Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Zawsze powta­rzam, że z nauką pisa­nia jest jak z tre­nin­giem na siłow­ni – nie będziesz super pisać bez regu­lar­nych ćwi­czeń. Aby upra­gnio­ny sze­ścio­pak był widocz­ny, trze­ba się spo­cić; nie pomo­że żaden doping ani zakli­na­nie rze­czy­wi­sto­ści. Wie­le osób uczniow­skich zada­je mi pyta­nie: jak pisać roz­praw­kę, żeby dostać kom­plet punk­tów? Pisz regu­lar­nie. Wte­dy nabie­rzesz wpra­wy i będziesz pisać mecha­nicz­nie roz­praw­ki na dowol­ny temat. I będą one dobre.

Aby uła­twić Wam przy­go­to­wa­nie do egza­mi­nów, pro­po­nu­ję usłu­gę spraw­dza­nia roz­pra­wek i wypra­co­wań. Znam wszyst­kie wyma­ga­nia do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty i matu­ral­ne, dla­te­go jestem w sta­nie zapew­nić odpo­wied­nie wspar­cie na każ­dym pozio­mie: zarów­no matu­ry pod­sta­wo­wej, jak i roz­praw­ki na pozio­mie roz­sze­rzo­nym oraz wypracowań/opowiadań w ramach egza­mi­nu ósmoklasisty.

Uwa­ga: nie sta­wiam ocen za roz­praw­ki. Nie piszesz ich dla numer­ka, lecz dla wpra­wy. Zamiast licz­by 4 albo 35% piszę, któ­re ele­men­ty są popraw­ne, a nad któ­ry­mi trze­ba jesz­cze popracować.

Jak nauczyć się pisać roz­praw­kę maturalną?

Nie ma co ściem­niać. Pisa­nie roz­praw­ki pro­ble­mo­wej to nie jest pra­ca nad arcy­cie­ka­wą książ­ką, któ­ra zmie­ni postrze­ga­nie lite­ra­tu­ry i zapew­ni nam Nobla. Od Two­je­go tek­stu ocze­ku­je się, aby:

 • miał tezę zgod­ną z poleceniem
 • posia­dał wyma­ga­ną kompozycję
 • zawie­rał odnie­sie­nie do kontekstów
 • zawie­rał odpo­wied­nie argu­men­ty i przykłady
 • nie miał błę­dów logicz­nych ani stylistycznych
 • miał popraw­ną ortografię

Kry­te­ria oce­ny roz­praw­ki matu­ral­nej CKE to dla wie­lu osób czar­na magia, ale war­to je znać, aby wie­dzieć, jak pisać. Za pierw­szym i dru­gim razem może być trud­no – ale póź­niej jest już z górki!

Dlaczego warto umieć pisać rozprawkę maturalną?

Odpo­wiedź jest pro­sta: na egza­mi­nie pod­sta­wo­wym możesz dostać za nią aż 35 punk­tów na 60 pkt (w 2023 i 2024 r.).

 • napi­sa­nie dobre­go wypra­co­wa­nia jest znacz­nie prost­sze niż ciu­ła­nie punk­tów na teście histo­rycz­no­li­te­rac­kim oraz w czę­ści “Język pol­ski w użyciu”
 • na egza­mi­nie roz­sze­rzo­nym w 2023 i 2024 r. Twój wynik jest uza­leż­nio­ny WYŁĄCZNIE od roz­praw­ki. A ponie­waż pisa­nie nie jest trud­ne, tak napraw­dę matu­ra roz­sze­rzo­na jest znacz­nie łatwiej­sza od pod­sta­wo­wej (i daje wię­cej punk­tów przy rekru­ta­cji na studia).

Znam kry­te­ria oce­ny roz­praw­ki matu­ral­nej CKE i nie zawa­ham się ich użyć!

Wie­lu nauczy­cie­li woli sta­wiać oce­ny i mieć spo­kój. Pra­ca napi­sa­na, więc w czym pro­blem? Moim zda­niem takie pisa­nie prac nie ma sen­su. Piszesz po to, żeby się cze­goś nauczyć i dostać od nauczy­cie­la wspar­cie. Szy­kuj się na to, że w spraw­dzo­nej prze­ze mnie roz­praw­ce matu­ral­nej będzie:

 • spo­ro poprawek
 • cze­pia­nie do deta­li (aka­pi­ty, imie­sło­wy, prze­cin­ki, spój­ni­ki sko­re­lo­wa­ne, cudzy­sło­wy i odmia­na zagra­nicz­nych nazwisk)
 • spraw­dza­nie, czy na pew­no w Two­jej pra­cy jest zacho­wa­na cią­głość logiczna

Ale nie będę tego robić, żeby posta­wić Ci niską oce­nę. Wie­rzę, że chcesz się dowie­dzieć, jak pisać roz­praw­kę. Moje popraw­ki dadzą Ci świa­do­mość, cze­go nale­ży uni­kać (a co możesz wyeks­po­no­wać, bo jesteś w tym świetna_y!).

