Tag: 2023

Funkcja proroctw i przepowiedni w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Funk­cja pro­roctw i prze­po­wied­ni w utwo­rach lite­rac­kich. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2024.

Matura 2023 – lektury obowiązkowe (pełna lista)

Lista lek­tur obo­wiąz­ko­wych na matu­rze w for­mu­le 2023 obej­mu­je (po zmia­nach) 40 pozy­cji. W odróż­nie­niu od wcze­śniej­szej pod­sta­wy pro­gra­mo­wej, w któ­rej lek­tur z gwiazd­ką było tyl­ko kil­ka, tym razem na egza­mi­nie trze­ba się będzie wyka­zać znajomością...

Matura ustna – zagadnienia z opowiadania „Profesor Andrews w Warszawie” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych opo­wia­da­nia „Pro­fe­sor Andrews w War­sza­wie” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna – zagadnienia z „Ludzi, którzy szli” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Ludzi, któ­rzy szli” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna – zagadnienia z „Dziadów” cz. III z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Dzia­dów” cz. III na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna – zagadnienia z „Kazań sejmowych” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Kazań sej­mo­wych” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna – zagadnienia z „Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Kwiat­ków świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna – zagadnienia z „Odprawy posłów greckich” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Odpra­wy posłów grec­kich” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna – zagadnienia z „Antygony” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Anty­go­ny” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura ustna – zagadnienia z „Chłopów” z omówieniem – pytania jawne na 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Chło­pów” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Matura 2023 – egzamin ustny z języka polskiego (zasady)

W nowej for­mu­le matu­ry z języ­ka pol­skie­go egza­min ust­ny dzie­li się na trzy czę­ści: pyta­nie z puli pytań jaw­nych pyta­nie z puli pytań nie­jaw­nych roz­mo­wa z komi­sją Podob­nie jak we wcze­śniej­szych latach, egza­min roz­po­czy­na się...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep