65,00 VAT

Opis

Dla wszyst­kich, któ­rzy chcą roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści pisa­nia wypra­co­wań, któ­re mogą poja­wić się na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty (opo­wia­da­nia, roz­praw­ki, prze­mó­wie­nia, arty­ku­ły), przy­go­to­wa­łam spe­cjal­ną pro­po­zy­cję: szcze­gó­ło­we spraw­dze­nie pra­cy oraz obszer­ną recen­zję obej­mu­ją­cą moc­ne i sła­be stro­ny wypracowania.

 • Boisz się pisa­nia wypracowań?
 • Tra­cisz punk­ty za kom­po­zy­cję i styl?
 • Nie wiesz, jak for­mu­ło­wać zda­nia, aby uzy­skać mak­sy­mal­ną licz­bę punktów?

Z moją pomo­cą dowiesz się, nad czym nale­ży pra­co­wać, aby nie musieć się mar­twić wyni­kiem na egza­mi­nie ósmoklasisty!

Uwa­ga: nie spraw­dzam prac domo­wych ani nie piszę wypra­co­wań na zle­ce­nie. Moja ofer­ta jest skie­ro­wa­na do osób, któ­re ćwi­czą roz­praw­ki, opo­wia­da­nia lub inne wypra­co­wa­nia egza­mi­na­cyj­ne w domu i chcą wie­dzieć, co jesz­cze moż­na poprawić.

Pomo­gę Ci opa­no­wać do per­fek­cji sztu­kę pisa­nia wszyst­kich rodza­jów wypra­co­wań maturalnych:

 • roz­praw­ki
 • opo­wia­da­nia
 • arty­ku­łu
 • prze­mó­wie­nia

Na tej stronie kupujesz usługę sprawdzenia jednego wypracowania.

Jak to działa?

 1. wybie­rasz dowol­ny pakiet (do wybo­ru 1, 5 lub 10 wypra­co­wań) i doda­jesz go do koszyka
 2. po opła­ce­niu dosta­jesz maila z instruk­cją (oraz pora­dy i tema­ty wypracowań)
 3. piszesz pra­cę, udo­stęp­niasz ją w Google Docs i nada­jesz mi dostęp do edycji
 4. w cią­gu max. 14 dni robo­czych otrzy­mu­jesz spraw­dzo­ną pra­cę wraz ze szcze­gó­ło­wą recenzją

Czemu warto skorzystać z oferty konsultacji?

 • dosta­jesz moż­li­wość spraw­dze­nia pra­cy przez nauczy­ciel­kę języ­ka pol­skie­go w liceum, któ­ra pra­cu­je tak­że z mło­dzie­żą przy­go­to­wu­ją­cą się do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty – znam wyma­ga­nia i pod­po­wiem, jak popra­wić styl
 • ćwi­czysz samo­dziel­nie i nie musisz mar­twić się o złą oce­nę (nie wysta­wiam ocen punk­to­wych, ponie­waż one nie są punk­tem odnie­sie­nia) – jeże­li coś będzie nie tak, wyja­śnię, dla­cze­go nale­ży zmie­nić spo­sób pisa­nia (i jak to zrobić)
 • tre­nu­jesz pisa­nie roz­pra­wek i z każ­dym kolej­nym tema­tem sta­jesz się coraz lepsza_y – serio, pisa­nie roz­pra­wek jest jak ćwi­cze­nia na siłow­ni. Naj­trud­niej się zmo­bi­li­zo­wać, a póź­niej jest tyl­ko łatwiej

Terminy i zasady w pigułce:

 1. Czas potrzeb­ny na spraw­dze­nie Two­jej pra­cy wyno­si 14 dni. Uwa­ga: w związ­ku z dużą licz­bą prac wysy­ła­nych przed egza­mi­na­mi w okre­sie od 1 kwiet­nia do 31 maja czas potrzeb­ny na spraw­dze­nie pra­cy może się wydłu­żyć do 21 dni. 
 2. Pra­ce nale­ży wysy­łać jako link do doku­men­tu w Google Docs. Ze wzglę­dów tech­nicz­nych nie przyj­mu­ję zdjęć ani ska­nów prac napi­sa­nych odręcznie! 
 3. Pra­ce są spraw­dza­ne w try­bie śle­dze­nia zmian, widzisz każ­dą moją popraw­kę, doda­ję do nich też komen­ta­rze wyjaśniające. 
 4. Na koń­cu pra­cy otrzy­masz recen­zję wraz z pora­da­mi na przyszłość. 
 5. Jeśli kupu­jesz pakiet kil­ku prac, możesz mi je wysłać w dowol­nym momen­cie do 30 czerw­ca 2024 r., po tym ter­mi­nie nie­wy­ko­rzy­sta­ne roz­praw­ki prze­pa­da­ją i nie ma moż­li­wo­ści zwro­tu pieniędzy. 
 6. Po opła­ce­niu zamó­wie­nia nie ma moż­li­wo­ści odstą­pie­nia od umo­wy. Nie ma moż­li­wo­ści prze­ka­za­nia zaku­pio­ne­go pakie­tu oso­bom trzecim. 
 7. Możesz sko­rzy­stać z zapro­po­no­wa­nych prze­ze mnie tema­tów albo wybrać inny. Pamię­taj, aby w swo­jej pra­cy wkle­ić wybra­ny przez Cie­bie temat. Jeże­li korzy­stasz z tema­tu spo­za listy zapro­po­no­wa­nej prze­ze mnie, wyślij link do stro­ny, z któ­rej pobrałaś_eś temat (muszę mieć wgląd w poda­ny frag­ment tek­stu kul­tu­ry). Przy­kła­do­we tema­ty znaj­dziesz tak­że na stro­nie CKE
 8. Przy nada­wa­niu dostę­pu nale­ży dołą­czyć wia­do­mość, w któ­rej znaj­dzie się imię, nazwi­sko oraz adres e‑mail poda­ny pod­czas zaku­pu pakietu. 

Wraz z chwi­lą zaku­pu akcep­tu­jesz powyż­sze zasady.

Może spodoba się również…

 • Sprawdzanie wypracowań – egzamin ósmoklasisty – “Piątka z plusem” (5 wypracowań)

  250,00 VAT
  Dodaj do koszyka