczy­ciel może wydru­ko­wać plan­sze i wrę­czyć je uczniom – dzię­ki atrak­cyj­nej for­mie wizu­al­nej infor­ma­cje są łatwiej­sze do przyswojenia.