59,00 VAT

Sto­ję przy krza­ku malin w Rodzin­nych Ogród­kach Dział­ko­wych; słoń­ce pra­ży w kark, psy wyle­gu­ją się na tra­wie, jabł­ka spa­da­ją z drzew, a ja jem te mali­ny, jak osza­la­ła. A póź­niej otwie­ram oczy i widzę zim­ną, desz­czo­wą wio­snę, jesień, zimę. Potrze­bu­jesz tej świecz­ki, tak, jak ja. Dłu­go pra­co­wa­łam nad tym, by zro­bić dla Cie­bie wspo­mnie­nie ide­al­nych waka­cji na RODOS. Przy oka­zji zdo­by­łam wosk z Pod­la­sia, ma cer­ty­fi­ka­ty: NON GMO, koszer­ność i halal; zapach speł­nia stan­dar­dy INTERNATIONAL FRAGRANCE ASSOCIATION (IFRA) i prze­pi­sa­mi REACH, ANIMAL NON-TESTING DECLARATION (TI/9/6); całość jest w peł­ni wegań­ska, inspi­ro­wa­na twór­czo­ścią BOLESŁAWA LEŚMIANA. I on i ja kocha­my natu­rę, dla­te­go też zuży­ty pojem­nik możesz mi zwró­cić i dostać wiel­ką zniż­kę na ponow­ne napełnienie. 

Brak w magazynie

Opis

Spę­dzasz waka­cje na dział­kach RODOS

Poże­rasz mali­ny pro­sto z krzaka

Smak słod­ki spra­wia, że czu­jesz się błogo

I za to kochasz śro­de­czek lata 

Okej, macie mnie. Nie umiem pisać poezji tak dobrze jak Leśmian. Ale za to umiem robić świecz­ki – i to nie byle jakie: wegań­skie, domo­wej robo­ty, z bio­de­gra­do­wal­ne­go wosku rze­pa­ko­we­go bez GMO (koszer­ne i halal!).

Świecz­ka „Mali­no­wy Leśmian” jest inspi­ro­wa­na „Mali­no­wym Chru­śnia­kiem”. 180 ml spe­cjal­nej cytry­­no­­wo-tru­­ska­w­ko­­wo-mali­­no­­wo-żura­­wi­­no­­wej kom­po­zy­cji dosko­na­le odprę­ża i spra­wia, że wszyst­ko sta­je się nagle przyjemniejsze 😀

Chcesz poczuć żar god­ny wyda­rzeń opi­sa­nych w wier­szu? Z „Mali­no­wym Leśmia­nem” Two­ja wyobraź­nia będzie mia­ła znacz­nie prościej.

Dlaczego „Malinowy Leśmian” to świeczka inna niż wszystkie?

 • Eko­lo­gicz­na, wegań­ska świe­ca zapa­cho­wa ręcz­nie robio­na przez Babę od polskiego
 • Aro­ma­tycz­ny zapach z nuta­mi top: spar­kling lemon, straw­ber­ry, mid: red rasp­ber­ry, red­ber­ry, dry: warm amber, whi­te musk
 • Natu­ral­ny, bio­de­gra­do­wal­ny wosk rze­pa­ko­wy bez GMO
 • Pro­dukt w peł­ni cruelty-free
 • Sty­lo­wy czar­ny sło­ik z ręcz­nie malo­wa­nym drew­nia­nym wiecz­kiem z lite­go drewna

Pod­czas przy­go­to­wy­wa­nia świecz­ki „Mali­no­wy Leśmian” naj­waż­niej­sze było zna­le­zie­nie mate­ria­łów zgod­nych z moją filo­zo­fią życio­wą. A z cze­go Leśmian mógł­by być dumny?

