W pole­ce­niu roz­praw­ki znaj­du­je się teza, któ­ra sta­no­wi poin­tę wier­sza Cze­sła­wa Miło­sza pt. “Zaklę­cia ojca”; mia­no­wi­cie: “Mali są ludzie, wiel­kie są ich dzieła”. 

Poni­żej przed­sta­wiam Wam przy­kład wypra­co­wa­nia, któ­re powsta­ło w trak­cie kore­pe­ty­cje z uczen­ni­cą siód­mej kla­sy. Tek­sty na żół­to – to moje pod­po­wie­dzi i nasz plan, na czar­no – jej tekst i realizacja. 

Zawsze zaczy­naj­cie od napi­sa­nia pla­nu i póź­niej może­cie go rozwijać. 

TEMAT: „Mali są ludzie, wiel­kie są ich dzieła”

wstęp: 

  • jak rozu­miesz sfor­mu­ło­wa­nie zawar­te w tema­cie (Ostat­nio zasta­na­wia­łam się/ Ostat­nio myśla­łam o…)
  • wstęp koń­czy się tezą, naj­le­piej twier­dzą­cą: „Mali są ludzie, wiel­kie są ich dzieła”(Uważam, że... / Doszłam do wnio­sku, że... / Nale­ży zatem stwierdzić)

Ostat­nio zasta­na­wia­łam się, co może zro­bić czło­wiek, żeby zostać zapa­mię­ta­nym. Doszłam do wnio­sku, że to od nas zale­ży, ile dobre­go wnie­sie­my do świa­ta. Każ­dy może dać przy­kład następ­nym poko­le­niom. Nale­ży zatem stwier­dzić, że ma rację pod­miot lirycz­ny z wier­sza Cze­sła­wa Miło­sza pt. “Zaklę­cia ojca”, któ­ry twier­dzi, że mali są ludzie, wiel­kie są ich dzieła. 

roz­wi­nię­cie:

  • argu­ment na potwier­dze­nie tezy na pod­sta­wie histo­rii Marii Skło­dow­skiej-Curie (żyła w cza­sach, w któ­rych kobie­ty nie mogły się uczyć, a zosta­ła pierw­szą noblist­ką, na doda­tek podwój­ną) Roz­po­czy­na się: (Moim pierw­szym argu­men­tem będzie przy­kład …./ W książ­ce pt. “XXX” autor­stwa XXX występuje/opisany jest/ W dzie­jach zna­ne są przy­pad­ki, któ­re dowo­dzą, że ….), póź­niej opi­su­jesz przy­kład i na koń­cu musisz potwier­dzić tezę: “Ten przykład/przykład ten poka­zu­je, że słusz­ne jest stwier­dze­nie, że ludzie mogą doko­nać nie­zwy­kłych odkryć. 

Moim pierw­szym argu­men­tem będzie przy­kład histo­rii Marii Skło­dow­skiej-Curie, któ­ra poka­zu­je, że mimo wie­lu prze­ciw­no­ści losu posta­no­wi­ła poświę­cić się nauce i  mimo  bie­dy uda­ło jej się zna­leźć spo­sób, by stu­dio­wać. Razem z sio­strą zawar­ły układ o wspie­ra­niu się w kwe­stii pie­nięż­nej. Dzię­ki temu mogła stu­dio­wać na Sor­bo­nie, był to pierw­szy uni­wer­sy­tet, na któ­rym mogły uczyć się kobie­ty. Dzię­ki swo­jej inte­li­gen­cji jako pierw­sza dziew­czy­na dosta­ła aż dwie nagro­dy Nobla. Z jej wyna­laz­ków korzy­sta­my do dziś. Trud­no uwie­rzyć, że kobie­ta z nie­ist­nie­ją­cej wów­czas Pol­ski wyna­la­zła dwa pier­wiast­ki i zapi­sa­ła się w histo­rii świa­ta. Przy­kład Marii Skło­dow­skiej-Curie jest argu­men­tem na to, że ludzie mogą doko­nać wiel­kich odkryć.

  • argu­ment na potwier­dze­nie tezy na pod­sta­wie “Małe­go Księ­cia” Antoine’a de Saint-Exupery’ego (nauczył Pilo­ta wraż­li­wo­ści i przy­jaź­ni, poka­zał, że war­to pie­lę­gno­wać marze­nia) sfor­mu­ło­wa­nia: Kolej­nym argu­men­tem potwier­dza­ją­cym tezę/ moim kolej­nym argumentem/ W książ­ce pt. XXX autor­stwa XXX opi­sa­no…) na koń­cu pod­su­mo­wa­nie do tezy (Przy­kład ten udo­wad­nia, że…)

Moim kolej­nym argu­men­tem potwier­dza­ją­cym tezę będzie książ­ka pod tytu­łem “Mały Książę”autorstwa Antoine’a de Saint-Exupery’ego, w któ­rej wystę­pu­je nie­zwy­kły chło­piec, któ­ry potra­fi doko­nać magicz­nych czy­nów. Dzię­ki księ­ciu Pilot nauczył się wraż­li­wo­ści, miło­ści i że war­to pie­lę­gno­wać marze­nia. Boha­te­ro­wie spę­dzi­li dużo cza­su razem roz­ma­wia­jąc o swo­ich prze­ży­ciach, dzię­ki cze­mu Pilot miał szan­sę zmie­nić swo­je życie i przy­po­mnieć sobie, co jest dla nie­go waż­ne. Przy­kład tych boha­te­rów poka­zu­je, że nawet dziec­ko jest w sta­nie wska­zać doro­słe­mu wła­ści­wą drogę.

  • argu­ment na potwier­dze­nie tezy na pod­sta­wie “The Umbrel­la Aca­de­my” (zosta­li sie­ro­ta­mi, ale muszą rato­wać świat); sfor­mu­ło­wa­nia: Kolej­nym argu­men­tem potwier­dza­ją­cym tezę/ moim kolej­nym argumentem/ następ­ny argu­ment doty­czy... / W seria­lu pt. XXX uka­za­no…), na koń­cu pod­su­mo­wa­nie do tezy (Przy­kład ten udo­wad­nia, że…)

W seria­lu “The Umbrel­la Aca­de­my” poka­za­no nie­zwy­kłe przy­go­dy gru­py sie­rot, któ­ra ratu­je świat przed kata­stro­fa­mi. Pew­ne gro­no kobiet nagle zaszło w cią­że i uro­dzi­ło dzie­ci. Męż­czy­zna, któ­ry był milio­ne­rem posta­no­wił kupić sied­mio­ro takich dzie­ci, któ­rych moce póź­niej kształ­to­wał. Doro­słe sie­ro­ty zamiesz­ka­ły w róż­nych miej­scach świa­ta, lecz musia­ły połą­czyć siły i uchro­nić świat przed zagła­dą i wiel­kim poża­rem. Przy­kład ten udo­wad­nia, że każ­dy czło­wiek potra­fi ura­to­wać świat i nie ma zna­cze­nia gdzie się uro­dził i jak wychował. 

zakoń­cze­nie: 

  • przy­po­mnieć tezę, przy­kła­dy i ewen­tu­al­nie napi­sać jakąś inną, swo­ją myśl 

W mojej opi­nii “Mali są ludzie, wiel­kie ich dzie­ła” ozna­cza, że ludzie są mali w porów­na­niu do dzieł, któ­re wyko­na­li. Na przy­kład Maria Skło­dow­ska, któ­ra była kobie­tą, wyna­la­zła dwa pier­wiast­ki, za któ­re dosta­ła dwie naj­waż­niej­sze nagro­dy nauko­we. W książ­ce “Mały Ksią­żę” chło­piec nauczył Pilo­ta przy­jaź­ni, wraż­li­wo­ści, miło­ści i udo­wod­nił, że war­to pie­lę­gno­wać marze­nia. Nato­miast w Seria­lu “The Umbrel­la Aca­de­my” gru­pa sie­rot poko­nu­je apo­ka­lip­sę. Nie moż­na zatem rezy­gno­wać ze swo­im pla­nów i marzeń, bo to dzię­ki nim doko­nu­je się nie­zwy­kłych czynów. 

Jeżeli chcesz mnie wesprzeć w popularyzacji wiedzy o języku i literaturze polskiej — możesz zostać moim patronem/moją patronką: https://patronite.pl/babaodpolskiego/ - grosik daj babie, sakiewką potrząśnij. ;)