Mój autorski schemat pisania wypracowania na maturze 2023:

1 aka­pit

Wpro­wa­dze­nie do tema­tu, wyja­śniasz, jak trze­ba rozu­mieć pole­ce­nie (4−5 zdań)


Teza (1 zda­nie oznajmujące) 


2 aka­pit

Argu­ment (1 zda­nie, to jak pod­te­za nr 1)


Przy­kład tek­stu kul­tu­ry (poda­jesz gatu­nek, auto­ra, tytuł) np. Moż­na to zauwa­żyć w powie­ści reali­stycz­nej „Lal­ka” Bole­sła­wa Pru­sa, w któ­rej... (1 zda­nie złożone)


Reflek­sje z tre­ści, któ­re pasu­ją do argu­men­tu, nie stresz­czasz całej książ­ki (dłu­gość dowol­na, ale nie przesadź)


Kon­tekst pasu­ją­cy do argumentu


Pod­su­mo­wa­nie wnio­sków z odnie­sie­niem do argu­men­tu i tezy


3 aka­pit

Argu­ment (1 zda­nie, to jak pod­te­za nr 2)


Przy­kład tek­stu kul­tu­ry (poda­jesz gatu­nek, auto­ra, tytuł) np. Moż­na to zauwa­żyć w powie­ści reali­stycz­nej „Lal­ka” Bole­sła­wa Pru­sa, w któ­rej... (1 zda­nie złożone)


Reflek­sje z tre­ści, któ­re pasu­ją do argu­men­tu, nie stresz­czasz całej książ­ki (dłu­gość dowol­na, ale nie przesadź)


Kon­tekst pasu­ją­cy do argumentu


Pod­su­mo­wa­nie wnio­sków z odnie­sie­niem do argu­men­tu i tezy


4 aka­pit

Argu­ment (1 zda­nie, to jak pod­te­za nr 3)


Przy­kład tek­stu kul­tu­ry (poda­jesz gatu­nek, auto­ra, tytuł) np. Moż­na to zauwa­żyć w powie­ści reali­stycz­nej „Lal­ka” Bole­sła­wa Pru­sa, w któ­rej... (1 zda­nie złożone)


Reflek­sje z tre­ści, któ­re pasu­ją do argu­men­tu, nie stresz­czasz całej książ­ki (dłu­gość dowol­na, ale nie przesadź)


Kon­tekst pasu­ją­cy do argumentu


Pod­su­mo­wa­nie wnio­sków z odnie­sie­niem do argu­men­tu i tezy


5 aka­pit

Pod­su­mo­wa­nie: odwo­ła­nie do tezy, wszyst­kich trzech argu­men­tów z przy­po­mnie­niem trzech tek­stów kul­tu­ry, na któ­re się powoływałeś. 


UWAGA! ZMIANY OD MARCA 2022:

OMÓWIENIE ARKUSZY POKAZOWYCH: