REGULAMIN KOREPETYCJI (od 01.07.2022)

 1. Zaję­cia odby­wa­ją się za pośred­nic­twem plat­for­my Google Meet (zaję­cia z Mag­dą Próch­niak oraz Karo­li­ną Szym­czyk odby­wa­ją się na Zoom).  Każ­dy z pro­gra­mów moż­na uru­cho­mić w prze­glą­dar­ce, nie ma potrze­by insta­lo­wa­nia go na komputerze/tablecie/telefonie.
 2. Warun­kiem uzy­ska­nia dostę­pu do nie­zbęd­nych mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych wyko­rzy­sty­wa­nych pod­czas kore­pe­ty­cji jest posia­da­nie kon­ta w dar­mo­wej dome­nie .gma​il​.com.
 3. Oso­by korzy­sta­ją­ce z kore­pe­ty­cji mają obo­wią­zek dys­po­no­wać sta­bil­nym łączem inter­ne­to­wym umoż­li­wia­ją­cym spraw­ne prze­pro­wa­dze­nie zajęć.
 4. Zaję­cia pro­wa­dzo­ne są wyłącz­nie od pozio­mu 7 kla­sy szko­ły pod­sta­wo­wej. Z naszych doświad­czeń wyni­ka, że w przy­pad­ku młod­szych uczennic_uczniów zaję­cia onli­ne nie przy­no­szą odpo­wied­nich efektów.
 5. Za każ­dą usłu­gę wysta­wiam fak­tu­rę lub rachu­nek (NIP fir­my 8222229457).
 6. Rachun­ki za zaję­cia są wysta­wia­ne pod koniec mie­sią­ca – w dniu ostat­nich zajęć w danym miesiącu.
 7.  Dane o zaję­ciach, umo­wy z kur­san­ta­mi i har­mo­no­gram zajęć jest tak­że widocz­ny w dzien­ni­ku elek­tro­nicz­nym KIVO
 8. Ter­min płat­no­ści za zaję­cia to 7 dni od dnia wysta­wie­nia fak­tu­ry lub rachun­ku za poprzed­ni miesiąc. 
 9. BABA OD POLSKIEGO Ane­ta Kory­ciń­ska zastrze­ga pra­wo do rezy­gna­cji z pro­wa­dze­nia zajęć w razie zale­ga­nia z płat­no­ścia­mi przez okres dłuż­szy niż 21 dni lub w razie dwu­krot­ne­go odwo­ła­nia zajęć w danym miesiącu.
 10. BABA OD POLSKIEGO Ane­ta Kory­ciń­ska zastrze­ga pra­wo do zmia­ny ceny kore­pe­ty­cji. Ucznio­wie i rodzi­ce będą infor­mo­wa­ni o zmia­nach cen z wyprze­dze­niem min. 30 dni.
 11. Wszyst­kie zaję­cia trwa­ją 50 minut i odby­wa­ją się onli­ne. Ceny są jawne. 
 12. Bez­płat­ne odwo­ła­nie zajęć jest moż­li­we tyl­ko na 24 godzi­ny przed pla­no­wa­nym ter­mi­nem. Nie­sta­wie­nie się na spo­tka­niu onli­ne lub odwo­ła­nie zajęć na mniej niż 24 godzin przed zaję­cia­mi wią­że się z koniecz­no­ścią opła­ce­nia 100% kwo­ty za lekcję.
 13. Decy­du­jąc się na kore­pe­ty­cje, akcep­tu­jesz warun­ki regulaminu.

Regulamin dziennika elektronicznego KIVO

Regu­la­min sprze­da­ży dostę­pu do plat­for­my kivo​.pl

Sprze­daż kur­sów zarzą­dza­nych na plat­for­mie KIVO za pośred­nic­twem stro­ny inter­ne­to­wej https://​kivo​.pl reali­zu­je Pika­blo Sp. z o. o. wpi­sa­na do KRS nr: 0000674206 NIP: 9522161764 REGON: 367092006, ul. Lawen­do­we Wzgó­rze 36B/5, 80 – 175 Gdańsk.

Kon­takt ze sprze­daw­cą moż­li­wy jest pod adre­sem e‑mail kontakt@tpay.com.

§ 1

Defi­ni­cje

Na potrze­by niniej­sze­go regu­la­mi­nu, przyj­mu­je się nastę­pu­ją­ce zna­cze­nie poniż­szych pojęć:

 1. Usłu­ga – dostęp do kur­sów, któ­re­go twór­cą jest Sprzedawca,

 2. Kupu­ją­cy – oso­ba fizycz­na, oso­ba praw­na lub ułom­na oso­ba prawna,

 3. Kon­su­ment – oso­ba fizycz­na, doko­nu­ją­ca zaku­pu w zakre­sie nie­zwią­za­nym bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawo­do­wą (zgod­nie z tre­ścią art. 221 kodek­su cywilnego),

 4. Ope­ra­tor Płatności

  • Tpay – Kra­jo­wy Inte­gra­tor Płat­no­ści S.A., ul. Św. Mar­cin 736, 61 – 808 Poznań, NIP: 7773061579

 5. Regu­la­min – niniej­szy regu­la­min, dostęp­ny pod adre­sem https://​app​.kivo​.pl/​p​a​y​u​/​r​e​g​u​l​a​t​i​o​ns/

 6. Poli­ty­ka pry­wat­no­ści dostęp­na pod adre­sem https://​tpay​.com/​p​o​l​i​t​y​k​a​-​p​r​y​w​a​t​n​o​sci

 7. Sprze­daw­ca – Tpay Sp. z o. o. 

§ 2

Posta­no­wie­nia wstępne

 1. Za pośred­nic­twem Stro­ny, Sprze­daw­ca pro­wa­dzi sprze­daż Usługi.

 2. Do doko­na­nia zaku­pu za pośred­nic­twem Stro­ny koniecz­ne jest speł­nie­nie nastę­pu­ją­cych warun­ków tech­nicz­nych przez kom­pu­ter lub inne urzą­dze­nie Kupującego:

 1. dostęp do Internetu,

 2. stan­dar­do­wy sys­tem operacyjny,

 3. stan­dar­do­wa prze­glą­dar­ka internetowa,

 4. posia­da­nie aktyw­ne­go adre­su e‑mail.

 1. Do korzy­sta­nia z Usłu­gi koniecz­ne jest speł­nie­nie nastę­pu­ją­cych warun­ków tech­nicz­nych przez kom­pu­ter lub inne urzą­dze­nie Kupującego:

  1. dostęp do Internetu,

  2. stan­dar­do­wy sys­tem operacyjny,

  3. stan­dar­do­wa prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa z włą­czo­ną obsłu­gą cookies,

  4. stan­dar­do­wa prze­glą­dar­ka pli­ków .pdf (np. AdobeReader),

  5. posia­da­nie aktyw­ne­go adre­su e‑mail.

