Pro­mo­cja!

19,99 VAT

Naj­niż­sza cena w okre­sie ostat­nich 30 dni: 19,99 zł

Webi­nar dla osób przy­go­to­wu­ją­cych się do matu­ry w for­mu­le 2015 (w 2023 r. dla absol­wen­tów 4‑letniego tech­ni­kum). Nagra­nie trwa ok. 90 minut, w tym cza­sie oma­wiam wszyst­kie waż­ne infor­ma­cje na temat tego­rocz­ne­go egza­mi­nu z języ­ka pol­skie­go i pod­po­wia­dam, jak roz­wią­zy­wać arkusz. Po zaku­pie otrzy­masz plik PDF z lin­kiem do nagra­nia oraz bazę lin­ków z autor­ski­mi mate­ria­ła­mi edukacyjnymi.

Brak w magazynie

Opis

Nagra­nie z webi­na­ru poświę­co­ne­go zagad­nie­niom, któ­re war­to wie­dzieć przed matu­rą z języ­ka pol­skie­go w for­mu­le 2015.

Uwa­ga: pro­dukt prze­zna­czo­ny dla osób piszą­cych egza­min w sta­rej for­mu­le – w 2023 r. są to absol­wen­ci 4‑letniego tech­ni­kum.

Znaj­dzie­cie w nim:

  • wyka­za­nie róż­nic w wymo­gach egza­mi­na­cyj­nych w porów­na­niu z pod­sta­wą programową
  • omó­wie­nie nowych wymo­gów egzaminacyjnych
  • wska­za­nie na zagad­nie­nia języ­ko­we, któ­rych moż­na spo­dzie­wać się na maturze
  • omó­wie­nie spo­so­bów roz­wią­zy­wa­nia zadań
  • szcze­gó­ło­we omó­wie­nie autor­skie­go prze­pi­su na roz­praw­kę pro­ble­mo­wą (matu­ra podstawowa)
  • szcze­gó­ło­we omó­wie­nie autor­skie­go prze­pi­su na wypo­wiedź argu­men­ta­cyj­ną (matu­ra rozszerzona)
  • bazę lin­ków z autor­ski­mi pomo­ca­mi edukacyjnymi

Nagra­nie trwa ok. 90 minut i moż­na je odtwa­rzać w dowol­nym, dogod­nym dla Cie­bie momencie.

Mówię cze­go się uczyć, a co moż­na pomi­nąć. Poda­ję wie­le cie­ka­wo­stek i podpowiedzi.

Po zakupie otrzymasz dostęp do nagrania, a także link do autorskich materiałów edukacyjnych.

Gru­pa edu­ka­cyj­na dla szko­ły ponad­pod­sta­wo­wej: https://​www​.face​bo​ok​.com/​g​r​o​u​p​s​/​b​a​b​a​o​d​p​o​l​s​k​i​e​g​o​l​i​c​eum

Insta­gram: https://​www​.insta​gram​.com/​b​a​b​a​o​d​p​o​l​s​k​i​e​g​o​e​du/