Naj­więk­szy wpływ na kształ­to­wa­nie się roman­tycz­ne­go świa­to­po­glą­du mia­ła rewo­lu­cja fran­cu­ska i wła­dza Napo­le­ona Bona­par­te­go we Fran­cji. Pod­czas całe­go roman­ty­zmu tłem histo­rycz­nym były róż­ne­go rodza­ju powsta­nia (na tere­nie Kró­le­stwa — listo­pa­do­we i stycz­nio­we) i rewo­lu­cje np. raba­cja gali­cyj­ska. Była to zatem epo­ka bun­tu i wyzwo­le­nia, w któ­rej zaczę­to wal­czyć z uci­skiem zaborców. 

wyda­rze­nia historyczne:
już odby­ły się zabo­ry i nie ma Rzecz­po­spo­li­tej szla­chec­kiej na mapach
1807 – powsta­je Księ­stwo Warszawskie
1815 – powsta­nie Kró­le­stwo Pol­skie; kon­gres wie­deń­ski, klę­ska Napo­le­ona Bona­par­te­go pod Waterloo
wal­ki o nie­pod­le­głość Greków
licz­ne rewo­lu­cje w Anglii, Rosji, Francji
1822 – począ­tek roman­ty­zmu w Pol­sce, wyda­nie I tomu Poezji, a w nim Bal­lad i roman­sów Ada­ma Mickiewicza
1830 – powsta­nie listopadowe
1846 – raba­cja galicyjska
1848 – Wio­sna Ludów
1863 – powsta­nie stycz­nio­we — zapo­cząt­ku­je pozytywizm