0,00 VAT

Przy­go­to­wa­łam dar­mo­wy ebo­ok zawie­ra­ją­cy wszyst­kie naj­waż­niej­sze infor­ma­cje o “Wese­lu” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go. Dodaj pro­dukt do koszy­ka i odbierz za dar­mo piguł­kę wie­dzy, któ­ra pomo­że Ci przy­go­to­wać się do matury!

Ebo­ok obej­mu­je wszyst­kie zagad­nie­nia, któ­rych zna­jo­mość jest wyma­ga­na na egza­mi­nach. Zachę­cam tak­że do zapo­zna­nia się z omó­wie­niem “Wese­la” na mojej stro­nie.

Po zaku­pie w zakład­ce “Moje kon­to” znaj­dziesz plik do pobra­nia w for­ma­cie PDF. Udo­stęp­niam plik za dar­mo, ponie­waż uwa­żam, że każda_y zasłu­gu­je na dostęp do spraw­dzo­nej, mery­to­rycz­nej wie­dzy bez żad­nych ograniczeń.

Kopio­wa­nie i roz­po­wszech­nia­nie tre­ści ebo­oka w cało­ści lub we frag­men­tach bez mojej zgo­dy jest naru­sze­niem praw autorskich.

Może spodoba się również…

  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2023 – „Wesele”

    24,99 VAT
    Dodaj do koszyka