Rocz­ny plan dosko­na­le­nia kadry w zakre­sie udzie­la­nia infor­ma­cji zwrot­nej jest zale­d­wie pro­po­zy­cją spo­so­bu zapla­no­wa­nia dzia­łań dla kadry peda­go­gicz­nej, któ­re mają odby­wać się w try­bie hybry­do­wym i umoż­li­wiać współ­pra­cow­ni­kom nawią­zy­wa­nie wza­jem­nych relacji. 


DZIAŁANIA:

mie­siąc

temat spo­tka­nia

dzia­ła­nia stacjonarne


dzia­ła­nia zdalne


Usta­no­wie­nie sta­łe­go ter­mi­nu spo­tkań, np. pierw­szy ponie­dzia­łek miesiąca.

Zało­że­nie, że więk­szość spo­tkań odby­wa się zdal­nie, a spo­tka­nia sta­cjo­nar­ne są z góry usta­lo­ne w planie

Zało­że­nie, że człon­ko­wie kadry mają już adre­sy e‑mail w szkol­nej dome­nie na plat­for­mie Google i zna­ją narzę­dzia takie jak Meet, Jam­bo­ard czy Classroom.

wrze­sień

Współ­pra­ca i part­ner­stwo wspie­ra­ją roz­wój poten­cja­łu grupy.


Dys­ku­sja onli­ne na Google Meet o tym, jak reagu­je­my na kry­ty­kę, czy odróż­nia­my ją od pora­dy? Infor­ma­cja zwrot­na jest pre­zen­tem, jak musi brzmieć, by mogła cieszyć? 

Cze­go potrze­ba nasze­mu zespo­ło­wi? Jak stwo­rzyć rela­cje partnerskie?

Dys­ku­sja w loso­wo wybra­nych gru­pach trzy­oso­bo­wych: https://​pl​.rak​ko​.tools/​t​o​o​l​s​/​59/ i pod­su­mo­wa­nie na forum. Stwo­rze­nie mapy myśli w Jamboard. 


paź­dzier­nik

Cel sto­so­wa­nia infor­ma­cji zwrotnej?

Indy­wi­du­al­ny roz­wój i świa­do­mość pro­ce­sów ucze­nia się — nie dora­dzaj w każ­dej kwestii! 


Przed spo­tka­niem nale­ży zapo­znać się z mate­ria­ła­mi doty­czą­cy­mi IZ (lin­ki pod tabe­lą), zwłasz­cza https://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​7​L​s​4​7​k​p​U​q0Q

Zasta­no­wić się dla­cze­go w ogó­le war­to myśleć o sku­tecz­no­ści i meto­dach udzie­la­nia IZ: zada­nie na Clas­sro­om do dys­ku­sji w komen­ta­rzach dla wszystkich. 


Np.

Plu­sy: 

 • koniecz­ność okre­śle­nia kry­te­riów spraw­dza­nia pra­cy (Naco­be­zu)

 • świa­do­mość pro­ce­sów ucze­nia się

 • odpo­wie­dzial­ność

 • komen­to­wa­nie kon­kret­ne­go punk­tu Naco­be­zu, a nie mnie


Minu­sy: 

 • cza­so­chłon­ność i pracochłonność,

 • roz­dzie­le­nie oce­ny kształ­tu­ją­cej od sumującej,

 • nie­moż­ność poda­nia peł­nej infor­ma­cji zwrot­nej do bar­dzo sła­bej pra­cy ucznia,

 • przy­zwy­cza­je­nie rodzi­ców i uczniów do stopni,

 • trzy­ma­nie się kry­te­riów sukcesu,

 • przy­ję­ty przez szko­łę sys­tem oceniania,

 • nie widać szyb­kich efektów.

listo­pad

For­ma udzie­la­nia infor­ma­cji zwrotnej?

Wybra­na przez nauczy­cie­la czy ucznia?„mówić trze­ba pro­sto, a myśleć w spo­sób skom­pli­ko­wa­ny. Nie na odwrót”


Dys­ku­sja w loso­wo wybra­nych przez pro­gram https://​pl​.rak​ko​.tools/​t​o​o​l​s​/​59/ gru­pach (po 3 oso­by) w jaki spo­sób chce­my udzie­lać infor­ma­cji zwrot­nej, by każ­da kolej­na nie była kopią poprzed­niej? Ile może­my prze­zna­czyć na nie czasu? 

Dla­cze­go po IZ powi­nien zostać ślad? 