Dla kogo jest sprawdzanie rozprawki maturalnej przez Babę od polskiego?

Tyl­ko dla osób, któ­re chcą się dowie­dzieć wię­cej o swo­im sty­lu pisa­nia. Nie spraw­dzam prac domo­wych ani nie piszę roz­pra­wek na zle­ce­nie. Moja ofer­ta jest skie­ro­wa­na do osób, któ­re ćwi­czą w domu i chcą wie­dzieć, co jesz­cze mają do dopra­co­wa­nia.
PS serio, Baba nie pisze prac, któ­re potem moż­na poka­zać swo­im nauczy­cie­lom i zgar­nąć szóst­kę. Roz­praw­kę piszesz wyłącz­nie dla sie­bie, w prze­ciw­nym razie to stra­ta Two­je­go i moje­go czasu.

Co dostajesz w zamian?

Nie mam magicz­ne­go elik­si­ru, któ­ry nagle zamie­ni Cię w mistrzynię_a roz­pra­wek. Pro­po­nu­ję Ci wspar­cie na każ­dym eta­pie pisa­nia. Po zaku­pie otrzy­masz ode mnie:

Listę tema­tów z roz­praw­ka­mi matu­ral­ny­mi do wybo­ru (przed napi­sa­niem pracy)

 1. Spis porad doty­czą­cych roz­pra­wek (struk­tu­ra, kom­po­zy­cja, naj­częst­sze błę­dy) – (przed napi­sa­niem pracy)
 2. Popraw­kę błę­dów (po napi­sa­niu pracy)
 3. Pro­po­zy­cje zmian (po napi­sa­niu pracy)
 4. Infor­ma­cję na temat tego, czy odniosłaś_eś się do pole­ce­nia (po napi­sa­niu pracy)
 5. Oce­nę przy­dat­no­ści argu­men­tów i przy­kła­dów (po napi­sa­niu pracy)
 6. Szcze­gó­ło­wą recen­zję pra­cy (po napi­sa­niu pracy)
 7. Pora­dy na temat umie­jęt­no­ści, nad któ­ry­mi war­to moc­niej popra­co­wać (po napi­sa­niu pracy)

Pro­po­no­wa­ne prze­ze mnie spraw­dza­nie roz­praw­ki matu­ral­nej to usłu­ga dla osób ambit­nych, któ­re umie­ją (i lubią) uczyć się na wła­snych błę­dach. Zapew­niam bez­piecz­ną prze­strzeń, w któ­rej możesz napi­sać wszyst­ko – pod warun­kiem, że odpo­wied­nio to uargumentujesz.

Pakiety do egzaminu ósmoklasisty – ile to kosztuje?

Pakiet dla osób przygotowujących się do egzaminu na koniec ósmej klasy (niezależnie od rodzaju wypracowania):

Pakiety do matury – ile to kosztuje?

W ofer­cie znaj­du­ją się dwa rodza­je pakie­tów: Pod­sta­wo­wy i Rozszerzony.

Pakiet Podstawowy (dotyczy tematów z matury na poziomie podstawowym):
Pakiet Rozszerzony (dotyczy tematów z matury na poziomie podstawowym ORAZ rozszerzonym – w zależności od Twoich potrzeb):

Któ­ry pakiet powinnaś_nieneś wybrać? Wszyst­ko zale­ży od Two­ich chę­ci i moż­li­wo­ści. Zawsze pro­po­nu­ję swo­im uczniom, aby pisa­li co naj­mniej jed­ną roz­praw­kę mie­sięcz­nie (a naj­le­piej 4). Wów­czas ist­nie­je szan­sa na prze­ro­bie­nie gigan­tycz­nej licz­by moty­wów, co jest jed­no­cze­śnie dosko­na­łym przy­go­to­wa­niem do matu­ry ustnej.

Czy sprawdzanie rozprawki online ma sens?

Teo­re­tycz­nie pra­cę może spraw­dzić każ­dy – Two­ja mama, sąsiad czy wete­ry­narz. Jeże­li zale­ży Ci na oce­nie swo­je­go warsz­ta­tu (i samych pochwa­łach), oczy­wi­ście możesz poka­zać swo­ją roz­praw­kę pro­ble­mo­wą albo inter­pre­ta­cję wier­sza komu­kol­wiek. Tyl­ko czy w ten spo­sób cze­goś się nauczysz? Sam fakt pisa­nia pra­cy matu­ral­nej to tre­ning, któ­ry jest nie­zbęd­ny, aby umieć pisać popraw­nie. Ale pra­ca nie ma sen­su, gdy nie wiesz, co zosta­ło wyko­na­ne dobrze, a co źle.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?