 2. Kupu­ją­cy nie może doko­nać zaku­pu ano­ni­mo­wo ani pod pseudonimem.

 3. Zaka­za­ne jest dostar­cza­nie przez Kupu­ją­ce­go tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym, w szcze­gól­no­ści poprzez prze­sy­ła­nie takich tre­ści w ramach for­mu­la­rzy dostęp­nych na Stronie.

 4. Wszyst­kie ceny poda­ne na Stro­nie są cena­mi netto.

§ 3

Pra­wa wła­sno­ści intelektualnej

 1. Sprze­daw­ca poucza niniej­szym Kupu­ją­ce­go, że Usłu­ga sta­no­wi utwór w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 4 lute­go 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych, do któ­re­go pra­wa autor­skie przy­słu­gu­ją Sprzedawcy.

 2. Sprze­daw­ca poucza niniej­szym Kupu­ją­ce­go, że dal­sze roz­po­wszech­nia­nie Usłu­gi przez Kupu­ją­ce­go bez zgo­dy Sprze­daw­cy sta­no­wi naru­sze­nie praw autor­skich przy­słu­gu­ją­cych Sprze­daw­cy do Usług i może skut­ko­wać odpo­wie­dzial­no­ścią cywil­ną lub karną.

§ 4

Zakup Usłu­gi

 1. W celu zaku­pu Usłu­gi, Kupu­ją­cy musi pod­jąć nastę­pu­ją­ce kroki:

  1. zalo­go­wać się na Stronie,

  2. w pra­wym gór­nym rogu wybrać opcją moje kon­to, a następ­nie przejść do zakład­ki faktury,

  3. klik­nąć trzy krop­ki przy nie­opła­co­nej fak­tu­rze i wybrać “Opłać”,

  4. wypeł­nić formularz,

  5. zaak­cep­to­wać Regu­la­min – akcep­ta­cja Regu­la­mi­nu jest dobro­wol­na, ale nie­zbęd­na do doko­na­nia zakupu,

  6. klik­nąć w przy­cisk „Kupu­ję i płacę”.

 2. Po klik­nię­ciu przy­ci­sku „Kupu­ję i pła­cę”, Kupu­ją­cy zosta­nie prze­nie­sio­ny na stro­nę Ope­ra­to­ra Płat­no­ści celem doko­na­nia zapła­ty ceny za Usługę.

 3. Po sku­tecz­nym doko­na­niu płat­no­ści, Kupu­ją­cy zosta­nie prze­nie­sio­ny na Stro­nę z potwier­dze­niem zaku­pu. Z tą chwi­lą umo­wę o dostar­cze­nie usłu­gi uwa­ża się za zawar­tą mię­dzy Kupu­ją­cym a Sprzedawcą.

§ 5

Odstą­pie­nie Kon­su­men­ta od umowy

 1. Kon­su­ment, któ­ry zawarł ze Sprze­daw­cą umo­wę na odle­głość, ma pra­wo odstą­pić od umo­wy bez poda­wa­nia przy­czy­ny w ter­mi­nie 14 dni od dnia zawar­cia umowy.

 2. Pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy zawar­tej na odle­głość nie przy­słu­gu­je Kon­su­men­to­wi w odnie­sie­niu do umów o dostar­cza­nie tre­ści cyfro­wych, któ­re nie są zapi­sa­ne na nośni­ku mate­rial­nym, jeże­li speł­nia­nie świad­cze­nia roz­po­czę­ło się za wyraź­ną zgo­dą kon­su­men­ta przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy i po poin­for­mo­wa­niu go przez przed­się­bior­cę o utra­cie pra­wa odstą­pie­nia od umowy.

 3. Aby odstą­pić od umo­wy, Kon­su­ment musi poin­for­mo­wać Sprze­daw­cę o swo­jej decy­zji o odstą­pie­niu od umo­wy w dro­dze jed­no­znacz­ne­go oświad­cze­nia – na przy­kład pismo wysła­ne pocz­tą, fak­sem lub pocz­tą elektroniczną.

 4. Aby zacho­wać ter­min do odstą­pie­nia od umo­wy, wystar­czy, aby Kon­su­ment wysłał infor­ma­cję doty­czą­cą wyko­na­nia przy­słu­gu­ją­ce­go Kon­su­men­to­wi pra­wa odstą­pie­nia od umo­wy przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umowy.

 5. W przy­pad­ku odstą­pie­nia od umo­wy Sprze­daw­ca zwra­ca Kon­su­men­to­wi wszyst­kie otrzy­ma­ne od Kon­su­men­ta płat­no­ści nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym Sprze­daw­ca został poin­for­mo­wa­ny o wyko­na­niu pra­wa odstą­pie­nia od umowy.

§ 6

Odpo­wie­dzial­ność za wady

 1. Jeże­li Kupu­ją­cy stwier­dzi wadę Usłu­gi, powi­nien poin­for­mo­wać o tym Sprze­daw­cę, okre­śla­jąc jed­no­cze­śnie swo­je rosz­cze­nie zwią­za­ne ze stwier­dzo­ną wadą lub skła­da­jąc oświad­cze­nie sto­sow­nej treści.

 2. Kupu­ją­cy może kon­tak­to­wać się ze Sprze­daw­cą, wysy­ła­jąc wia­do­mość e‑mail na adres kontakt@kivo.pl.

 3. Sprze­daw­ca usto­sun­ku­je się do skła­da­nej przez Kupu­ją­ce­go rekla­ma­cji w cią­gu 14 dni od dnia dorę­cze­nia mu reklamacji.

§ 7

Dane oso­bo­we i pli­ki cookies

Zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookies opi­sa­ne zosta­ły w poli­ty­ce pry­wat­no­ści i pli­ków cookies dostęp­nej pod adre­sem https://​kivo​.pl/​p​o​l​i​t​y​k​a​-​p​r​y​w​a​t​n​o​s​ci/

§ 8

Poza­są­do­we spo­so­by roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia roszczeń

 1. Sprze­daw­ca wyra­ża zgo­dę na pod­da­nie ewen­tu­al­nych spo­rów wyni­kłych w związ­ku z zawar­ty­mi umo­wa­mi o dostar­cze­nie tre­ści cyfro­wych na dro­dze postę­po­wa­nia media­cyj­ne­go. Szcze­gó­ły zosta­ną okre­ślo­ne przez stro­ny konfliktu.

