Czy sły­sze­li­ście o Jadwi­dze, któ­rą typo­wa­no na następ­czy­nię Mickiewicza?

To dzi­siej­sza boha­ter­ka cyklu „Super­ba­by”!

Jadwi­ga Łusz­czew­ska to impro­wi­za­tor­ka, poet­ka i powie­ścio­pi­sar­ka epo­ki roman­ty­zmu zna­na pod pseu­do­ni­mem „Deoty­ma”, gospo­dy­ni naj­słyn­niej­sze­go war­szaw­skie­go salo­nu lite­rac­kie­go. W tym samym roku, w któ­rym Jadwi­ga przy­szła na świat, jej rodzi­ce, Wacław i Nina zaczę­li pro­wa­dzić salon, z począt­ku gro­ma­dzą­cy głów­nie ary­sto­kra­cję i duchow­nych. Poja­wia­li się tam Sta­ni­sław Moniusz­ko, Nar­cy­za Żmi­chow­ska, Maria Kaler­gis, Teo­fil Lenar­to­wicz i Cyprian Norwid.

Gra­ją­ca zawsze pierw­sze skrzyp­ce Nina wycho­wy­wa­ła Jadwi­gę i jej sio­strę Kazi­mie­rę w spe­cy­ficz­ny spo­sób – zabra­nia­ła im kon­tak­tu z rówie­śni­ka­mi oraz pod­su­wa­ła do czy­ta­nia ambit­ne lek­tu­ry. Nasto­let­nie sio­stry reda­go­wa­ły ręko­pi­śmien­ny mie­sięcz­nik „Psz­czół­ka”, w któ­rym wpi­sy­wa­li się rów­nież star­si zna­jo­mi i krew­ni. W wie­ku 15 lat Jadwi­dze pozwo­lo­no poja­wiać się na wie­czor­kach lite­rac­kich w salo­nie rodzi­ców, a nie­ba­wem ujaw­nił się jej talent impro­wi­za­tor­ski. Nina zor­ga­ni­zo­wa­ła pierw­szy publicz­ny występ cór­ki 17 maja 1852 roku i posta­wi­ła jej ulti­ma­tum – albo zosta­nie poet­ką, lecz wyrzek­nie się mał­żeń­stwa i macie­rzyń­stwa, albo wyj­dzie za mąż, ale porzu­ci poezję. Jadwi­ga, w peł­ni posłusz­na swo­im rodzi­com, wybra­ła tę pierw­szą dro­gę i trzy­ma­ła się jej kon­se­kwent­nie do koń­ca życia.

Po śmier­ci rodzi­ców pro­wa­dzi­ła swój wła­sny salon, zaczę­ła też pisać cykl poema­tów o histo­rii Pol­ski i powie­ści dla mło­dzie­ży, z któ­rych naj­słyn­niej­sza to „Panien­ka z okien­ka”. Wie­czor­ki odby­wa­ły się aż do 1905 roku, kie­dy to Łusz­czew­ska zanie­mo­gła, od tego cza­su zaś coraz czę­ściej spę­dza­ła całe dnie w łóż­ku. Nie zre­zy­gno­wa­ła jed­nak cał­ko­wi­cie z tra­dy­cyj­nych spo­tkań. Zmar­ła na raka prze­ły­ku w wie­ku 74 lat i pocho­wa­no ją na cmen­ta­rzu Powązkowskim.

#super­ba­by #patron­ki #Jadwi­ga­Łusz­czew­ska

Seria #super­ba­by powsta­ła z inspi­ra­cji akcją #patron­ki, o któ­rej będę jesz­cze wię­cej pisa­ła. Wie­cie, że w edu­ka­cji szkol­nej pozna­je się 4 autor­ki? ? A zale­d­wie 10% szkół w Pol­sce nosi imię patronki.
Ja tam już się nie daję uci­szać, więc zapra­szam do sie­bie #super­ba­by

BIOGRAFIE WSZYSTKICH SUPERBAB ZNAJDZIECIE NA MOJEJ STRONIE POD TAGIEMPATRONKI”.