Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Pełne opracowanie poezji Mickiewicza, które są omawiane w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, a w nim: chronologicznie ułożone wiersze, które zostały zinterpretowane, wyjaśniłam ich symbolikę i genezę. Plik ma 10 stron.
Adam Mic­kie­wicz – Poezje (wybór do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty i matu­ry) – Pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego.pdf

Peł­ne opra­co­wa­nie poezji Ada­ma Mic­kie­wi­cza, któ­re są oma­wia­ne w szko­le pod­sta­wo­wej i ponad­pod­sta­wo­wej. Wier­sze zosta­ły uło­żo­ne chro­no­lo­gicz­nie,  zin­ter­pre­to­wa­ne, wyja­śni­łam ich sym­bo­li­kę i gene­zę. Plik ma 10 stron. Znaj­dziesz go w MOIM SKLEPIE


AUTOR:
Adam Mic­kie­wicz

TYTUŁ: Śmierć puł­kow­ni­ka

RODZAJ: liry­ka z ele­men­ta­mi i epiki

GATUNEK: syn­kre­tycz­ny – poemat opisowy

DATA WYDANIA: 1836

CZAS AKCJI: 1831 – powsta­nie listo­pa­do­we (napi­sa­ny w 1832)

MIEJSCE AKCJI: cha­ta w pusz­czy, któ­ra nale­ży do leśnika

BOHATEROWIE:

  • rota strzel­ców – czy­li jed­nost­ka pie­cho­ty (żoł­nie­rze)
  • straż puł­kow­ni­ka
  • puł­kow­nik – Emi­lia Plater
  • lud wiej­ski 

WYDARZENIA HISTORYCZNE:

śmierć Emi­lii Pla­ter, powsta­nie listopadowe

pobierz gra­fi­kę z infor­ma­cja­mi o Emi­lii Pla­ter @babaodpolskiego

OPRACOWANIESTRESZCZENIE:

W poema­cie „Śmierć Puł­kow­ni­ka” akcja odby­wa się przed cha­tą leśni­cze­go na Litwie. W pusz­czy znaj­du­je się wie­lu żoł­nie­rzy, któ­rzy byli daw­niej pod­wład­ny­mi Tade­usza Kościusz­ki. Przed drzwia­mi stoi ochro­na; wokół cha­ty gro­ma­dzi się wie­lu pro­stych ludzi, z któ­rych mnó­stwo pła­cze, ponie­waż w cha­cie umie­ra wspa­nia­ły czło­wiek – puł­kow­nik. Porów­nu­je się go do wodza Ste­fa­na Czar­niec­kie­go, któ­ry odpie­rał potop szwedz­ki. Umie­ra­ją­cy każe osio­dłać konia, chce, by przy­pro­wa­dzo­no go do nie­go, do łoża śmier­ci, aby mógł się z nim poże­gnać; pro­si tak­że o przy­nie­sie­nie mun­du­ru strze­lec­kie­go, kor­de­la­su – duże­go noża myśliw­skie­go, przy­po­mi­na­ją­ce­go sza­blę, oraz dwu­rur­ki – bro­ni palnej.
Następ­ne­go ran­ka żoł­nie­rzy już tu nie ma, ponie­waż w oko­li­cy poja­wi­li się Moska­le, za to w cha­cie, na łożu – niczym rycerz – leży mar­twy puł­kow­nik ze swo­imi atry­bu­ta­mi. Ten wódz ma męską odzież, ale dziew­czę­ce rysy; to Litwin­ka, nazwa­na przez pod­miot lirycz­ny dzie­wi­cą-boha­ter­ką. Jest nią Emi­lia Pla­ter. Mic­kie­wicz uka­zu­je ją jako boha­ter­kę, któ­ra poświę­ci­ła życie dla ojczyzny.
Emi­lia Pla­ter (1806 – 1831) to postać histo­rycz­na; gdy wybu­chło powsta­nie listo­pa­do­we, wraz z przy­ja­ciół­ką, Marią Pró­szyń­ską, obcię­ła wło­sy na krót­ko, przy­wdzia­ła męski strój i uzbro­iła się w pisto­le­ty. Następ­nie zebra­ła kil­ku­set­oso­bo­wy oddział, zło­żo­ny z kawa­le­rzy­stów, strzel­ców i chłop­skich kosy­nie­rów. Mimo szwan­ku­ją­ce­go zdro­wia uczest­ni­czy­ła w kil­ku­na­stu mniej­szych i więk­szych star­ciach z woj­ska­mi rosyj­ski­mi. Za swo­je zasłu­gi otrzy­ma­ła hono­ro­wy sto­pień kapi­ta­na. Gdy gene­rał Chła­pow­ski pod­jął decy­zję o rezy­gna­cji z dal­szych walk, o zło­że­niu bro­ni i wyco­fa­niu się za pru­ską gra­ni­cę, roz­cza­ro­wa­na Emi­lia posta­no­wi­ła wraz z garst­ką żoł­nie­rzy prze­drzeć się do War­sza­wy. Trud­ne warun­ki odbi­ły się jed­nak poważ­nie na jej zdro­wiu. Cho­ra i wyczer­pa­na zna­la­zła schro­nie­nie w Justia­no­wie na Litwie, w dwo­rze rodzi­ny Abła­mo­wi­czów. Tam dotar­ły do niej infor­ma­cje o upad­ku powsta­nia. Mimo opie­ki leka­rzy Emi­lia nie wró­ci­ła do zdro­wia. Zmar­ła z powo­du wyczer­pa­nia orga­ni­zmu, mając zale­d­wie 25 lat.
Utwór został napi­sa­ny w 1832 roku, tuż po upad­ku powsta­nia listo­pa­do­we­go. Wiersz Mic­kie­wi­cza jest hoł­dem dla Emi­lii Pla­ter i wszyst­kich kobiet, któ­re wal­czy­ły o nie­pod­le­głość Pol­ski. Jest to rów­nież utwór o śmier­ci i god­nym umie­ra­niu, mamy tu zatem do czy­nie­nia z moty­wem ars bene moriendi. 