 2. Kon­su­ment ma moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń. Mię­dzy inny­mi, Kon­su­ment ma możliwość:

  1. zwró­ce­nia się do sta­łe­go polu­bow­ne­go sądu kon­su­menc­kie­go z wnio­skiem o roz­strzy­gnię­cie spo­ru wyni­kłe­go z zawar­tej umowy,

  2. zwró­ce­nia się do woje­wódz­kie­go inspek­to­ra Inspek­cji Han­dlo­wej z wnio­skiem o wsz­czę­cie postę­po­wa­nia media­cyj­ne­go w spra­wie polu­bow­ne­go zakoń­cze­nia spo­ru mię­dzy Kon­su­men­tem a Sprzedawcą,

  3. sko­rzy­sta­nia z pomo­cy powia­to­we­go (miej­skie­go) rzecz­ni­ka praw kon­su­men­ta lub orga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej sta­tu­to­wych zadań nale­ży ochro­na konsumentów.

 3. Bar­dziej szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji na temat poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń, Kon­su­ment może szu­kać na stro­nie inter­ne­to­wej http://​www​.uokik​.gov​.pl.

 4. Kon­su­ment może rów­nież sko­rzy­stać z plat­for­my ODR, któ­ra dostęp­na jest pod adre­sem http://​ec​.euro​pa​.eu/​c​o​n​s​u​m​e​r​s​/​odr. Plat­for­ma słu­ży roz­strzy­ga­niu spo­rów pomię­dzy kon­su­men­ta­mi i przed­się­bior­ca­mi dążą­cy­mi do poza­są­do­we­go roz­strzy­gnię­cia spo­ru doty­czą­ce­go zobo­wią­zań umow­nych wyni­ka­ją­cych z inter­ne­to­wej umo­wy sprze­da­ży lub umo­wy o świad­cze­nie usług.

REGULAMIN SKLEPU

Sklep nale­ży do jed­no­oso­bo­wej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej BABA OD POLSKIEGO Ane­ta Kory­ciń­ska, z sie­dzi­bą pod adre­sem: ul. Sta­ro­wiśl­na 9a/5, 03 – 193 War­sza­wa, posłu­gu­ją­cej się nume­rem NIP 8222229457, REGON 366297090. W każ­dej chwi­li możesz skon­tak­to­wać się ze mną – e‑mail: babaodpolskiego@gmail.com.

§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 1. Oso­ba Kupu­ją­ca – oso­ba fizycz­na posia­da­ją­ca peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści prawnych.
 2. Oso­ba Kon­su­menc­ka – oso­ba fizycz­na, zawie­ra­ją­ca ze Sprze­daw­czy­ni umo­wę nie­zwią­za­ną z bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawodową.
 3. Regu­la­min – niniej­szy regu­la­min dostęp­ny pod adre­sem www​.baba​od​pol​skie​go​.pl/​r​e​g​u​l​a​min.
 4. Sklep – sklep inter­ne­to­wy dzia­ła­ją­cy pod adre­sem www​.baba​od​pol​skie​go​.pl/​s​k​lep.
 5. Sprze­daw­czy­niBABA OD POLSKIEGO Ane­ta Korycińska.

§ 2
Postanowienia wstępne
 1. Za pośred­nic­twem Skle­pu Sprze­daw­czy­ni zapew­nia Oso­bie Kupu­ją­cej moż­li­wość zawar­cia umo­wy sprze­da­ży pro­duk­tów fizycz­nych dostęp­nych w Skle­pie, umo­wy o dostar­cze­nie tre­ści cyfro­wych w posta­ci kur­sów on-line oraz innych pro­duk­tów elek­tro­nicz­nych opi­sa­nych na stro­nach Sklepu.
 2. Regu­la­min okre­śla zasa­dy i warun­ki korzy­sta­nia ze Skle­pu, a tak­że pra­wa i obo­wiąz­ki Sprze­daw­czy­ni i Oso­by Kupującej.
 3. Do korzy­sta­nia ze Skle­pu nie jest koniecz­ne speł­nie­nie szcze­gól­nych warun­ków tech­nicz­nych przez kom­pu­ter lub inne urzą­dze­nie Kupu­ją­ce­go. Wystar­cza­ją­ce są: dostęp do Inter­ne­tu, stan­dar­do­wy sys­tem ope­ra­cyj­ny, stan­dar­do­wa prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa, posia­da­nie aktyw­ne­go adre­su e‑mail.
 4. Oso­ba Kupu­ją­ca nie może doko­nać zaku­pu w Skle­pie ano­ni­mo­wo ani pod pseudonimem.
 5. Zaka­za­ne jest pod­czas korzy­sta­nia ze Skle­pu dostar­cza­nie tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym, w szcze­gól­no­ści poprzez prze­sy­ła­nie takich tre­ści za pośred­nic­twem for­mu­la­rzy dostęp­nych w Sklepie.
 6. Wszyst­kie ceny pro­duk­tów poda­ne na stro­nach Skle­pu są cena­mi brutto.

