Tag: AUTYZM

PANEL: „Neuroróżnorodni uczniowie. Jak ich wspierać w szkole?” Instytut Pedagogiki Specjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Mia­łam wiel­ki zaszczyt poroz­ma­wiać z oso­ba­mi żywo zain­te­re­so­wa­ny­mi peda­go­gi­ką spe­cjal­ną i poszu­ki­wa­niem real­nych roz­wią­zań pro­ble­mów, z jaki­mi bory­ka się współ­cze­sna edukacja.

Kampania społeczna „Szkoła przyjazna dla autyzmu”

Ape­lu­je­my więc nie­ustan­nie i kon­se­kwent­nie o szko­łę przy­ja­zną dla auty­zmu, o szko­łę dostęp­ną napraw­dę, a nie tyl­ko w dekla­ra­cjach spe­cja­li­stów i prze­pi­sach prawa. 

Dofinansowanie zajęć dla uczniów z orzeczeniem 

Jeśli jesteś rodzi­cem lub opie­ku­nem ucznia z nie­peł­no­spraw­no­ścią, dowiedz się, jak możesz uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie zajęć. 

Czym jest IPET?

Jeśli jesteś rodzi­cem lub opie­ku­nem, dowiedz się, czym jest IPET

Jak uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Jeśli jesteś rodzi­cem lub opie­ku­nem dowiedz się, jak możesz uzy­skać orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia specjalnego.

Czym jest WOPFU?

Jeśli jesteś rodzi­cem lub opie­ku­nem ucznia z nie­peł­no­spraw­no­ścią, zachę­cam do zapo­zna­nia się z arty­ku­łem na temat WOPFU. W arty­ku­le znaj­dziesz infor­ma­cje na temat pro­ce­du­ry WOPFU, jej celów, prze­bie­gu oraz roli rodzi­ców w WOPFU.

Kampania „Spektrum kobiet. Chcemy być autentyczne”

Nad­rzęd­nym celem kam­pa­nii jest pomoc doro­słym Polkom w spek­trum auty­zmu, które
nie posia­da­ją dia­gno­zy i przez to nie zna­ją źró­dła swo­ich problemów.

17.05.2023 r.UNIWERSYTET GDAŃSKI: X Konferencja Studencka Dzień Pedagoga Specjalnego

Będę pre­le­gent­ką!

BABĄBUDZIE| Gościni: psycholożka Anita Wojtkiewicz, autorka bloga Psycholog na spektrum

Zapra­szam do udzia­łu w rozmowie

Najlepsza książka 2022 r. – na dodatek to kompendium wiedzy o spektrum autyzmu

Wero­ni­ka i Jerzy Jania­ko­wie “Książ­ka o czło­wie­ku w spek­trum autyzmu”

BABĄBUDZIE: Metody nauczania sprawdzone w edukacji włączającej

Zapra­szam do wspól­ne­go dzie­le­nia się pomy­sła­mi pod­czas rozmowy. 

BABĄBUDZIE| Gość: Mateusz Różański, dziennikarz specjalizujący się w spektrum

Zapra­szam do udzia­łu w rozmowie

BABĄBUDZIE| Gościni: Katarzyna Kosecka, mama, opiekunka synów w spektrum, superbohaterka “Wysokich Obcasów”

Zapra­sza­my do udzia­łu w rozmowie

BABA BOOK: Izabela Hnidziuk-Machnica, konsultantka merytoryczną książek Temple Grandin

Zapra­sza­my! Wydaw­nic­two prze­wi­dzia­ło nagro­dy książ­ko­we dla uczestników. 

BABA BOOK: Weronika Janiak “Książka o człowieku w spektrum autyzmu” | MIESIĄC ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

W Świa­to­wym Dniu Świa­do­mo­ści Auty­zmu roz­po­czy­nam na Babo­wych stro­nach mie­siąc poświę­co­ny spek­trum autyzmu.Pierwsze spo­tka­nie w ramach cyklu BABA BOOK to roz­mo­wa na żywo (moż­na brać w niej udział, komen­to­wać i zada­wać pyta­nia) z Wero­ni­ką Janiak, autorką...

