Ruszyła rekrutacja do III edycji Szkoły Równego Traktowania (SRT), bezpłatnego programu antydyskryminacyjnego dla nauczycielek i nauczycieli. 

Celem pro­jek­tu jest budo­wa­nie przy­ja­zne­go i bez­piecz­ne­go śro­do­wi­ska szkol­ne­go, wol­ne­go od dys­kry­mi­na­cji, prze­mo­cy i wyklu­cze­nia. Chce­my to osią­gnąć dzia­ła­jąc od pod­staw, czy­li za spra­wą aktyw­no­ści nauczy­cie­lek i nauczy­cie­li. To wła­śnie one i oni, po uprzed­nim prze­szko­le­niu, sta­ną się rów­no­ścio­wym moto­rem napę­do­wym w swo­im śro­do­wi­sku lokal­nym. Jest to tym bar­dziej istot­ne w obec­nym cza­sie, gdy współ­cze­sna szko­ła mie­rzy się z sze­re­giem wyzwań: dys­kry­mi­na­cją, prze­mo­cą (psy­cho­lo­gicz­ną i fizycz­ną), nara­sta­niem kon­flik­tów, kry­zy­sa­mi psy­cho­lo­gicz­ny­mi, wyob­co­wa­niem. Wycho­dzi­my naprze­ciw wszel­kim trudnościom!

Obec­na, III edy­cja, będzie reali­zo­wa­na przez cały 2022 rok. 60 nauczy­cie­lek i nauczy­cie­li z całej Pol­ski weź­mie udział w warsz­ta­tach (sta­cjo­nar­nych i onli­ne) o tema­ty­ce rów­no­ścio­wej, psy­cho­edu­ka­cyj­nej oraz z zakre­su rady­ka­li­za­cji postaw mło­dzie­ży. Następ­nie uczest­nicz­ki i uczest­ni­cy prze­pro­wa­dzą wła­sny pro­jekt anty­dy­skry­mi­na­cyj­ny w swo­jej pla­ców­ce edu­ka­cyj­nej lub spo­łecz­no­ści lokal­nej. Na koniec odbę­dzie się kon­fe­ren­cja pod­su­mo­wu­ją III edy­cję SRT. Zosta­nie rów­nież wyda­na publi­ka­cja opi­su­ją­ca efek­ty projektu. 

Ponadto, każdej osobie zakwalifikowanej do projektu będą przysługiwały: tutoring oraz konsultacje psychologiczne (online).

W pro­gra­mie zosta­ły przewidziane:

  • Dwa week­en­do­we szko­le­nia anty­dy­skry­mi­na­cyj­ne (w War­sza­wie lub okolicach);
  • Warsz­ta­ty psychoedukacyjne;
  • Warsz­ta­ty z zakre­su bez­pie­czeń­stwa społecznego;
  • 5 szko­leń anty­dy­skry­mi­na­cyj­nych online;
  • Kon­fe­ren­cja na temat dys­kry­mi­na­cji w szkołach;
  • Wspar­cie psychologiczne;
  • Tuto­ring z doświad­czo­ny­mi tre­ne­ra­mi antydyskryminacyjnymi;
  • Reali­za­cja wła­sne­go pro­jek­tu z zakre­su praw człowieka.

Udział we wszyst­kich for­mach wspar­cia jest bez­płat­ny. Kosz­ty zakwa­te­ro­wa­nia, wyży­wie­nia i dojaz­du pod­czas szko­leń sta­cjo­nar­nych pokry­wa Organizator. 

Kwe­stio­na­riu­sze zgło­sze­nio­we nale­ży skła­dać do 12.12.2021 mailo­wo na adres: agnieszka.bader-chudy@geremek.pl lub pocz­tą na adres: ul. Wil­cza 9a/7, 00 – 538 Warszawa. 

Jeśli chcesz dowie­dzieć się jesz­cze wię­cej o Szko­le Rów­ne­go Trak­to­wa­nia, zgłoś się na webi­na­rium infor­ma­cyj­ne. Odbę­dzie się ono 23.11.2021 o godz. 18:30. Zapi­sy odby­wa­ją się pod lin­kiem:
https://​docs​.google​.com/​f​o​r​m​s​/​d​/​1​b​X​H​B​i​N​Y​f​c​w​d​y​S​e​s​Z​2​A​j​q​r​l​p​w​p​e​N​_​u​W​h​f​W​D​a​f​T​M​G​c​T​O​E​/​e​dit

Pro­si­my o zapo­zna­nie się z Regu­la­mi­nem pro­jek­tu oraz resz­tą załą­czo­nych dokumentów. 

Wię­cej informacji: 

https://​gere​mek​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​i​d​=​1​159

https://​www​.face​bo​ok​.com/​f​u​n​d​a​c​j​a​g​e​r​e​m​k​a​/​p​h​o​t​o​s​/​a​.​1​6​9​6​2​2​4​1​9​7​3​8​1​7​3​/​5​1​3​9​1​4​0​8​5​2​7​8​6​2​80/