§ 3

Usłu­gi świad­czo­ne dro­gą elektroniczną

 1. Za pośred­nic­twem Skle­pu Sprze­daw­czy­ni świad­czy na rzecz Oso­by Kupu­ją­cej usłu­gi dro­gą elektroniczną.
 2. Pod­sta­wo­wą usłu­gą świad­czo­ną dro­gą elek­tro­nicz­ną na rzecz Oso­by Kupu­ją­cej przez Sprze­daw­cę jest umoż­li­wie­nie Oso­bie Kupu­ją­cej zło­że­nia zamó­wie­nia w Skle­pie pro­wa­dzą­ce­go do zawar­cia ze Sprze­daw­czy­nią umowy.
 3. Jeże­li Oso­ba Kupu­ją­ca zde­cy­du­je się zało­żyć kon­to w Skle­pie, Sprze­daw­czy­ni świad­czy rów­nież na rzecz Oso­by Kupu­ją­cej usłu­gę dro­gą elek­tro­nicz­ną pole­ga­ją­cą na zało­że­niu i utrzy­my­wa­niu kon­ta w Skle­pie. W kon­cie prze­cho­wy­wa­ne są dane Oso­by Kupu­ją­cej oraz histo­ria zło­żo­nych przez nią zamó­wień w Skle­pie. Oso­ba Kupu­ją­ca logu­je się do Kon­ta z wyko­rzy­sta­niem swo­je­go adre­su e‑mail oraz zde­fi­nio­wa­ne­go przez sie­bie hasła.
 4. Zało­że­nie kon­ta w Skle­pie odby­wa się poprzez wypeł­nie­nie i prze­sła­nie, za pomo­cą auto­ma­tycz­ne­go mecha­ni­zmu Skle­pu, for­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go. Oso­ba Kupu­ją­ca może w każ­dej chwi­li usu­nąć kon­to, prze­sy­ła­jąc sto­sow­ne żąda­nie do Sprze­daw­czy­ni. Usu­nię­cie kon­ta nie spo­wo­du­je usu­nię­cia danych o zło­żo­nych zamó­wie­niach z wyko­rzy­sta­niem konta.
 5. Jeże­li Oso­ba Kupu­ją­ca zde­cy­du­je się zapi­sać do new­slet­te­ra, Sprze­daw­czy­ni świad­czy rów­nież na rzecz Oso­by Kupu­ją­cej usłu­gę dro­gą elek­tro­nicz­ną pole­ga­ją­cą na prze­sy­ła­niu Oso­bie Kupu­ją­cej wia­do­mo­ści e‑mail zawie­ra­ją­cych infor­ma­cje o nowo­ściach, pro­mo­cjach, pro­duk­tach lub usłu­gach Sprze­daw­czy­ni. Zapis do new­slet­te­ra odby­wa się poprzez wypeł­nie­nie i prze­sła­nie for­mu­la­rza zapi­su do new­slet­te­ra lub poprzez zazna­cze­nie sto­sow­ne­go check­bo­xa w pro­ce­sie skła­da­nia zamó­wie­nia. Oso­ba Kupu­ją­ca może w każ­dej chwi­li zre­zy­gno­wać z otrzy­my­wa­nia new­slet­te­ra, kli­ka­jąc w przy­cisk słu­żą­cy do rezy­gna­cji widocz­ny w każ­dej wia­do­mo­ści prze­sy­ła­nej w ramach new­slet­te­ra lub prze­sy­ła­jąc sto­sow­ne żąda­nie do Sprzedawczyni.
 6. Usłu­gi świad­czo­ne są dro­gą elek­tro­nicz­ną na rzecz Oso­by Kupu­ją­cej nie­od­płat­nie. Odpłat­ne są nato­miast umo­wy sprze­da­ży oraz umo­wy o dostar­cze­nie tre­ści cyfro­wych zawie­ra­ne za pośred­nic­twem Sklepu.
 7. W celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa Oso­bie Kupu­ją­cej i prze­ka­za­nia danych, w związ­ku z korzy­sta­niem ze Skle­pu, Sprze­daw­czy­ni podej­mu­je środ­ki tech­nicz­ne i orga­ni­za­cyj­ne odpo­wied­nie do stop­nia zagro­że­nia bez­pie­czeń­stwa świad­czo­nych usług, w szcze­gól­no­ści środ­ki słu­żą­ce zapo­bie­ga­niu pozy­ski­wa­nia i mody­fi­ka­cji danych oso­bo­wych przez oso­by nieuprawnione.
 8. Sprze­daw­czy­ni podej­mu­je dzia­ła­nia w celu zapew­nie­nia w peł­ni popraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia Skle­pu. Oso­ba Kupu­ją­ca może poin­for­mo­wać Sprze­daw­czy­nię o wszel­kich nie­pra­wi­dło­wo­ściach lub prze­rwach w funk­cjo­no­wa­niu Sklepu.
 9. Wszel­kie rekla­ma­cje zwią­za­ne z funk­cjo­no­wa­niem Skle­pu, Oso­ba Kupu­ją­ca może zgła­szać za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adre­su e‑mail: babaodpolskiego@gmail.com. W rekla­ma­cji Oso­ba Kupu­ją­ca powin­na podać imię i nazwi­sko, adres do kore­spon­den­cji, a tak­że rodzaj i datę wystą­pie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­za­nej z funk­cjo­no­wa­niem Skle­pu. Sprze­daw­czy­ni będzie roz­pa­try­wać wszel­kie rekla­ma­cje w ter­mi­nie do 14 dni od otrzy­ma­nia rekla­ma­cji i poin­for­mu­je Oso­bę Kupu­ją­cą o jej roz­strzy­gnię­ciu na adres e‑mail skła­da­ją­ce­go reklamację.

§ 4
Składanie zamówienia
 1. Oso­ba Kupu­ją­ca może zło­żyć zamó­wie­nie jako zare­je­stro­wa­na Oso­ba Kupująca.
 2. Zare­je­stro­wa­ny­mi Oso­by Kupu­ją­ce, któ­ra posia­da kon­to w Skle­pie. Oso­ba Kupu­ją­ca może zało­żyć kon­to z pozio­mu Sklepu.
 3. Zło­że­nie zamó­wie­nia odby­wa się poprzez wypeł­nie­nie for­mu­la­rza zamó­wie­nia po uprzed­nim doda­niu do koszy­ka inte­re­su­ją­cych Oso­bę Kupu­ją­cą pro­duk­tów. W for­mu­la­rzu koniecz­ne jest poda­nie danych nie­zbęd­nych do reali­za­cji zamó­wie­nia. Na eta­pie skła­da­nia zamó­wie­nia nastę­pu­je rów­nież wybór spo­so­bu dosta­wy zamó­wio­nych pro­duk­tów oraz wybór meto­dy płat­no­ści za zamó­wie­nie. Warun­kiem zło­że­nia zamó­wie­nia jest akcep­ta­cja Regu­la­mi­nu, z któ­rym Oso­ba Kupu­ją­ca powin­na uprzed­nio się zapo­znać. W razie jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści, doty­czą­cych regu­la­mi­nu, Oso­ba Kupu­ją­ca może skon­tak­to­wać się ze Sprzedawczynią.
 4. Po klik­nię­ciu przy­ci­sku fina­li­zu­ją­ce­go zamó­wie­nie Oso­ba Kupu­ją­ca zosta­nie prze­kie­ro­wa­na do bram­ki płat­no­ści, zgod­nie z wybra­ną meto­dą płat­no­ści. Po sku­tecz­nym doko­na­niu płat­no­ści, Oso­ba Kupu­ją­ca zosta­nie zwrot­nie prze­kie­ro­wa­na na stro­nę Skle­pu z potwier­dze­niem zamó­wie­nia. Z tą chwi­lą umo­wę uwa­ża się za zawar­tą pomię­dzy Oso­ba Kupu­ją­cą a Sprze­daw­czy­nią. Potwier­dze­nie zawar­cia umo­wy zosta­nie prze­sła­ne Oso­bie Kupu­ją­cej na adres e‑mail poda­ny w for­mu­la­rzu zamówienia.
 5. Pod­mio­tem świad­czą­cym obsłu­gę płat­no­ści onli­ne w zakre­sie płat­no­ści kar­ta­mi jest Blue Media S.A.
 6. Dostęp­ne for­my płat­no­ści: Kar­ty płat­ni­cze: Visa, Visa Elec­tron, Master­card, Master­Card Elec­tro­nic, Maestro.
 7. W zależ­no­ści od przed­mio­tu zamó­wie­nia, mię­dzy Oso­ba­mi Kupu­ją­cy­mi a Sprze­daw­czy­nią może zostać zawar­ta umo­wa okre­ślo­ne­go rodza­ju: w przy­pad­ku pro­duk­tów fizycz­nych – umo­wa sprze­da­ży; w przy­pad­ku kur­sów on-line i innych pro­duk­tów elek­tro­nicz­nych – umo­wa o dostar­cze­nie tre­ści cyfrowych.
 8. Jeże­li przed­mio­tem zamó­wie­nia są jed­no­cze­śnie pro­duk­ty róż­ne­go rodza­ju, zło­że­nie zamó­wie­nia pro­wa­dzi do zawar­cia kil­ku umów okre­ślo­ne­go rodza­ju odpo­wia­da­ją­cych przed­mio­to­wi zamówienia.
 9. W for­mu­la­rzu zamó­wie­nia Oso­ba Kupu­ją­ca musi podać praw­dzi­we dane oso­bo­we. Oso­ba Kupu­ją­ca pono­si odpo­wie­dzial­ność za poda­nie nie­praw­dzi­wych danych oso­bo­wych. Sprze­daw­czy­ni zastrze­ga sobie pra­wo do wstrzy­ma­nia reali­za­cji zamó­wie­nia w sytu­acji, gdy Oso­ba Kupu­ją­ca poda­ła nie­praw­dzi­we dane lub gdy dane te budzą uza­sad­nio­ne wąt­pli­wo­ści Sprze­daw­czy­ni co do ich popraw­no­ści. W takim przy­pad­ku Oso­ba Kupu­ją­ca zosta­nie poin­for­mo­wa­na tele­fo­nicz­nie lub poprzez pocz­tę elek­tro­nicz­ną o wąt­pli­wo­ściach Sprze­daw­czy­ni. W takiej sytu­acji Kupu­ją­ce­mu przy­słu­gu­je pra­wo wyja­śnie­nia wszel­kich oko­licz­no­ści zwią­za­nych z wery­fi­ka­cją praw­dzi­wo­ści poda­nych danych. W przy­pad­ku bra­ku danych, pozwa­la­ją­cych Sprze­daw­czy­ni na pod­ję­cie kon­tak­tu z Oso­bą Kupu­ją­cą, Sprze­daw­czy­ni udzie­li wszel­kich wyja­śnień po pod­ję­ciu kon­tak­tu przez Kupującego.
 10. Oso­ba Kupu­ją­ca oświad­cza, że wszel­kie dane poda­ne przez nie­go w for­mu­la­rzu zamó­wie­nia są praw­dzi­we, nato­miast Sprze­daw­czy­ni nie jest zobo­wią­za­na do wery­fi­ko­wa­nia ich praw­dzi­wo­ści i popraw­no­ści, choć ma takie uprawnienia.
 11. Czas reali­za­cji zamó­wie­nia jest liczo­ny od momen­tu uzy­ska­nia pozy­tyw­nej auto­ry­za­cji płatności.
§ 5
Dostawa i płatność

