360,00

Dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia roz­pra­wek matu­ral­nych, przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ną pro­po­zy­cję: szcze­gó­ło­we spraw­dze­nie pra­cy oraz obszer­ną recen­zję obej­mu­ją­cą moc­ne i sła­be stro­ny rozprawki.

Opis

Dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia roz­pra­wek matu­ral­nych, przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ną pro­po­zy­cję: szcze­gó­ło­we spraw­dze­nie pra­cy oraz obszer­ną recen­zję obej­mu­ją­cą moc­ne i sła­be stro­ny rozprawki.

 • Boisz się pisa­nia rozprawek?
 • Tra­cisz punk­ty za kom­po­zy­cję i styl?
 • Nie wiesz, jak for­mu­ło­wać zda­nia, aby uzy­skać mak­sy­mal­ną licz­bę punktów?

Z moją pomo­cą dowiesz się, nad czym nale­ży pra­co­wać, aby nie musieć się mar­twić wyni­kiem na maturze!


Uwa­ga: nie spraw­dzam prac domo­wych ani nie piszę roz­pra­wek na zle­ce­nie. Moja ofer­ta jest skie­ro­wa­na do osób, któ­re ćwi­czą roz­praw­ki w domu i chcą wie­dzieć, co jesz­cze moż­na poprawić.

Bez wzglę­du na to, czy wal­czysz o upra­gnio­ne 100%, czy zale­ży Ci na osią­gnię­ciu mini­mal­nych 30% na matu­rze, zapra­szam do sko­rzy­sta­nia z ofer­ty konsultacji.

Na tej stronie kupujesz pakiet “Strzał w dziesiątkę”, czyli usługę sprawdzenia dziesięciu wypracowań na poziomie podstawowym. Koszt sprawdzenia jednej pracy to 36 złotych.

Jak to działa?

 1. wybie­rasz dowol­ny pakiet (do wybo­ru 5 lub 10 roz­pra­wek na pozio­mie pod­sta­wo­wym lub pod­sta­wo­wym + roz­sze­rzo­nym) i doda­jesz go do koszyka
 2. po opła­ce­niu dosta­jesz maila z instruk­cją (oraz pora­dy i tema­ty wypracowań)
 3. piszesz pra­cę, udo­stęp­niasz ją w Google Docs i nada­jesz mi dostęp do edycji
 4. w cią­gu max. 5 dni robo­czych otrzy­mu­jesz spraw­dzo­ną pra­cę wraz ze szcze­gó­ło­wą recenzją

Czemu warto skorzystać z oferty konsultacji?

 • dosta­jesz moż­li­wość spraw­dze­nia pra­cy przez nauczy­ciel­kę języ­ka pol­skie­go w liceum – znam wyma­ga­nia matu­ral­ne i pod­po­wiem, jak popra­wić styl oraz argumentację
 • ćwi­czysz samo­dziel­nie i nie musisz mar­twić się o złą oce­nę (nie wysta­wiam ocen punk­to­wych, ponie­waż one nie są punk­tem odnie­sie­nia) – jeże­li coś będzie nie tak, wyja­śnię, dla­cze­go nale­ży zmie­nić spo­sób pisa­nia (i jak to zrobić)
 • tre­nu­jesz pisa­nie roz­pra­wek i z każ­dym kolej­nym tema­tem sta­jesz się coraz lepsza_y – serio, pisa­nie roz­pra­wek jest jak ćwi­cze­nia na siłow­ni. Naj­trud­niej się zmo­bi­li­zo­wać, a póź­niej jest tyl­ko łatwiej

Terminy i zasady w pigułce:

  1. Pra­ce są spraw­dza­ne w cią­gu 14 dni robo­czych od otrzy­ma­nia dostę­pu do wypracowania.
  2. Przy nada­wa­niu dostę­pu nale­ży dołą­czyć wia­do­mość, w któ­rej znaj­dzie się imię, nazwi­sko oraz adres e‑mail poda­ny pod­czas zaku­pu pakietu.
  3. Z racji dużej licz­by prac do spraw­dze­nia, w okre­sie od 15 maja do dnia egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty z języ­ka pol­skie­go (ter­min głów­ny) czas potrzeb­ny na spraw­dze­nie pra­cy może się wydłużyć.
  4. Pakiet jest aktyw­ny do 30 czerw­ca 2023. Po tym ter­mi­nie nie­wy­ko­rzy­sta­ne roz­praw­ki do spraw­dze­nia prze­pa­da­ją; nie ma moż­li­wo­ści zwro­tu pieniędzy.
  5. Nie ma moż­li­wo­ści prze­ka­za­nia zaku­pio­ne­go pakie­tu oso­bom trzecim.
  6. W momen­cie wysła­nia dostę­pu do roz­praw­ki wyra­żasz zgo­dę na odstą­pie­nie od pra­wa do rezy­gna­cji z zaku­pu w cią­gu 14 dni od transakcji.
  7. Do pakie­tu dołą­czo­na jest lista tema­tów zgod­nych z nową matu­rą w for­mu­le 2023. Jeśli chcesz poćwi­czyć matu­rę w for­mu­le 2015, napisz mi wia­do­mość – prze­ślę dostęp do tema­tów w sta­rej formule.

     Wraz z chwi­lą zaku­pu akcep­tu­jesz powyż­sze zasady