Pro­mo­cja!

39,99 VAT

Kupu­jąc – wejdź w zakład­kę “moje kon­to” i pobierz PDF z lin­kiem do webi­na­ru i mate­ria­łów edukacyjnych. 

Brak w magazynie

Opis

Opis nagra­nia i frag­ment spo­tka­nia na żywo prze­zna­czo­ne­go dla maturzystów.
 — —  —  —  —  — –
Całość dostęp­na na stro­nie: www​.baba​od​pol​skie​go​.pl/​s​k​lep

— —  —  —  —  — —
Znaj­dzie­cie w nim:

- wyka­za­nie róż­nic w wymo­gach egza­mi­na­cyj­nych w porów­na­niu z pod­sta­wą pro­gra­mo­wą
– omó­wie­nie nowych wymo­gów egza­mi­na­cyj­nych
– wska­za­nie na zagad­nie­nia języ­ko­we, któ­rych moż­na spo­dzie­wać się na matu­rze
– omó­wie­nie spo­so­bów roz­wią­zy­wa­nia zadań
– szcze­gó­ło­we omó­wie­nie autor­skie­go prze­pi­su na roz­praw­kę pro­ble­mo­wą (matu­ra pod­sta­wo­wa)
– szcze­gó­ło­we omó­wie­nie autor­skie­go prze­pi­su na wypo­wiedź argu­men­ta­cyj­ną (matu­ra roz­sze­rzo­na)
– bazę lin­ków z autor­ski­mi pomo­ca­mi edukacyjnymi

Mówię cze­go się uczyć, a co moż­na pomi­nąć. Poda­ję wie­le cie­ka­wo­stek i podpowiedzi.

Całość dostęp­na na stro­nie: www​.baba​od​pol​skie​go​.pl/​s​k​lep

Gru­pa edu­ka­cyj­na dla szko­ły ponad­pod­sta­wo­wej: https://​www​.face​bo​ok​.com/​g​r​o​u​p​s​/​b​a​b​a​o​d​p​o​l​s​k​i​e​g​o​l​i​c​eum

Insta­gram: https://​www​.insta​gram​.com/​b​a​b​a​o​d​p​o​l​s​k​i​e​g​o​e​du/