 1. Dostęp­ne meto­dy płat­no­ści za zamó­wie­nie opi­sa­ne są na stro­nach Skle­pu oraz pre­zen­to­wa­ne są Oso­bie Kupu­ją­cej na eta­pie skła­da­nia zamówienia.
 2. Dostęp­ne meto­dy dosta­wy pro­duk­tów fizycz­nych opi­sa­ne są na stro­nach Skle­pu oraz pre­zen­to­wa­ne są Oso­bie Kupu­ją­cej na eta­pie skła­da­nia zamó­wie­nia. Koszt dosta­wy zamó­wie­nia pono­si Oso­ba Kupu­ją­ca, chy­ba że Sprze­daw­czy­ni na stro­nie Skle­pu wska­że inaczej.
 3. Płat­ność w sys­te­mie Pay­Pal reali­zo­wa­na jest przez Pay­Pal (Euro­pe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zare­je­stro­wa­na w R.C.S. Luxem­bo­urg pod nume­rem B 118 349), z ofi­cjal­ną sie­dzi­bą w Luk­sem­bur­gu, L‑2449 lub poprzez T‑pay (Kra­jo­wy Inte­gra­tor Płat­no­ści Spół­ka Akcyj­na, ul. Św. Mar­cin 736 61 – 808 Poznań, KRS 0000412357).
 4. Płat­no­ści elek­tro­nicz­ne przelewy24 obsłu­gi­wa­ne są przez nastę­pu­ją­ce­go ope­ra­to­ra płat­no­ści: Pay­Pro SA – z sie­dzi­bą w Pozna­niu przy ul. Kanc­ler­skiej 15, 60 – 327 Poznań, wpi­sa­ną do Reje­stru Przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Rejo­no­wy Poznań Nowe Mia­sto i Wil­da, VIII Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go po nume­rem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapi­ta­le zakła­do­wym wyno­szą­cym 4.500.000,00 zł, w cało­ści opła­co­nym, wpi­sa­ną do reje­stru kra­jo­wych insty­tu­cji płat­ni­czych pro­wa­dzo­ne­go przez Komi­sję Nad­zo­ru Finan­so­we­go pod nume­rem pod­mio­tu w UKNF IP24/2014, jako kra­jo­wa insty­tu­cja płatnicza.
 5. Płat­no­ści elek­tro­nicz­ne PayU obsłu­gi­wa­ne są przez nastę­pu­ją­ce­go ope­ra­to­ra płat­no­ści: PayU S.A. z sie­dzi­bą w Pozna­niu, 60 – 166 Poznań, przy ul. Grun­waldz­kiej 186, wpi­sa­na do reje­stru przed­się­bior­ców pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Rejo­no­wy w Pozna­niu – Nowe Mia­sto i Wil­da w Pozna­niu, VIII Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nume­rem KRS 0000274399, posia­da­ją­ca numer iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej NIP 779−23−08−495, o kapi­ta­le zakła­do­wym w wyso­ko­ści 4.944.000 PLN, opła­co­nym w cało­ści; kra­jo­wa insty­tu­cja płat­ni­cza nad­zo­ro­wa­na przez Komi­sję Nad­zo­ru Finan­so­we­go, wpi­sa­na do Reje­stru usług płat­ni­czych pod nume­rem IP1/2012.
 6. W przy­pad­ku płat­no­ści kar­ta­mi kre­dy­to­wy­mi dostęp­ne są nastę­pu­ją­ce rodza­je kart: Visa, Visa Elec­tron, Master­Card, Master­Card Elec­tro­nic, Maestro.
§ 6
Produkty fizyczne

