Mój autorski schemat pisania wypracowania na maturze 2023:

1 aka­pit

Wpro­wa­dze­nie do tema­tu, wyja­śniasz, jak trze­ba rozu­mieć pole­ce­nie (4−5 zdań). Tutaj daj infor­ma­cje o epo­ce, możesz dodać kon­tekst, infor­ma­cje o topo­sie. Nie pisz oczywistości. 


Teza (1 zda­nie oznaj­mu­ją­ce) Np. Nale­ży zatem stwier­dzić, że tęsk­no­ta może być zarów­no siłą nisz­czą­cą, jak i budu­ją­cą. (Tak prze­rób pole­ce­nie, by było ogól­ne, by ta teza nie ogra­ni­cza­ła cię, bo każ­dy argu­ment musi poka­zy­wać inny aspekt tezy).


2 aka­pit

Argu­ment (1 zda­nie, to jak pod­te­za nr 1) musi być uni­wer­sal­ny, nie suge­ru­je tek­stu, któ­ry inspi­ro­wał cię do jego stwo­rze­nia. Np. Tęsk­no­ta może nie tyl­ko spra­wiać fizycz­ny ból, lecz tak­że inspi­ro­wać do działania. 


Przy­kład tek­stu kul­tu­ry (poda­jesz gatu­nek, auto­ra, tytuł) np. Moż­na to zauwa­żyć w powie­ści reali­stycz­nej  Bole­sła­wa Pru­sa pt.: „Lal­ka”, w któ­rej Sta­ni­sław Wokul­ski cier­piał, prze­by­wa­jąc poza ojczy­zną. (1 zda­nie zło­żo­ne, w któ­rym poka­zu­jesz, że znasz nazwę gatun­ku, auto­ra, tytuł i wpro­wa­dzasz boha­te­ra, o któ­rym chcesz pisać, póź­niej na koń­ca zda­nia po pro­stu połącz je sen­sem z argumentem. 


Reflek­sje z tre­ści, któ­re pasu­ją do argu­men­tu, nie stresz­czasz całej książ­ki (dłu­gość dowol­na, ale nie przesadź).


Kon­tekst pasu­ją­cy do argu­men­tu. Np. Kon­tek­stem do poru­sza­ne­go zagad­nie­nia może być…


Pod­su­mo­wa­nie wnio­sków z odnie­sie­niem do argu­men­tu i tezy


3 aka­pit

Argu­ment (1 zda­nie, to jak pod­te­za nr 1) musi być uni­wer­sal­ny, nie suge­ru­je tek­stu, któ­ry inspi­ro­wał cię do jego stwo­rze­nia. Np. Tęsk­no­ta może nie tyl­ko spra­wiać fizycz­ny ból, lecz tak­że inspi­ro­wać do działania. 


Przy­kład tek­stu kul­tu­ry (poda­jesz gatu­nek, auto­ra, tytuł) np. Moż­na to zauwa­żyć w powie­ści reali­stycz­nej  Bole­sła­wa Pru­sa pt.: „Lal­ka”, w któ­rej Sta­ni­sław Wokul­ski cier­piał, prze­by­wa­jąc poza ojczy­zną. (1 zda­nie zło­żo­ne, w któ­rym poka­zu­jesz, że znasz nazwę gatun­ku, auto­ra, tytuł i wpro­wa­dzasz boha­te­ra, o któ­rym chcesz pisać, póź­niej na koń­ca zda­nia po pro­stu połącz je sen­sem z argumentem. 


Reflek­sje z tre­ści, któ­re pasu­ją do argu­men­tu, nie stresz­czasz całej książ­ki (dłu­gość dowol­na, ale nie przesadź).


Kon­tekst pasu­ją­cy do argu­men­tu. Np. Kon­tek­stem do poru­sza­ne­go zagad­nie­nia może być…


Pod­su­mo­wa­nie wnio­sków z odnie­sie­niem do argu­men­tu i tezy


4 aka­pit

Argu­ment (1 zda­nie, to jak pod­te­za nr 1) musi być uni­wer­sal­ny, nie suge­ru­je tek­stu, któ­ry inspi­ro­wał cię do jego stwo­rze­nia. Np. Tęsk­no­ta może nie tyl­ko spra­wiać fizycz­ny ból, lecz tak­że inspi­ro­wać do działania. 


Przy­kład tek­stu kul­tu­ry (poda­jesz gatu­nek, auto­ra, tytuł) np. Moż­na to zauwa­żyć w powie­ści reali­stycz­nej  Bole­sła­wa Pru­sa pt.: „Lal­ka”, w któ­rej Sta­ni­sław Wokul­ski cier­piał, prze­by­wa­jąc poza ojczy­zną. (1 zda­nie zło­żo­ne, w któ­rym poka­zu­jesz, że znasz nazwę gatun­ku, auto­ra, tytuł i wpro­wa­dzasz boha­te­ra, o któ­rym chcesz pisać, póź­niej na koń­ca zda­nia po pro­stu połącz je sen­sem z argumentem. 


Reflek­sje z tre­ści, któ­re pasu­ją do argu­men­tu, nie stresz­czasz całej książ­ki (dłu­gość dowol­na, ale nie przesadź).


Kon­tekst pasu­ją­cy do argu­men­tu. Np. Kon­tek­stem do poru­sza­ne­go zagad­nie­nia może być…


Pod­su­mo­wa­nie wnio­sków z odnie­sie­niem do argu­men­tu i tezy


5 aka­pit

Pod­su­mo­wa­nie: odwo­ła­nie do tezy, wszyst­kich trzech argu­men­tów z przy­po­mnie­niem trzech tek­stów kul­tu­ry, na któ­re się powoływał_ś.
UWAGA! ZMIANY OD MARCA 2022:

OMÓWIENIE ARKUSZY POKAZOWYCH: