83,99

Spe­cjal­na pro­mo­cja na koniec roku szkol­ne­go 2020/2021. Zamów do 21 czerw­ca zestaw świecz­ka i her­ba­ta “Mali­no­wy Leśmian”, a pacz­ka przyj­dzie jesz­cze przed zakoń­cze­niem roku. 

Opis

Pro­mo­cja z oka­zji zakoń­cze­nia roku szkol­ne­go 2020/2021

Ten rok szkol­ny był szcze­gól­nie trud­ny – przez więk­szość cza­su nauczy­ciel­ki i nauczy­cie­le pro­wa­dzi­li zaję­cia onli­ne, ale wszy­scy sta­ra­li się zro­bić jak naj­wię­cej, aby oso­by uczniow­skie nie mia­ły poczu­cia stra­co­ne­go cza­su. Chcesz podzię­ko­wać za wspar­cie, roz­mo­wy na cza­cie po lek­cjach, dopy­ty­wa­nie o samo­po­czu­cie i życz­li­we nasta­wie­nie? W takim razie ta ofer­ta jest wła­śnie dla Ciebie!

Ofe­ru­ję zestaw spe­cjal­ny “W mali­no­wym chru­śnia­ku”, któ­rym podzię­ku­jesz ulu­bio­nym nauczyciel(k)om za zaan­ga­żo­wa­nie w tym roku szkol­nym! W skład pro­mo­cyj­ne­go zesta­wu wcho­dzą nastę­pu­ją­ce produkty:

Dodatkowo dla newsletterowiczów kod rabatowy ‑10%!Możesz wykorzystać zaoszczędzoną kwotę na zakup eleganckiej torebki do spakowania prezentu, kwiatka lub... dobrej książki (w końcu książek nigdy zbyt wiele!).


Pamię­taj, aby po doko­na­niu zaku­pu wpi­sać w polu „Uwa­gi do zamó­wie­nia”, do jakie­go punk­tu ma być dostar­czo­na paczka. 

Zamó­wie­nia zło­żo­ne do 20 czerw­ca 2021 r. doj­dą jesz­cze przed zakoń­cze­niem roku szkolnego!