Miesiąc świadomości autyzmu – cykl wydarzeń

Zapra­szam do wzię­cia udzia­łu w spo­tka­niach online. 

BABA BOOK: Katarzyna Michalczak „Synu, jesteś kotem” | [LIVE]

Roz­mo­wa o książ­ce “Synu, jesteś kotem” z jej autor­ką – Kata­rzy­ną Michal­czak. Kolej­ny odci­nek cyklu BABA BOOK

Dostosowanie

Jak zor­ga­ni­zo­wać dosto­so­wa­nie?  Dosto­so­wa­nie orga­ni­za­cji naucza­nia jest nie­zbęd­ne do mówie­nia o edu­ka­cji włą­cza­ją­cej i zdro­wym pro­ce­sie dydak­tycz­nym, któ­ry fak­tycz­nie wspo­ma­ga roz­wój, a nie jest jedy­nie prze­cho­wal­nią dziec­ka w budyn­ku szkol­nym. To, jakie for­my dostosowania...

Czym są specjalne potrzeby edukacyjne?

Spe­cjal­ny­mi potrze­ba­mi edu­ka­cyj­ny­mi nazy­wa­my takie potrze­by, któ­re wska­zu­ją na więk­sze niż typo­we dla rówie­śni­ków trud­no­ści w ucze­niu się. Przy czym nie ma zna­cze­nia, co jest powo­dem tych pro­ble­mów.  Szko­ła oraz oso­by naucza­ją­ce powin­ny uwzględnić...

Dla kogo edukacja włączająca?

Dosto­so­wa­nie orga­ni­za­cji naucza­nia jest nie­zbęd­ne do mówie­nia o edu­ka­cji włą­cza­ją­cej i zdro­wym pro­ce­sie dydak­tycz­nym, któ­ry fak­tycz­nie wspo­ma­ga roz­wój, a nie jest jedy­nie prze­cho­wal­nią dziec­ka w budyn­ku szkol­nym. To, jakie for­my dosto­so­wa­nia nale­ży wybrać, jest...

ADHD – zbiór informacji

O dia­gno­zy, przez przy­czy­ny po meto­dy pra­cy z ADHD

Zapraszam na darmowy pokaz “ŚUBUKa” poprzedzony dyskusją o edukacji włączającej

Zapra­szam na dys­ku­sję i pokaz „Śubu­ka”
8.12.2022 r.
16:00
Kino­te­ka PKiN
Popro­wa­dzę wpro­wa­dze­nie przed filmem.
MSCDN Wydział w War­sza­wie zapra­sza wszyst­kich zwią­za­nych z edu­ka­cją i szkolnictwem.

ŚUBUK! Film o walce o godną edukację włączającą

Bar­dzo mi zale­ży na tym, by jak naj­wię­cej osób obej­rza­ło “ŚUBU­Ka” i to jest kino (a nie Waj­da), na któ­re powin­ny cho­dzić całe szko­ły. Tutaj są sce­na­riu­sze lek­cji: https://​www​.kino​swia​te​du​ka​cji​.pl/

Jesteśmy zmianą! Chcemy pracować i edukować!

Repost @malgorzataszumowska – War­sza­wian­ka Roku 2022

KINO ŚWIAT: pokaz przedpremierowy filmu o walce matek dzieci z niepełnosprawnościami oraz o moim koniku — spektrum autyzmu

Przy­po­mi­nam, że w sobo­tę spo­ty­ka­my się Pro­te­ście OzN i ich rodzin

Podcast Fundacja Integracja: Radykalna empatia

O tym, że o kobie­tach zwy­kle pisze się w kon­tek­ście ich uro­dy – a więc z per­spek­ty­wy hete­ro­sek­su­al­nych męż­czyzn. To jest uprzed­mio­to­wie­nie zakła­da­ją­ce, że kobie­ta jest tyl­ko obiek­tem sek­su­al­nym i nie może się np. reali­zo­wać w pracy.

Oligofrenopedagożka – czyli kto?

Co to zna­czy, że jestem oligofrenopedagożką? 

AUTYSTYCZNY DZIEŃ DUMY

18.06.2021 czym jest neu­ro­róż­no­rod­ność i o co cho­dzi z tym, że jestem oligofrenopedagożką?

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep