Wstęp (wprowadzenie):

Przy­ro­da od zawsze ota­cza­ła czło­wie­ka i deter­mi­no­wa­ła jego życie. To od niej zale­ża­ło, czy ludzie będą mie­li co jeść i czy warun­ki atmos­fe­rycz­ne pozwo­lą im na prze­ży­cie. Cho­ciaż przez wie­ki ludz­kość pró­bo­wa­ła unie­za­leż­nić się od natu­ry (co w pew­nym stop­niu się uda­ło, ponie­waż współ­cze­śnie w Pol­sce mało jest osób, któ­re utrzy­mu­ją się wyłącz­nie z upra­wy zie­mi), to jed­nak nie moż­na mówić o powo­dze­niu tej misji: nawet w XXI wie­ku, epo­ce zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii, ludzie są uza­leż­nie­ni od przy­ro­dy, któ­ra – np. poprzez zmia­ny kli­ma­tu – decy­du­je o ich życiu. Moż­na zatem zauwa­żyć, że cza­sy i oko­licz­no­ści się zmie­nia­ją, ale prze­wod­nia rola przy­ro­dy w życiu jed­nost­ki i zbio­ro­wo­ści pozo­sta­je bez zmian.

Rozwinięcie („Chłopi” tom I – „Jesień”):

Przy­ro­da w „Chło­pach” deter­mi­no­wa­ła losy miesz­kań­ców wsi na wie­le spo­so­bów. Przede wszyst­kim wyzna­cza­ła rytm dzia­łań i narzu­ca­ła pod­po­rząd­ko­wa­nie swo­je­mu kalen­da­rzo­wi – chło­pi zamiesz­ku­ją­cy Lip­ce żywi­li się tyl­ko tym, co sami wyho­do­wa­li, więc ich byt był uza­leż­nio­ny od wła­snej pra­cy i od kapry­sów natu­ry. Kon­se­kwen­cją tej zależ­no­ści był fakt, że wiej­ska lud­ność była w peł­ni zależ­na od natu­ral­ne­go ryt­mu przy­ro­dy – okres od wio­sny do jesie­ni spę­dza­no na polu, nato­miast zimy w domach. W tym kon­tek­ście istot­na jest więc już sama kon­struk­cja powie­ści Wła­dy­sła­wa Rey­mon­ta, któ­ra podzie­lo­na zosta­ła na tomy odpo­wia­da­ją­ce czte­rem porom roku. Każ­da z czę­ści epo­pei przed­sta­wia­ła zupeł­nie inne zada­nia wyko­ny­wa­ne przez miesz­kań­ców wsi, poka­zu­jąc, że ludzie musie­li dosto­so­wy­wać się do...

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie zagad­nie­nia z „Chło­pów” (tomu I – „Jesień”) oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Rola przy­ro­dy w życiu jed­nost­ki i zbio­ro­wo­ści” na pod­sta­wie „Chło­pów” Wła­dy­sła­wa Sta­ni­sła­wa Reymonta.

  • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

    150,00 VAT
    Dodaj do koszyka
  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Chłopi”

    6,00 VAT
    Dodaj do koszyka

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale: