Z przy­jem­no­ścią prze­ka­zu­ję infor­ma­cję, że pro­gram KORKILEGIĄ, w któ­rym mam przy­jem­ność uczyć matu­rzy­stów, został nomi­no­wa­ny w kon­kur­sie S3ktor 2017 na Naj­lep­szą War­szaw­ską Ini­cja­ty­wę Pozarządową.

W imie­niu swo­im, aktu­al­nych i przy­szłych uczest­ni­ków pro­gra­mu, pro­szę o głosy:
1. Wejdź na stro­nę: http://​ngo​.um​.war​sza​wa​.pl/​k​o​n​k​u​r​s​-​s​e​k​t​o​r​2​017
2. Wybierz kate­go­rię: „Akty­wi­zu­ją­cy”
3. Zaznacz siód­mą krop­kę: Fun­da­cja Legii „Kor­ki z Legią”
4. Wpisz imię i nazwi­sko i podaj adres email
5. Wejdź na swo­ją pocz­tę i potwierdź odda­nie gło­su kli­ka­jąc w otrzy­ma­ny link.
Dzię­ku­ję! Wię­cej o pro­gra­mie: http://​legia​.com/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​k​o​r​k​i​-​z​-​l​e​g​i​a​-​z​a​j​e​c​i​a​-​d​l​a​-​m​a​t​u​r​z​y​s​t​o​w​-​5​6​715