Mia­łam oka­zję poroz­ma­wiać z Kata­rzy­ną Micha­łow­ską o pra­cy marzeń, iro­nii i roli śmie­chu w wybo­rze dro­gi życio­wej. Zachę­cam wszyst­kich do wysłu­cha­nia pod­ca­stu STACJA ZMIANA:


Wspa­nia­le było roz­ma­wiać z Kasią.