 1. Reali­za­cja zamó­wie­nia obej­mu­ją­ce­go pro­duk­ty fizycz­ne nastę­pu­je poprzez wysył­kę zaku­pio­nych pro­duk­tów na adres poda­ny przez Oso­bę Kupującą.
 2. Czas reali­za­cji zamó­wie­nia nie powi­nien prze­kro­czyć 72 h, chy­ba że co inne­go wyni­ka z opi­su pro­duk­tu w Sklepie.
 3. Zamó­wie­nie uwa­ża się za zre­ali­zo­wa­ne w chwi­li nada­nia prze­sył­ki do Oso­by Kupującej.
 4. Prze­sył­ka powin­na zostać dostar­czo­na do Oso­by Kupu­ją­cej w ter­mi­nie wyni­ka­ją­cym z wybra­ne­go spo­so­bu dostawy.
§ 7
Kursy on-line

 1. Reali­za­cja zamó­wie­nia obej­mu­ją­ce­go kurs on-line nastę­pu­je poprzez prze­sła­nie na adres e‑mail poda­ny przez Oso­bę Kupu­ją­cą w for­mu­la­rzu zamó­wie­nia wia­do­mo­ści zawie­ra­ją­cej instruk­cję uzy­ska­nia dostę­pu do zawar­to­ści kursu.
 2. Dostęp do kur­su on-line odby­wa się za pośred­nic­twem e‑maila poda­ne­go w zamó­wie­niu.. Zło­że­nie zamó­wie­nia skut­ku­je zało­że­niem dla Oso­by Kupu­ją­cej kon­ta użyt­kow­ni­ka w ramach plat­for­my kur­so­wej umoż­li­wia­ją­ce­go mu uzy­ska­nie dostę­pu do kursu.
 3. W przy­pad­ku kur­sów on-line dostęp do tre­ści wcho­dzą­cych w skład kur­su może być ogra­ni­czo­ny cza­so­wo, zgod­nie z infor­ma­cja­mi zawar­ty­mi w opi­sie na stro­nie Skle­pu. W takiej sytu­acji, po upły­wie wska­za­ne­go okre­su, Oso­ba Kupu­ją­ca utra­ci dostęp do kur­su. Jeże­li dostęp do kur­su on-line przy­zna­wa­ny jest na czas nie­ozna­czo­ny, Sprze­daw­czy­ni może pod­jąć decy­zję o wyłą­cze­niu dostę­pu do kur­su, o czym uprze­dzi Oso­bę Kupu­ją­cą przy­naj­mniej z mie­sięcz­nym wyprze­dze­niem. W takiej sytu­acji Oso­ba Kupu­ją­ca będzie mogła pobrać wszyst­kie mate­ria­ły wcho­dzą­ce w skład Kur­su na dysk lub do pamię­ci swo­je­go urządzenia.
 4. Poszcze­gól­ne kur­sy on-line dostęp­ne w Skle­pie mogą być pre­zen­to­wa­ne rów­nież w ramach oddziel­nych stron inter­ne­to­wych, innych niż Sklep. Zakup dostę­pu do Kur­su nastę­pu­je jed­nak zawsze za pośred­nic­twem mecha­ni­zmu Sklepu.

§ 8
Produkty elektroniczne

 1. Reali­za­cja zamó­wie­nia obej­mu­ją­ce­go pro­dukt elek­tro­nicz­ny taki jak e‑book, audio­bo­ok, webi­nar itp. nastę­pu­je poprzez prze­sła­nie na adres e‑mail poda­ny przez Oso­bę Kupu­ją­cą w for­mu­la­rzu zamó­wie­nia wia­do­mo­ści zawie­ra­ją­cej instruk­cję pobra­nia lub uzy­ska­nia dostę­pu do zaku­pio­ne­go pro­duk­tu elektronicznego.
 2. Z chwi­lą wysył­ki wia­do­mo­ści, o któ­rej mowa w ust. 1 powy­żej, tre­ści cyfro­we obję­te przed­mio­tem zamó­wie­nia uwa­ża się za dostar­czo­ne w cało­ści Oso­bie Kupującej.
 3. Link do zaku­pio­nych pro­duk­tów elek­tro­nicz­nych jest aktyw­ny przez 30 dni. W tym cza­sie nale­ży pobrać plik i zapi­sać go na swo­im kom­pu­te­rze, w chmu­rze albo na innym trwa­łym nośniku.
§ 9
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprze­daw­czy­ni poucza niniej­szym Oso­bę Kupu­ją­cą, że tre­ści zawar­te w Skle­pie, pro­duk­ty elek­tro­nicz­ne, kur­sy on-line, tre­ści cyfro­we, mate­ria­ły tek­sto­we, gra­ficz­nie i zdję­cio­we wcho­dzą­ce w skład pro­duk­tów fizycz­nych obję­te są ochro­ną pra­wa autor­skie­go, a pra­wa autor­skie przy­słu­gu­ją Sprzedawczyni.
 2. Bez­praw­ne roz­po­wszech­nia­nie tre­ści lub mate­ria­łów, o któ­rych mowa w ust. 1 powy­żej, mogę skut­ko­wać odpo­wie­dzial­no­ścią cywil­ną lub karną.
§ 10
Odstąpienie od umowy Osoby Konsumenckiej