POMNIK EMILII PLATERJUSTIANOWIE NA LITWIE:

Zdję­cie pocho­dzi ze stro­ny: https://​www​.nasza​pa​miec​.pl/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2​0​1​7​/​1​2​/​J​u​s​t​i​a​n​o​w​o​-​P​l​a​t​e​r​1​-​s​c​a​l​e​d​.​jpg

TEKST (pocho­dzi ze strony):

W głu­chej pusz­czy, przed chat­ką leśnika,

Rota strzel­ców sta­nę­ła zielona;

A u wrót stoi straż Pułkownika,

Tam w izdeb­ce Puł­kow­nik ich kona.

Z wio­sek zbie­gły się tłu­my wieśniacze,

Wódz to był wiel­kiej mocy i sławy,

Kie­dy po nim lud pro­sty tak płacze

I o zdro­wie tak pyta ciekawy.

 

Kazał konia Puł­kow­nik kulbaczyć,

Konia w każ­dej sław­ne­go potrzebie;

Chce go jesz­cze przed śmier­cią obaczyć,

Kazał przy­wieść do izby – do siebie.

Kazał przy­nieść swój mun­dur strzelecki,

Swój kor­de­las i pas, i ładunki;

Sta­ry żoł­nierz – on chce jak Czarniecki.

Umie­ra­jąc, swe żegnać rynsztunki.

 

A gdy konia już z izby wywiedli,

Potem do niej wszedł ksiądz z Panem Bogiem;

I żoł­nie­rze od żalu pobledli.

A lud modlił się klę­cząc przed progiem.

Nawet sta­rzy Kościusz­ki żołnierze,

Tyle krwi swej i cudzej wylali,

Łzy ni jed­nej – a teraz płakali

I mówi­li z księ­ża­mi pacierze.

 

Z ran­nym świ­tem dzwo­nio­no w kaplicy;

Już przed cha­tą nie było żołnierza,

Bo już Moskal był w tej okolicy.

Przy­szedł lud widzieć zwło­ki rycerza,

Na pastu­szym tap­cza­nie on leży -

W ręku krzyż, w gło­wach sio­dło i burka,

A u boku kor­de­las, dwururka.

 

Lecz ten wódz, choć w żoł­nier­skiej odzieży,

Jakie pięk­ne dzie­wi­cze ma lica?

Jaką pierś? – Ach, to była dziewica,

To Litwin­ka, dziewica-bohater,

Wódz Powstań­ców – Emi­li­ja Plater!

 

 

Oświad­cze­nie Emi­lii Pla­ter doty­czą­ce jej uczest­nic­twa w powsta­niu listo­pa­do­wym, 25 mar­ca 1831 roku 
Cykl patronki, superbaby: Emilia Plater
Cykl patron­ki, super­ba­by: Emi­lia Plater

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Pełne opracowanie poezji Mickiewicza, które są omawiane w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, a w nim: chronologicznie ułożone wiersze, które zostały zinterpretowane, wyjaśniłam ich symbolikę i genezę. Plik ma 10 stron.
Adam Mic­kie­wicz – Poezje (wybór do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty i matu­ry) – Pro­dukt ze skle­pu Baba od polskiego.pdf

Peł­ne opra­co­wa­nie poezji Ada­ma Mic­kie­wi­cza, któ­re są oma­wia­ne w szko­le pod­sta­wo­wej i ponad­pod­sta­wo­wej. Wier­sze zosta­ły uło­żo­ne chro­no­lo­gicz­nie,  zin­ter­pre­to­wa­ne, wyja­śni­łam ich sym­bo­li­kę i gene­zę. Plik ma 10 stron. Znaj­dziesz go w MOIM SKLEPIE

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?