Pro­mo­cja!

30,00

Już 30 paź­dzier­ni­ka 2021 r. popro­wa­dzę webi­nar dla osób przy­go­to­wu­ją­cych się do egza­mi­nu matu­ral­ne­go 2022 r. Przy zaku­pie bile­tu przed 30.10 otrzy­masz link do wyda­rze­nia LIVE (30 paź­dzier­ni­ka 2021 o godz. 17:00), a następ­nie dostęp do nagra­nia z webi­na­ru do odtwo­rze­nia w dowol­nym momen­cie. Przy zaku­pie po 30.10.2021 wysy­łam jedy­nie link do nagrania.

Opis

Bilet wstę­pu na spo­tka­nie na żywo, któ­re odbę­dzie się w sobo­tę 30 paź­dzier­ni­ka o godz. 17:00.

Pod­czas webi­na­ru opo­wiem o naj­waż­niej­szych ele­men­tach, któ­re war­to znać pod­czas przy­go­to­wań do matu­ry 2022 z języ­ka polskiego.

Znaj­dzie­cie w nim:

  • wyka­za­nie róż­nic w wymo­gach egza­mi­na­cyj­nych w porów­na­niu z pod­sta­wą programową
  • omó­wie­nie nowych wymo­gów egzaminacyjnych
  • wska­za­nie na zagad­nie­nia języ­ko­we, któ­rych moż­na spo­dzie­wać się na maturze
  • omó­wie­nie spo­so­bów roz­wią­zy­wa­nia zadań
  • szcze­gó­ło­we omó­wie­nie autor­skie­go prze­pi­su na roz­praw­kę pro­ble­mo­wą (matu­ra podstawowa)
  • szcze­gó­ło­we omó­wie­nie autor­skie­go prze­pi­su na wypo­wiedź argu­men­ta­cyj­ną (matu­ra rozszerzona)
  • bazę lin­ków z autor­ski­mi pomo­ca­mi edukacyjnymi

W trak­cie spo­tka­nia (trwa­ją­ce­go ok. 120 minut) będę tak­że odpo­wia­dać na Wasze pytania.

Mówię cze­go się uczyć, a co moż­na pomi­nąć. Poda­ję wie­le cie­ka­wo­stek i podpowiedzi.

Jeżeli kupujesz bilet na wydarzenie LIVE, 30 października otrzymasz mail z linkiem do webinaru. Po zakończeniu spotkania będziesz mieć dostęp do nagrania (jest to nagranie na żywo, dlatego materiał powstanie dopiero 30.10.2021).

Całość dostęp­na na stro­nie: www​.baba​od​pol​skie​go​.pl/​s​k​lep

Gru­pa edu­ka­cyj­na dla szko­ły ponad­pod­sta­wo­wej: https://​www​.face​bo​ok​.com/​g​r​o​u​p​s​/​b​a​b​a​o​d​p​o​l​s​k​i​e​g​o​l​i​c​eum

Insta­gram: https://​www​.insta​gram​.com/​b​a​b​a​o​d​p​o​l​s​k​i​e​g​o​e​du/