22 – 23 wrze­śnia wraz z Poli­tech­ni­ka Poznań­ska zapra­sza­my na Poznań­ski Salon Maturzystów

w godzi­nach 9.00−15.00

09:00 — 09:50 CZWARTEK 22.09.2022

Niezmienniki maturalne na egzaminie z języka polskiego

Pro­wa­dzą­cy: Ane­ta Kory­ciń­ska, „Baba od pol­skie­go”
Miej­sce: Aula

13:00 — 13:50 CZWARTEK 22.09.2022

Niezmienniki maturalne na egzaminie z języka polskiego

Pro­wa­dzą­cy: Ane­ta Kory­ciń­ska, „Baba od pol­skie­go”
Miej­sce: Sala nr 1


09:00 — 09:50 PIĄTEK 23.09.2022

Niezmienniki maturalne na egzaminie z języka polskiego

Pro­wa­dzą­cy: Ane­ta Kory­ciń­ska, „Baba od pol­skie­go”
Miej­sce: Aula

12:00 — 12:50 PIĄTEK 23.09.2022

Niezmienniki maturalne na egzaminie z języka polskiego

Pro­wa­dzą­cy: Ane­ta Kory­ciń­ska, „Baba od pol­skie­go”
Miej­sce: Sala nr 1

Moja prezentacja:

SALON MATURALNY FUNDACJA PERSPEKTYWY autor­stwa Ane­ta Korycińska

Mój tekst poja­wił się tak­że w Infor­ma­to­rze 2023, któ­ry może pobrać ze strony: