400,00

Dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia roz­pra­wek matu­ral­nych, przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ną pro­po­zy­cję: szcze­gó­ło­we spraw­dze­nie pra­cy oraz obszer­ną recen­zję obej­mu­ją­cą moc­ne i sła­be stro­ny rozprawki.

Opis

Dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia roz­pra­wek matu­ral­nych, przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ną pro­po­zy­cję: szcze­gó­ło­we spraw­dze­nie pra­cy oraz obszer­ną recen­zję obej­mu­ją­cą moc­ne i sła­be stro­ny rozprawki.

 • Boisz się pisa­nia rozprawek?
 • Tra­cisz punk­ty za kom­po­zy­cję i styl?
 • Nie wiesz, jak for­mu­ło­wać zda­nia, aby uzy­skać mak­sy­mal­ną licz­bę punktów?

Z moją pomo­cą dowiesz się, nad czym nale­ży pra­co­wać, aby nie musieć się mar­twić wyni­kiem na maturze!


Uwa­ga: nie spraw­dzam prac domo­wych ani nie piszę roz­pra­wek na zle­ce­nie. Moja ofer­ta jest skie­ro­wa­na do osób, któ­re ćwi­czą roz­praw­ki w domu i chcą wie­dzieć, co jesz­cze moż­na poprawić.

Bez wzglę­du na to, czy wal­czysz o upra­gnio­ne 100%, czy zale­ży Ci na osią­gnię­ciu mini­mal­nych 30% na matu­rze, zapra­szam do sko­rzy­sta­nia z ofer­ty konsultacji.

Na tej stronie kupujesz pakiet “Ledwo dycha(m)”, czyli usługę sprawdzenia dziesięciu wypracowań na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wybór należy do Ciebie). Koszt sprawdzenia jednej pracy to 40 złotych.

Jak to działa?

 1. wybie­rasz dowol­ny pakiet (do wybo­ru 5 lub 10 roz­pra­wek na pozio­mie pod­sta­wo­wym lub pod­sta­wo­wym + roz­sze­rzo­nym) i doda­jesz go do koszyka
 2. po opła­ce­niu dosta­jesz maila z instruk­cją (oraz pora­dy i tema­ty wypracowań)
 3. piszesz pra­cę, udo­stęp­niasz ją w Google Docs i nada­jesz mi dostęp do edycji
 4. w cią­gu max. 5 dni robo­czych otrzy­mu­jesz spraw­dzo­ną pra­cę wraz ze szcze­gó­ło­wą recenzją

Czemu warto skorzystać z oferty konsultacji?

 • dosta­jesz moż­li­wość spraw­dze­nia pra­cy przez nauczy­ciel­kę języ­ka pol­skie­go w liceum – znam wyma­ga­nia matu­ral­ne i pod­po­wiem, jak popra­wić styl oraz argumentację
 • ćwi­czysz samo­dziel­nie i nie musisz mar­twić się o złą oce­nę (nie wysta­wiam ocen punk­to­wych, ponie­waż one nie są punk­tem odnie­sie­nia) – jeże­li coś będzie nie tak, wyja­śnię, dla­cze­go nale­ży zmie­nić spo­sób pisa­nia (i jak to zrobić)
 • tre­nu­jesz pisa­nie roz­pra­wek i z każ­dym kolej­nym tema­tem sta­jesz się coraz lepsza_y – serio, pisa­nie roz­pra­wek jest jak ćwi­cze­nia na siłow­ni. Naj­trud­niej się zmo­bi­li­zo­wać, a póź­niej jest tyl­ko łatwiej

Terminy i zasady w pigułce:

 1. Pra­ce są spraw­dza­ne w cią­gu 5 dni robo­czych od otrzy­ma­nia dostę­pu do roz­praw­ki (do tego ter­mi­nu nie wli­cza­ją się sobo­ty, nie­dzie­le i świę­ta). Jeże­li wysy­łasz pra­cę w pią­tek o 15:00, dosta­niesz spraw­dzo­ny mate­riał naj­póź­niej w następ­ny pią­tek do godz. 15:00.
 2. W okre­sie od 1 lip­ca do 31 sierp­nia czas potrzeb­ny na spraw­dze­nie wyno­si 14 dni.
 3. Z racji dużej licz­by prac do spraw­dze­nia, w okre­sie od 21 kwiet­nia do 4 maja czas potrzeb­ny na spraw­dze­nie pra­cy może się wydłu­żyć. Gwa­ran­cję otrzy­ma­nia spraw­dzo­ne­go wypra­co­wa­nia przed matu­rą z języ­ka pol­skie­go na pozio­mie pod­sta­wo­wym daje wyłącz­nie ode­sła­nie pra­cy do 20 kwietnia!
 4. Przy nada­wa­niu dostę­pu nale­ży dołą­czyć wia­do­mość, w któ­rej znaj­dzie się imię, nazwi­sko oraz adres e‑mail poda­ny pod­czas zaku­pu pakietu.
 5. W lip­cu i sierp­niu ter­min na odda­nie zre­cen­zo­wa­nej pra­cy może wyno­sić do 14 dni.
 6. Każ­dy pakiet możesz wyko­rzy­stać do 30 czerw­ca 2023 r. Po tym cza­sie nie­wy­ko­rzy­sta­ne kre­dy­ty przepadają.
 7. Nie ma moż­li­wo­ści prze­ka­za­nia zaku­pio­ne­go pakie­tu oso­bom trzecim.
 8. W momen­cie wysła­nia dostę­pu do roz­praw­ki wyra­żasz zgo­dę na odstą­pie­nie od pra­wa do rezy­gna­cji z zaku­pu w cią­gu 14 dni od transakcji.
 9. Do pakie­tu dołą­czo­na jest lista tema­tów zgod­nych z nową matu­rą w for­mu­le 2023. Jeśli chcesz poćwi­czyć matu­rę w for­mu­le 2015, napisz mi wia­do­mość – prze­ślę dostęp do tema­tów w sta­rej formule.

Wraz z chwi­lą zaku­pu akcep­tu­jesz powyż­sze zasady