Tag: formy pisemne na egzaminie ósmoklasisty

Przykład rozprawki: Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że wspomnienia to jedyny wehikuł czasu, jakim dysponujemy?

Roz­praw­ka uczniow­ska wraz z pla­nem pracy

2w1: charakterystyka w liście

Szcze­gó­ło­wy plan, jak krok po kro­ku napi­sać list, któ­ry zawie­ra charakterystykę. 

dziennik

Zasa­dy pisa­nia dzien­ni­ka na egza­mi­nie ósmoklasisty

Jak napisać opowiadanie na egzaminie ósmoklasisty?

Sche­mat pisa­nia opo­wia­dań na egza­mi­nie ósmoklasisty. 

Jak napisać ROZPRAWKĘ?

Roz­praw­ka na egza­mi­nie ósmoklasisty. 

jak napisać artykuł?

TEMAT: W two­jej szko­le uka­zu­je się walen­tyn­ko­wy numer gazet­ki szkol­nej Napisz arty­kuł pod tytu­łem: Czy miłość może coś zmie­nić w życiu czło­wie­ka?  Odwo­łaj się do wybra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, a tak­że do innych przy­kła­dów z lite­ra­tu­ry i/lub...

wstępy w rozprawkach

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: Na kore­pe­ty­cjach mam uczniów, któ­rzy zgła­sza­ją się z proś­bą o pomoc zwią­za­ną z ich lękiem przed bia­łą kart­ką. Kom­plet­nie nie wie­dzą, jak pisać wstę­py. Para­li­żu­je ich to. Mam nadzieję,...

TEMATY WYPRACOWAŃ

W tro­sce o uczniów, nauczy­cie­li i sie­bie posta­no­wi­łam udo­stęp­nić bazę tema­tów wypra­co­wań prze­zna­czo­nych dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych. Będę ją oczy­wi­ście jesz­cze roz­bu­do­wy­wać. Tema­ty bio­rę z sie­ci, arku­szy egza­mi­na­cyj­nych, zajęć z ucznia­mi i mam nadzie­ję — tak­że od Państwa...

list

Wszyst­ko zale­ży od tego, do kogo kie­ru­jesz swo­je sło­wa, jed­nak sche­mat listu war­to zacho­wać nie­zmien­ny. 1. W pra­wym gór­nym rogu: miej­sce, data np. Piotr­ków Try­bu­nal­ski, 01.11.2011 r. 2. Z lewej stro­ny od aka­pi­tu: zwrot grzecznościowy...

Jak napisać OGŁOSZENIE?

Jak napi­sać ogło­sze­nie na egzaminie?

Jak napisać ZAPROSZENIE?

Jak napi­sać zapro­sze­nie na egza­mi­nie ósmoklaisty? 

rozprawka – przepis od baby

roz­praw­ka – mój autor­ski prze­pis i wzory 

życiorys – instrukcja pisania

w lewym gór­nym rogu: imię i nazwi­sko, pod nim adres tele­fon, mail – czcion­ka Times New Roman 10, inter­li­nia 1 w pra­wym gór­nym rogu miej­sco­wość i data, Times New Roman, inter­li­nia 1 zrób trzy entery...

pamiętnik

JAK PISAĆ PAMIĘTNIK? To bar­dzo pro­ste, zada­nie spraw­dza zna­jo­mość lek­tu­ry i wyobraź­nię. Pamię­taj­cie jed­nak o zasa­dach. ZASADY PISANIA PAMIĘTNIKA: Musi mieć wstęp, roz­wi­nię­cie i zakoń­cze­nie; Nar­ra­tor pierw­szo­oso­bo­wy licz­by poje­dyn­czej;  We wstę­pie i roz­wi­nię­ciu należy...

podanie

Jak napisać PRZEMÓWIENIE?

Instruk­cja pisa­nia prze­mó­wie­nia oraz gry, by utrwa­lić wiedzę. 

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep