275,00 VAT

Dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia roz­pra­wek matu­ral­nych, przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ną pro­po­zy­cję: szcze­gó­ło­we spraw­dze­nie pra­cy oraz obszer­ną recen­zję obej­mu­ją­cą moc­ne i sła­be stro­ny rozprawki.

Opis

Dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia roz­pra­wek matu­ral­nych, przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ną pro­po­zy­cję: szcze­gó­ło­we spraw­dze­nie pra­cy oraz obszer­ną recen­zję obej­mu­ją­cą moc­ne i sła­be stro­ny rozprawki.

 • Boisz się pisa­nia rozprawek?
 • Tra­cisz punk­ty za kom­po­zy­cję i styl?
 • Nie wiesz, jak for­mu­ło­wać zda­nia, aby uzy­skać mak­sy­mal­ną licz­bę punktów?

Z moją pomo­cą dowiesz się, nad czym nale­ży pra­co­wać, aby nie musieć się mar­twić wyni­kiem na maturze!


Uwa­ga: nie spraw­dzam prac domo­wych ani nie piszę roz­pra­wek na zle­ce­nie. Moja ofer­ta jest skie­ro­wa­na do osób, któ­re ćwi­czą roz­praw­ki w domu i chcą wie­dzieć, co jesz­cze moż­na poprawić.

Bez wzglę­du na to, czy wal­czysz o upra­gnio­ne 100%, czy zale­ży Ci na osią­gnię­ciu mini­mal­nych 30% na matu­rze, zapra­szam do sko­rzy­sta­nia z ofer­ty konsultacji.

Na tej stronie kupujesz pakiet “Twoje pięć minut”, czyli usługę sprawdzenia pięciu wypracowań na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wybór należy do Ciebie). Koszt sprawdzenia jednej pracy to 55 złotych.

Jak to działa?

 1. wybie­rasz dowol­ny pakiet (do wybo­ru 5 lub 10 roz­pra­wek na pozio­mie pod­sta­wo­wym lub pod­sta­wo­wym + roz­sze­rzo­nym) i doda­jesz go do koszyka
 2. po opła­ce­niu dosta­jesz maila z instruk­cją (oraz pora­dy i tema­ty wypracowań)
 3. piszesz pra­cę, udo­stęp­niasz ją w Google Docs i nada­jesz mi dostęp do edycji
 4. w cią­gu max. 14 dni robo­czych otrzy­mu­jesz spraw­dzo­ną pra­cę wraz ze szcze­gó­ło­wą recenzją

Czemu warto skorzystać z oferty konsultacji?

 • dosta­jesz moż­li­wość spraw­dze­nia pra­cy przez nauczy­ciel­kę języ­ka pol­skie­go w liceum – znam wyma­ga­nia matu­ral­ne i pod­po­wiem, jak popra­wić styl oraz argumentację
 • ćwi­czysz samo­dziel­nie i nie musisz mar­twić się o złą oce­nę (nie wysta­wiam ocen punk­to­wych, ponie­waż one nie są punk­tem odnie­sie­nia) – jeże­li coś będzie nie tak, wyja­śnię, dla­cze­go nale­ży zmie­nić spo­sób pisa­nia (i jak to zrobić)
 • tre­nu­jesz pisa­nie roz­pra­wek i z każ­dym kolej­nym tema­tem sta­jesz się coraz lepsza_y – serio, pisa­nie roz­pra­wek jest jak ćwi­cze­nia na siłow­ni. Naj­trud­niej się zmo­bi­li­zo­wać, a póź­niej jest tyl­ko łatwiej

Terminy i zasady w pigułce:

 1. Czas potrzeb­ny na spraw­dze­nie Two­jej pra­cy wyno­si 14 dni. Uwa­ga: w związ­ku z dużą licz­bą prac wysy­ła­nych przed egza­mi­na­mi w okre­sie od 1 kwiet­nia do 31 maja czas potrzeb­ny na spraw­dze­nie pra­cy może się wydłu­żyć do 21 dni. 
 2. Pra­ce nale­ży wysy­łać jako link do doku­men­tu w Google Docs. Ze wzglę­dów tech­nicz­nych nie przyj­mu­ję zdjęć ani ska­nów prac napi­sa­nych odręcznie! 
 3. Pra­ce są spraw­dza­ne w try­bie śle­dze­nia zmian, widzisz każ­dą moją popraw­kę, doda­ję do nich też komen­ta­rze wyjaśniające. 
 4. Na koń­cu pra­cy otrzy­masz recen­zję wraz z pora­da­mi na przyszłość. 
 5. Jeśli kupu­jesz pakiet kil­ku prac, możesz mi je wysłać w dowol­nym momen­cie do 30 czerw­ca 2024 r., po tym ter­mi­nie nie­wy­ko­rzy­sta­ne roz­praw­ki prze­pa­da­ją i nie ma moż­li­wo­ści zwro­tu pieniędzy. 
 6. Po opła­ce­niu zamó­wie­nia nie ma moż­li­wo­ści odstą­pie­nia od umo­wy. Nie ma moż­li­wo­ści prze­ka­za­nia zaku­pio­ne­go pakie­tu oso­bom trzecim. 
 7. Możesz sko­rzy­stać z zapro­po­no­wa­nych prze­ze mnie tema­tów albo wybrać inny. Pamię­taj, aby w swo­jej pra­cy wkle­ić wybra­ny przez Cie­bie temat. Jeże­li korzy­stasz z tema­tu spo­za listy zapro­po­no­wa­nej prze­ze mnie, wyślij link do stro­ny, z któ­rej pobrałaś_eś temat (muszę mieć wgląd w poda­ny frag­ment tek­stu kul­tu­ry). Przy­kła­do­we tema­ty znaj­dziesz tak­że na stro­nie CKE
 8. Przy nada­wa­niu dostę­pu nale­ży dołą­czyć wia­do­mość, w któ­rej znaj­dzie się imię, nazwi­sko oraz adres e‑mail poda­ny pod­czas zaku­pu pakietu. 

Wraz z chwi­lą zaku­pu akcep­tu­jesz powyż­sze zasady.

Może spodoba się również…

 • Sprawdzanie rozprawek – matura rozszerzona – “Ledwo dycha(m)” (10 rozprawek)

  500,00 VAT
  Dodaj do koszyka