TABELI (MÓJ AUTORSKI POMYSŁ NA PISANIE ROZPRAWEK, BY NIE ZAPOMNIEĆICH WAŻNYCH ELEMENTACH) ZNAJDUJE SIĘ ROZPRAWKA, PUBLIKUJĘ ZA ZGODĄ AUTORA

Publi­ku­ję za zgo­dą auto­ra: Olka CicheckiegoTEMAT: Napisz roz­praw­kę, w któ­rej udo­wod­nisz, że lite­ra­tu­ra uczy czło­wie­ka, jak żyć. W argu­men­ta­cji odwo­łaj się do wybra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej oraz do inne­go utwo­ru lite­rac­kie­go. Two­ja pra­ca powin­na liczyć co naj­mniej 200 słów. 

wprowadzenie‌ ‌do‌ ‌tematu‌‌ ‌np.‌ ‌Ostatnio‌ ‌

zastanawiałem‌ ‌się,‌ ‌czy…‌ ‌

Po‌ ‌rozmowie‌ ‌z‌ ‌X‌ ‌i‌ ‌Y,‌ ‌zagłębieniu‌ ‌się‌ ‌w‌ ‌temat‌ ‌

okazało‌ ‌się,‌ ‌że…‌ ‌

TEZA‌:‌ ‌(jedno‌ ‌zdanie‌ ‌oznaj­mu­ją­ce)‌ 

Ostat­nio zasta­na­wia­łem się, czy książ­ki potra­fią dać nam coś wię­cej poza roz­ryw­ką. Po dłuż­szych roz­wa­ża­niach dosze­dłem do wnio­sku, że ofe­ru­ją one życio­wą lek­cję: poka­zu­ją kon­se­kwen­cję odpo­wied­nich dzia­łań i wska­zu­ją ludz­kie cechy, któ­re są bar­dzo cen­ne w życiu spo­łecz­nym. Nale­ży zatem stwier­dzić, że lite­ra­tu­ra uczy czło­wie­ka, jak żyć.

ARGUMENT (jed­no zdanie)

 PRZYKŁAD lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej (jed­no zda­nie zło­żo­ne); (gatu­nek, autor, tytuł i wpro­wadź boha­te­ra) np. Moż­na to zauwa­żyć w powie­ści Bole­sła­wa Pru­sa pt. “Lal­ka”, w któ­rej Sta­ni­sław Wokulski…(to, co tu zapi­szesz musi mieć zwią­zek z argumentem)

reflek­sja z tre­ści  (ZE TRZY ZDANIA) (opo­wiedz treść, ale tyl­ko tę zwią­za­ną z tema­tem i dodaj swo­je przemyślenia)

pod­su­mo­wa­nie przy­kła­du i argu­men­tu i odwo­ła­nie do tezy (jed­no zdanie)

Nie­któ­re lek­tu­ry uczą nas, jak być patrio­tą. Jed­ną z nich jest epo­pe­ja Ada­ma Mic­kie­wi­cza pt.: „Pan Tade­usz”, w któ­rej boha­ter zbio­ro­wy, szlach­ta, poprzez zacho­wa­nie  poka­zu­je swój patrio­tyzm. Pola­cy sto­so­wa­li mnó­stwo rytu­ałów i typo­wo pol­skich zacho­wań, aby pod­kre­ślić jed­ność naro­du i dać znak zabor­cy, że  mimo swo­jej nie­obec­no­ści na mapie,  Pol­ska jest odręb­nym pań­stwem. Były to m.in. polo­wa­nie, bie­sia­do­wa­nie, tań­cze­nie polo­ne­za, czy gościn­ność. Szlach­ci­ce dba­li o to, aby prze­ka­zy­wać tra­dy­cje z poko­le­nia na poko­le­nie, aby nie zatra­cić pol­sko­ści i miło­ści do ojczyzny.


ARGUMENT (jed­no zdanie)

 PRZYKŁAD lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej (jed­no zda­nie zło­żo­ne); (gatu­nek, autor, tytuł i wpro­wadź boha­te­ra) np. Moż­na to zauwa­żyć w powie­ści Bole­sła­wa Pru­sa pt. “Lal­ka”, w któ­rej Sta­ni­sław Wokulski…(to, co tu zapi­szesz musi mieć zwią­zek z argumentem)

reflek­sja z tre­ści  (ZE TRZY ZDANIA) (opo­wiedz treść, ale tyl­ko tę zwią­za­ną z tema­tem i dodaj swo­je przemyślenia)

pod­su­mo­wa­nie przy­kła­du i argu­men­tu i odwo­ła­nie do tezy (jed­no zdanie)

Dzie­ła lite­rac­kie poka­zu­ją nam, że przy­jaźń i głę­bo­ka więź mogą dopro­wa­dzić do suk­ce­su. Nale­ży do nich powieść Arka­de­go Fie­dle­ra pt.: „Dywi­zjon 303”, w któ­rej pol­scy lot­ni­cy, swo­ją zespo­ło­wo­ścią w dużej mie­rze przy­czy­ni­li się do zwy­cię­stwa prze­ciw­ko Niem­com w bitwie o Anglię. Męż­czyź­ni wal­czy­li w 1940 roku w ramach pomo­cy Angli­kom. Ceni­li oni sobie dzia­ła­nie w gru­pie. Liczy­ło się dla nich dobro ogó­łu i sta­ra­li się, o to, aby każ­dy z nich prze­żył. Dywi­zjon świet­nie odpie­rał ata­ki Luft­waf­fe, mimo prze­wa­gi liczeb­nej Nie­miec, i tak oto uda­ło im się powstrzy­mać III Rze­szę przed zagar­nię­ciem Wiel­kiej Bry­ta­nii, dla czy­tel­ni­ków jest to cen­na lek­cja współpracy

ODWOŁANIE DO TEZY

przy­po­mnie­nie argu­men­tów i przykładów

reflek­sje z tre­ści w for­mie podsumowania

Jak widać z przy­wo­ła­nych prze­ze mnie przy­kła­dów, z ksią­żek moż­na się spo­ro nauczyć, np. patrio­ty­zmu z „Pana Tade­usza” oraz o roli przy­jaź­ni i głę­bo­kich wię­zi z „Dywi­zjo­nu 303”. Jed­nak nie każ­da lite­ra­tu­ra ma war­tość dydak­tycz­ną i wie­le zale­ży od czy­tel­ni­ka, czy potra­fi dostrzec w niej uni­wer­sal­ne praw­dy, któ­re będzie mógł wyko­rzy­stać w swo­im życiu.