9,99 VAT

Ebo­ok, z któ­re­go dowiesz się, jak napi­sać stresz­cze­nie matu­ral­ne, aby uzy­skać wyma­rzo­ne 3 punk­ty. Piszę tyl­ko to, co napraw­dę waż­ne. Po zaku­pie otrzy­masz link do ebo­oka w for­ma­cie PDF.
Pro­dukt doty­czy matu­ry w for­mu­le 2015 r. – w 2023 r. przy­da się tyl­ko absol­wen­tom 4‑letniego tech­ni­kum!

Opis

Jak napisać streszczenie maturalne?

Krótko i dobrze.

Jed­nym z zadań na matu­rze w for­mu­le 2015 jest napi­sa­nie stresz­cze­nia tek­stu. Trze­ba w nim zawrzeć wszyst­kie naj­waż­niej­sze infor­ma­cje z ory­gi­nal­ne­go arty­ku­łu i zmie­ścić się w limi­cie 40 – 60 wyra­zów. Zada­nie wyda­je się pro­ste, ale wie­le osób gubi na nim punk­ty (a szko­da, bo do zdo­by­cia są aż 3 pkt, czy­li ok. 4% wyniku).

W moim ebo­oku zawar­łam tyl­ko naj­waż­niej­sze infor­ma­cje na temat tego typu zadań – są to piguł­ki wie­dzy, w koń­cu mówi­my o streszczeniu 🙂

Dzię­ki temu porad­ni­ko­wi przy­go­tu­jesz się do matu­ry z języ­ka pol­skie­go w for­mu­le 2015.

Uwaga: ten e‑book przyda się wyłącznie osobom, które w maju 2023 będą pisać maturę po 4‑letnim technikum!

Co znajduje się w ebooku?

W pli­ku PDF znaj­du­ją się nastę­pu­ją­ce elementy:

  • Czym jest streszczenie?
  • Ile słów powin­no liczyć streszczenie?
  • Jak napi­sać stresz­cze­nie tek­stu, aby otrzy­mać kom­plet punktów?
  • Ćwi­cze­nia – 5 tek­stów, na bazie któ­rych możesz potre­no­wać naukę pisa­nia stresz­czeń (a przy oka­zji powtó­rzysz mate­riał do matu­ry ustnej

Książ­ka jest sprze­da­wa­na w for­ma­cie PDF. Po zaku­pie otrzy­masz link do pobra­nia ebooka.