Szko­le­nie:

 • Recen­zje w pli­kach elek­tro­nicz­nych pisa­nych – doda­wa­nie pisem­nych recen­zji i komen­ta­rzy do Doku­men­tu Google

 • Doda­wa­nie IZ nagra­nej ust­nie (dyk­ta­fon w tele­fo­nie, wysy­ła­my plik na dysk, pod­lin­ko­wu­je­my do nie­go w komen­ta­rzu Doku­men­tu Google. 

gru­dzień

Jaką meto­dę udzie­la­nia IZ wybrać? 

 • FUKO a kanapka?

 • fak­ty

 • usto­sun­ko­wa­nie (”ja wolę”)

 • kon­se­kwen­cje (do cze­go taki błąd może doprowadzić?)

 • ocze­ki­wa­nia (proś­by, wola)

 • wydzie­la­my jeden aspekt i do nie­go sto­su­je­my FUKO.


Co nas moty­wu­je? Dys­ku­sja i gło­so­wa­nie: https://​www​.men​ti​me​ter​.com/


Dla­cze­go meto­da kanap­ki nas nie motywuje?

Czym jest meto­da FUKO? Jej zale­ty i wady: dys­ku­sja i ćwi­cze­nia w gru­pach loso­wo wybra­nych po 3 oso­by, w tym celu uży­je­my apli­ka­cji: https://​pl​.rak​ko​.tools/​t​o​o​l​s​/​59/, gru­py spo­tka­ją się pod odpo­wied­ni­mi lin­ka­mi do Google Meet. 

Po dzie­się­ciu minu­tach powrót do dys­ku­sji wszyst­kich uczest­ni­ków spo­tka­nia: dzie­le­nie się uwagami. 


Wizu­ali­za­cja i meto­da dra­my: w gru­pach trzy­oso­bo­wych (https://​pl​.rak​ko​.tools/​t​o​o​l​s​/​59/, przyj­mu­je­my jed­ną rolę: uczeń, nauczy­ciel, obser­wa­tor – udzie­la­my infor­ma­cji zwrot­nej i oce­nia­my, czy uda­ło się zre­ali­zo­wać meto­dę FUKO).

Powrót do spo­tka­nia dla wszyst­kich i krót­kie pod­su­mo­wa­nie wniosków.

sty­czeń

Błąd w infor­ma­cji zwrot­nej — nasta­wie­nie na ucze­nie się, a nie na sukces.

Omó­wie­nie roli błę­du w IZ; warsz­ta­ty w parach i wspól­na prak­ty­ka udzie­la­nia infor­ma­cji zwrot­nej; nasta­wie­nie na wyra­ża­nie komu­ni­ka­tu o błędach

(gru­py trzy­oso­bo­we, loso­wo wybrane).


luty

Czy feed­back jest sku­tecz­ny? Jak obser­wo­wać i moni­to­ro­wać postę­py odraz sku­tecz­ność IZ?


Dys­ku­sja o tym jak obser­wo­wać i moni­to­ro­wać postę­py oraz sku­tecz­ność IZ.

Pra­ca w gru­pach na Google Meet, two­rze­nie wspól­nej mapy pomy­słów w Jam­bo­ard (zaję­cia w małych gru­pach, powrót do spo­tka­nia dla wszyst­kich, dzie­le­nie się wnio­ska­mi) i usta­le­nie wspól­ne­go narzę­dzia do ewa­lu­acji postę­pów uczniów – jeden dla całej kadry, chy­ba że gru­pa będzie wola­ła indy­wi­du­al­nie wybra­ne meto­dy spraw­dza­nia sku­tecz­no­ści IZ.

marzec

Jak przyj­mo­wać IZ?

Two­rze­nie pla­nu wza­jem­nych obser­wa­cji lekcji.


Meto­da dra­my spraw­dza­ją­ca reak­cje na IZ; stwo­rze­nie pla­nu wza­jem­nych obser­wa­cji lek­cji, pary nie mogą być wybra­ne pod wzglę­dem bli­sko­ści rela­cji, lecz loso­wo np. dzię­ki: https://​pl​.rak​ko​.tools/​t​o​o​l​s​/​59/ 

kwie­cień

Obser­wa­cja wza­jem­nych lek­cji (doce­nia­nie, zada­wa­nie pytań, wspól­na reflek­sja, infor­ma­cja zwrot­na, dzie­le­nie się doświad­cze­niem, sta­wia­nie pytań czy

zasta­na­wia­nie się nad waż­ny­mi dylematami).

W pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca warsz­ta­ty w parach i wspól­na prak­ty­ka udzie­la­nia infor­ma­cji zwrot­nej; poza szko­le­niem reali­za­cja wza­jem­nych obser­wa­cji lek­cji i usta­le­nie for­my udzie­la­nia IZ.


maj

W pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca warsz­ta­ty w parach i wspól­na prak­ty­ka udzie­la­nia infor­ma­cji zwrot­nej; poza szko­le­niem reali­za­cja wza­jem­nych obser­wa­cji lek­cji i usta­le­nie for­my udzie­la­nia IZ.


czer­wiec

Pod­su­mo­wa­nie i ewaluacja.

Rada wyjaz­do­wa w tere­nie, wspól­ne dzia­ła­nie i pod­su­mo­wa­nie pra­cy z IZ, co nam dała? Czy jest to gra war­ta świecz­ki? Czy udzie­la­nie IZ wspo­ma­ga pro­ce­sy ucze­nia się i wzmac­nia świa­do­mość o tego, jak zdo­by­wa­my wiedzę?mate­ria­ły: 

https://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​A​v​I​W​q​5​v​n​GGY

https://​prze​tar​go​wa​.pl/​i​n​f​o​r​m​a​c​j​a​-​z​w​r​o​t​na/

https://​mfi​les​.pl/​p​l​/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​I​n​f​o​r​m​a​c​j​a​_​z​w​r​o​tna

http://​cejsh​.icm​.edu​.pl/​c​e​j​s​h​/​e​l​e​m​e​n​t​/​b​w​m​e​t​a​1​.​e​l​e​m​e​n​t​.​p​a​n​-​p​s​-​y​i​d​-​2​0​1​2​-​i​i​d​-​3​-​a​r​t​-​0​0​0​0​0​0​0​0​0​005

https://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​A​d​Y​t​Q​H​X​2​LlA

http://​wne​iz​.umk​.pl/​_​u​p​l​o​a​d​/​D​o​l​n​a​/​z​a​s​a​d​y​_​u​d​z​i​e​l​a​n​i​a​_​k​o​n​s​t​r​u​k​t​y​w​n​e​j​_​i​n​f​o​r​m​a​c​j​i​_​z​w​r​o​t​n​e​j​.​h​tml

https://​zerobs​.pl/​z​a​r​z​a​d​z​a​n​i​e​-​p​r​o​j​e​k​t​a​m​i​/​i​n​f​o​r​m​a​c​j​a​-​z​w​r​o​t​n​a​-​f​u​ko/

https://​www​.cora​zlep​sza​fir​ma​.pl/​b​l​o​g​/​i​n​f​o​r​m​a​c​j​a​-​z​w​r​o​tna

https://​www​.edu​news​.pl/​n​a​r​z​e​d​z​i​a​-​i​-​p​r​o​j​e​k​t​y​/​n​a​r​z​e​d​z​i​a​-​e​d​u​k​a​c​y​j​n​e​/​5​6​1​8​-​i​n​f​o​r​m​a​c​j​a​-​z​w​r​o​t​n​a​-​w​-​f​o​r​m​i​e​-​n​a​r​ady

https://​cdw​.edu​.pl/​j​a​k​-​u​d​z​i​e​l​a​c​-​i​n​f​o​r​m​a​c​j​i​-​z​w​r​o​t​n​e​j​-​c​h​w​a​l​i​c​-​i​-​d​o​c​e​n​i​ac/

https://​aktyw​na​edu​ka​cja​.ceo​.org​.pl/​s​i​t​e​s​/​a​k​t​y​w​n​a​e​d​u​k​a​c​j​a​.​c​e​o​.​o​r​g​.​p​l​/​f​i​l​e​s​/​k​p​_​m​3​_​m​a​t​e​r​i​a​l​_​0​1​_​h​i​s​t​o​r​i​a​-​w​o​s​.​pdf

http://​www​.psp7sta​lo​wa​.pl/​r​o​k​s​z​k​o​l​n​y​/​s​t​a​l​e​/​d​o​k​u​m​e​n​t​y​/​n​a​u​c​z​y​c​i​e​l​/​o​c​e​n​-​k​s​z​t​a​l​t​/​3​.​i​n​f​o​-​z​w​r​o​t​n​a​.​pdf

https://​www​.youtu​be​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​7​L​s​4​7​k​p​U​q0Q

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi93J-M9pD4AhXj_CoKHdqEDgIQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fspzawadkaosiecka.pl%2Fprezentacja-iz-1449565650.pdf&usg=AOvVaw0rySixYiQWMdBUBs6EeUpx

https://​www​.ceo​.org​.pl/​p​u​b​l​i​k​a​c​j​e​/​o​c​e​n​i​a​n​i​e​-​k​s​z​t​a​l​t​u​j​ace

https://9lib.org/article/jak-udziela%C4%87-informacji-zwrotnej-uczniom.4yrd3pqo