 1. Oso­ba Kon­su­menc­ka, któ­ra zawar­ła ze Sprze­daw­czy­nią umo­wę na odle­głość, ma pra­wo odstą­pić od umo­wy bez poda­wa­nia przy­czy­ny w ter­mi­nie 14 dni od dnia obję­cia w posia­da­nie kupio­nych rze­czy (w przy­pad­ku umo­wy sprze­da­ży) albo w ter­mi­nie 14 dni od dnia zawar­cia umo­wy (w przy­pad­ku umo­wy o dostar­cze­nie tre­ści cyfrowych).
 2. Począw­szy od 01.01.2021 r., pra­wo do odstą­pie­nia od umo­wy na zasa­dach opi­sa­nych w niniej­szym para­gra­fie oraz wyni­ka­ją­cych z usta­wy o pra­wach Osób Kon­su­menc­kich przy­słu­gu­je rów­nież oso­bie fizycz­nej zawie­ra­ją­cej ze Sprze­daw­czy­nią umo­wę bez­po­śred­nio zwią­za­ną z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą, gdy z tre­ści tej umo­wy wyni­ka, że nie posia­da ona dla tej oso­by cha­rak­te­ru zawo­do­we­go, wyni­ka­ją­ce­go w szcze­gól­no­ści z przed­mio­tu wyko­ny­wa­nej przez nią dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, udo­stęp­nio­ne­go na pod­sta­wie prze­pi­sów o Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej. W związ­ku z tym, gdy w ramach niniej­sze­go para­gra­fu mowa jest o upraw­nie­niach Oso­by Kon­su­menc­kiej, począw­szy od 01.01.2021 r. upraw­nie­nia te doty­czą rów­nież oso­by speł­nia­ją­cej powyż­sze kryteria.
 3. Pra­wo do odstą­pie­nia od umo­wy nie przy­słu­gu­je w odnie­sie­niu do umów o dostar­cza­nie tre­ści cyfro­wych, któ­re nie są zapi­sa­ne na nośni­ku mate­rial­nym, jeże­li speł­nia­nie świad­cze­nia roz­po­czę­ło się za wyraź­ną zgo­dą Oso­by Kon­su­menc­kiej przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy i po poin­for­mo­wa­niu go przez Sprze­daw­czy­nię o utra­cie pra­wa odstą­pie­nia od umowy.
 4. Na pod­sta­wie art. 38 pkt 12 usta­wy o pra­wach Osób Kon­su­menc­kich, Oso­bie Kupu­ją­cej nie przy­słu­gu­je pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy zaku­pu bile­tu na wyda­rze­nie (pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy zawar­tej poza loka­lem przed­się­bior­stwa lub na odle­głość nie przy­słu­gu­je Oso­bie Kon­su­menc­kiej w odnie­sie­niu do umów o świad­cze­nie usług w zakre­sie usług zwią­za­nych z wyda­rze­nia­mi kul­tu­ral­ny­mi, jeże­li w umo­wie ozna­czo­no dzień lub okres świad­cze­nia usługi).
 5. Bile­ty pod­le­ga­ją zwro­to­wi w cią­gu 14 dni. W przy­pad­ku wystą­pie­nia koniecz­no­ści zwro­tu środ­ków za trans­ak­cję doko­na­ną przez Oso­bę Kupu­ją­cą kar­tą płat­ni­czą sprze­da­ją­cy doko­na­na zwro­tu na rachu­nek ban­ko­wy przy­pi­sa­ny do kar­ty płat­ni­czej Zamawiającego.
 6. Bile­ty imien­ne nie pod­le­ga­ją dal­szej odsprze­da­ży i prze­pi­sa­niu na inne dane.
 7. Chwi­lą roz­po­czę­cia świad­cze­nia jest dorę­cze­nie Oso­bie Kon­su­menc­kiej wia­do­mo­ści e‑mail z instruk­cją uzy­ska­nia dostę­pu do tre­ści cyfrowych.
 8. Aby odstą­pić od umo­wy, Oso­ba Kon­su­menc­ka musi poin­for­mo­wać Sprze­daw­czy­nię o swo­jej decy­zji o odstą­pie­niu od umo­wy w dro­dze jed­no­znacz­ne­go oświad­cze­nia – na przy­kład pismo wysła­ne pocz­tą, fak­sem lub pocz­tą elektroniczną.
 9. Aby zacho­wać ter­min do odstą­pie­nia od umo­wy, wystar­czy, aby Oso­ba Kon­su­menc­ka wysłał infor­ma­cję doty­czą­cą wyko­na­nia przy­słu­gu­ją­ce­go Oso­bie Kon­su­menc­kiej pra­wa odstą­pie­nia od umo­wy przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umowy.
 10. Oso­ba Kon­su­menc­ka ma obo­wią­zek zwró­cić pro­dukt Sprze­daw­czy­ni lub prze­ka­zać go oso­bie upo­waż­nio­nej przez Sprze­daw­czy­nię do odbio­ru nie­zwłocz­nie, jed­nak nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym odstą­pił od umo­wy, chy­ba że Sprze­daw­czy­ni zapro­po­no­wał, że sama odbie­rze rzecz. Do zacho­wa­nia ter­mi­nu wystar­czy ode­sła­nie pro­duk­tu przed jego upływem
 11. Oso­ba Kon­su­menc­ka pono­si bez­po­śred­nie kosz­ty zwro­tu rzeczy.
 12. W przy­pad­ku odstą­pie­nia od umo­wy Sprze­daw­czy­ni zwra­ca Oso­bie Kon­su­menc­kiej wszyst­kie otrzy­ma­ne od Oso­ba Kon­su­menc­kiej płat­no­ści, w tym naj­tań­szy dostęp­ny w Skle­pie koszt dostar­cze­nia pro­duk­tów (jeśli koszt pokry­ła Oso­ba Kon­su­menc­ka) nie­zwłocz­nie, a w każ­dym przy­pad­ku nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym Sprze­daw­czy­ni zosta­ła poin­for­mo­wa­na o wyko­na­niu pra­wa odstą­pie­nia od umo­wy. Zwrot płat­no­ści zosta­nie doko­na­ny przy uży­ciu takich samych spo­so­bów płat­no­ści, jakie zosta­ły przez Oso­bę Kon­su­menc­ką uży­te w pier­wot­nej trans­ak­cji, chy­ba że Oso­ba Kon­su­menc­ka wyraź­nie zgo­dził się na inne roz­wią­za­nie. W każ­dym przy­pad­ku Oso­ba Kon­su­menc­ka nie ponie­sie żad­nych opłat w związ­ku z for­mą zwro­tu płatności.
 13. Jeże­li Sprze­daw­czy­ni nie zapro­po­no­wał, że sama odbie­rze rzecz od Oso­by Kon­su­menc­kiej, może wstrzy­mać się ze zwro­tem płat­no­ści otrzy­ma­nych od Oso­by Kon­su­menc­kiej do chwi­li otrzy­ma­nia rze­czy z powro­tem lub dostar­cze­nia przez Oso­bę Kon­su­menc­ką dowo­du jej ode­sła­nia, w zależ­no­ści od tego, któ­re zda­rze­nie nastą­pi wcześniej.
 14. Oso­ba Kon­su­menc­ka pono­si odpo­wie­dzial­ność za zmniej­sze­nie war­to­ści pro­duk­tu będą­ce wyni­kiem korzy­sta­nia z pro­duk­tu w spo­sób wykra­cza­ją­cy poza koniecz­ny do stwier­dze­nia cha­rak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia produktu.
§ 11
Odpowiedzialność za wady
 1. Sprze­daw­czy­ni ma obo­wią­zek dostar­czyć Oso­bom Kon­su­menc­kim pro­dukt oraz treść cyfro­wą wol­ną od wad.