 • Świecz­ka ma wszyst­kie nie­zbęd­ne certyfikaty

 • Wosk: bez GMO (któ­re może budzić kon­tro­wer­sje), koszer­ny i halal (w odróż­nie­niu np. od świec z wosku psz­cze­le­go lub nie­któ­rych świec z wosku sojo­we­go; pod­czas pro­duk­cji nie uży­wa się skład­ni­ków nie­ko­szer­nych ani nie­ha­lal­nych)
 • Zapach: zgod­ność ze stan­dar­da­mi INTERNATIONAL FRAGRANCE ASSOCIATION (IFRA) i prze­pi­sa­mi REACH, ANIMAL NON-TESTING DECLARATION (TI/9/6)

 • Pro­dukt w peł­ni wegański
 • Świecz­ka ma mnó­stwo zasto­so­wań – wosk możesz wyko­rzy­stać jako natu­ral­ny krem do rąk, nato­miast sło­ik ide­al­nie posłu­ży jako sty­lo­wa doniczka!
 • Mali­no­wy Leśmian” nie jest robio­ny taśmo­wo – każ­dą świecz­kę przy­go­to­wy­wa­łam wła­sny­mi ręka­mi (co ozna­cza, że nie ma dwóch takich samych świec)!
 • Sło­iczek chęt­nie zosta­nie napeł­nio­ny raz jesz­cze – przed zaku­pem napisz mi wia­do­mość i ode­ślij zuży­ty sło­ik, a dosta­niesz zniż­kę na kolej­ną świeczkę!

Mali­no­wy Leśmian” nie spra­wi, że nauczysz się rymo­wać jak autor “Mali­no­we­go Chru­śnia­ka” (co widać na przy­kła­dzie moje­go wier­szy­ka na począt­ku opi­su), nie prze­czy­ta za Cie­bie wszyst­kich ksią­żek, któ­re dostałaś_eś w pre­zen­cie i nie masz cza­su ich prze­czy­tać, ani nawet nie spra­wi, że dosta­niesz 100% na matu­rze albo egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty. Ale za to dzię­ki “Mali­no­we­mu Leśmianowi”:

 1. Spra­wisz sobie dosko­na­ły pre­zent – nale­ży Ci się!
 2. Stwo­rzysz w swo­im domu nie­po­wta­rzal­ną atmos­fe­rę za spra­wą słod­kie­go, inten­syw­ne­go aromatu
 3. Stwo­rzysz ide­al­ne warun­ki do nauki, pra­cy lub lek­tu­ry książ­ki pod kocykiem

Jak korzystać ze świecy zapachowej i jak ją przechowywać?

 1. Prze­cho­wuj świe­cę w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej bez nara­że­nia na pro­mie­nie sło­necz­ne i cie­pło. W prze­ciw­nym razie wosk zacznie się topić jesz­cze przed roz­pa­le­niem knota!
 2. Przed zapa­le­niem upew­nij się, że świe­ca jest w tem­pe­ra­tu­rze pokojowej.
 3. Pal świe­cę przez max. 3 godzi­ny. Dłuż­sze użyt­ko­wa­nie bez prze­rwy może dopro­wa­dzić do wypa­ro­wa­nia olejków.
 4. Przed kolej­nym odpa­le­niem przy­tnij spa­lo­ny knot, aby świe­ca pali­ła się pięk­nym rów­nym płomieniem.
 5. Cza­sa­mi zda­rza się, że świe­ca musi nabrać swo­jej mocy. Olej­ki (tak jak wszyst­ko na naszej pla­ne­cie) pod­le­ga­ją pra­wom gra­wi­ta­cji, dla­te­go cza­sa­mi mogą opaść na dno i być nie­wy­czu­wal­ne, a innym razem wypły­ną na powierzch­nię i ujaw­nią praw­dzi­wą moc zapachu.
 6. Pamię­taj, że „Mali­no­wy Leśmian” to natu­ral­na świe­ca zapa­cho­wa. Aro­mat w porów­na­niu z syn­te­tycz­ny­mi zapa­cha­mi może być deli­kat­niej­szy (natu­ra, w odróż­nie­niu od pla­sti­ku i innych sub­stan­cji che­micz­nych, bywa kapryśna).
Derrida/ Szczy­paw­ka reko­men­du­je: TOTALNIE EKO i możesz wysłać opa­ko­wa­nie, by zyskać DOLEWKĘ

TERAZ POWIEDZ MI, czy nie życzył/a byś wychowawcom pięknych wakacji na działce? 

Ide­al­ny pre­zent dla nauczyciela/ki nie istnieje...

prezent dla nauczycielki

Informacje dodatkowe

Waga 0,6 kg
Wymia­ry 17 × 17 × 11 cm