 2. Sprze­daw­czy­ni jest odpo­wie­dzial­na wzglę­dem Oso­by Kon­su­menc­kiej, jeże­li sprze­da­ny pro­dukt, treść cyfro­wa ma wadę fizycz­ną lub praw­ną (rękoj­mia za wady).
 3. Jeśli Oso­ba Kupu­ją­ca stwier­dzi wadę pro­duk­tu lub tre­ści cyfro­wej, powin­na poin­for­mo­wać o tym Sprze­daw­czy­nię, okre­śla­jąc jed­no­cze­śnie swo­je rosz­cze­nie zwią­za­ne ze stwier­dzo­ną wadą lub skła­da­jąc oświad­cze­nie sto­sow­nej treści.
 4. Oso­ba Kupu­ją­ca może kon­tak­to­wać się ze Sprze­daw­czy­nią pocz­tą elektroniczną.
 5. Sprze­daw­czy­ni usto­sun­ku­je się do skła­da­nej przez Oso­bę Kupu­ją­cą rekla­ma­cji w cią­gu 14 dni od dnia dorę­cze­nia mu rekla­ma­cji za pomo­cą takie­go środ­ka komu­ni­ka­cji, przy wyko­rzy­sta­niu, któ­re­go rekla­ma­cja zosta­ła zło­żo­na. Począw­szy od 01.01.2021 r., prze­pi­sy w zakre­sie rękoj­mi Sprze­daw­czy­ni za wady rze­czy sprze­da­nej doty­czą­ce Oso­by Kon­su­menc­kiej, znaj­du­ją zasto­so­wa­nie rów­nież do oso­by fizycz­nej zawie­ra­ją­cej ze Sprze­daw­czy­nią umo­wę bez­po­śred­nio zwią­za­ną z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą, gdy z tre­ści tej umo­wy wyni­ka, że nie posia­da ona dla tej oso­by cha­rak­te­ru zawo­do­we­go, wyni­ka­ją­ce­go w szcze­gól­no­ści z przed­mio­tu wyko­ny­wa­nej przez nią dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, udo­stęp­nio­ne­go na pod­sta­wie prze­pi­sów o Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospodarczej.
§ 12
Dane osobowe i pliki cookies
 1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Oso­by Kupu­ją­cej jest Sprzedawczyni.
 2. Dane oso­bo­we Oso­by Kupu­ją­cej prze­twa­rza­ne są w celu obsłu­gi zamó­wień, kon­ta użyt­kow­ni­ka oraz ewen­tu­al­nej obro­ny, docho­dze­nia lub usta­le­nia rosz­czeń zwią­za­nych z zawie­ra­ny­mi za pośred­nic­twem Skle­pu umowami.
 3. Szcze­gó­ły doty­czą­ce prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookies znaj­du­ją się w poli­ty­ce pry­wat­no­ści dostęp­nej pod adre­sem www​.baba​od​pol​skie​go​.pl/​p​o​l​i​t​y​k​a​p​r​y​w​a​t​n​o​sci.
§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprze­daw­czy­ni wyra­ża zgo­dę na pod­da­nie ewen­tu­al­nych spo­rów wyni­kłych w związ­ku z zawar­ty­mi umo­wa­mi na dro­dze postę­po­wa­nia media­cyj­ne­go. Szcze­gó­ły zosta­ną okre­ślo­ne przez stro­ny konfliktu.
 2. Oso­ba Kon­su­menc­ka ma moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń. Oso­ba Kon­su­menc­ka ma moż­li­wość: zwró­ce­nia się do sta­łe­go polu­bow­ne­go sądu kon­su­menc­kie­go z wnio­skiem o roz­strzy­gnię­ciu spo­ru wyni­kłe­go z zawar­tej umo­wy; zwró­ce­nia się do woje­wódz­kie­go inspek­to­ra Inspek­cji Han­dlo­wej z wnio­skiem o wsz­czę­cie postę­po­wa­nia media­cyj­ne­go w spra­wie polu­bow­ne­go zakoń­cze­nia spo­ru mię­dzy Oso­bą Kupu­ją­cą a Sprze­daw­czy­nią; sko­rzy­sta­nia z pomo­cy powia­to­we­go (miej­skie­go) rzecz­ni­ka praw Osób Kon­su­menc­kich lub orga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej sta­tu­to­wych zadań nale­ży ochro­na Oso­by Konsumenckiej.
 3. Bar­dziej szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji na temat poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń, Oso­ba Kon­su­menc­ka może szu­kać na stro­nie inter­ne­to­wej http://​polu​bow​ne​.uokik​.gov​.pl.
 4. Oso­ba Kon­su­menc­ka może rów­nież sko­rzy­stać z plat­for­my ODR, któ­ra dostęp­na jest pod adre­sem http://​ec​.euro​pa​.eu/​c​o​n​s​u​m​e​r​s​/​odr. Plat­for­ma słu­ży roz­strzy­ga­niu spo­rów pomię­dzy Oso­ba­mi Kon­su­menc­ki­mi i przed­się­bior­ca­mi dążą­cy­mi do poza­są­do­we­go roz­strzy­gnię­cia spo­ru doty­czą­ce­go zobo­wią­zań umow­nych wyni­ka­ją­cych z inter­ne­to­wej umo­wy sprze­da­ży lub umo­wy o świad­cze­nie usług.
§ 14
Postanowienia końcowe
 1. Sprze­daw­czy­ni zastrze­ga sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia oraz odwo­ły­wa­nia ofert, pro­mo­cji oraz do zmia­ny cen w Skle­pie bez uszczerb­ku dla praw naby­tych przez Oso­bę Kupu­ją­cą, w tym w szcze­gól­no­ści warun­ków umów zawar­tych przed doko­na­niem zmiany.
 2. Wszel­kie spo­ry zwią­za­ne z umo­wa­mi zawie­ra­ny­mi za pośred­nic­twem Skle­pu będą roz­pa­try­wa­ne przez pol­ski sąd powszech­ny wła­ści­wy ze wzglę­du na sta­łe miej­sce wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej przez Sprze­daw­czy­nię. Posta­no­wie­nie to nie znaj­du­je zasto­so­wa­nia do Oso­by Kon­su­menc­kiej, w przy­pad­ku któ­rej wła­ści­wość oraz jurys­dyk­cja sądu roz­pa­try­wa­ne są na zasa­dach ogól­nych. Począw­szy od 01.01.2021 r. posta­no­wie­nie to nie znaj­du­je rów­nież zasto­so­wa­nia do oso­by fizycz­nej zawie­ra­ją­cej ze Sprze­daw­czy­nią umo­wę bez­po­śred­nio zwią­za­ną z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą, gdy z tre­ści tej umo­wy wyni­ka, że nie posia­da ona dla tej oso­by cha­rak­te­ru zawo­do­we­go, wyni­ka­ją­ce­go w szcze­gól­no­ści z przed­mio­tu wyko­ny­wa­nej przez nią dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, udo­stęp­nio­ne­go na pod­sta­wie prze­pi­sów o Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej – w przy­pad­ku takiej oso­by wła­ści­wość sądu roz­pa­try­wa­na jest na zasa­dach ogólnych.
 3. Sprze­daw­czy­ni zastrze­ga sobie moż­li­wość wpro­wa­dza­nia zmian w Regu­la­mi­nie. Do umów zawar­tych przed zmia­ną Regu­la­mi­nu sto­su­je się Regu­la­min obo­wią­zu­ją­cy w dacie zawar­cia umowy.
 4. Niniej­szy Regu­la­min obo­wią­zu­je od dnia 08.04.2021 r.