Tag: formy pisemne

jak napisać artykuł?

TEMAT: W two­jej szkole ukazu­je się walen­tynkowy numer gazet­ki szkol­nej Napisz artykuł pod tytułem: Czy miłość może coś zmienić w życiu człowieka?  Odwołaj się do wybranej lek­tu­ry obow­iązkowej, a także do innych przykładów z lit­er­atu­ry i/lub…

wstępy w rozprawkach

Na korepety­c­jach mam uczniów, którzy zgłasza­ją się z prośbą o pomoc związaną z ich lękiem przed białą kartką. Kom­plet­nie nie wiedzą, jak pisać wstępy. Par­al­iżu­je ich to. Mam nadzieję, że ten przepis pomoże opanować lęki. Najpierw…

TEMATY WYPRACOWAŃ

W trosce o uczniów, nauczy­cieli i siebie postanow­iłam udostęp­nić bazę tem­atów wypra­cow­ań przez­nac­zonych dla uczniów szkół pod­sta­wowych. Będę ją oczy­wiś­cie jeszcze rozbu­dowywać. Tem­aty biorę z sieci, arkuszy egza­m­i­na­cyjnych, zajęć z ucz­ni­a­mi i mam nadzieję…

list

ogłoszenie

ogłosze­nie: dla kogo? co ogłasza­sz? dlaczego?  jakiej okazji? na co?  ustal datę, godz­inę, miejsce  po co? dwa argu­men­ty zachę­ca­jące do uczest­nict­wa “warto przyjść, ponieważ…” dodatkowe infor­ma­c­je np. o tym, że trze­ba coś zapłacić, albo specjalnie…

zaproszenie

ZAPROSZENIE Tytuł Zaprasza­sz: kogo i na co? Ustal datę, godz­inę, miejsce Dlaczego? po co? z jakiej okazji? na co? — przy­czy­na Dwa argu­men­ty zachę­ca­jące do uczest­nict­wa Dodatkowe infor­ma­c­je np. o tym, że trze­ba coś zapłacić, albo spec­jal­nie się ubrać. Kto…

rozprawka — przepis od baby

POLECENIE: Pieniądze szczęś­cia nie dają — jeżeli tem­at rozpraw­ki jest w try­bie zda­nia ozna­j­mu­jącego to łatwiej zgodz­ić się z tezą  Jeżeli jed­nak masz pytanie w rozpraw­ce pytanie np.  Czy pieniądze dają szczęś­cie? — Wtedy ty będziesz…

przykład rozprawki

W polece­niu rozpraw­ki zna­j­du­je się teza, która stanowi pointę wier­sza Czesława Miłosza pt. “Zak­lę­cia ojca”; mianowicie: “Mali są ludzie, wielkie są ich dzieła”.  Poniżej przed­staw­iam Wam przykład wypra­cow­a­nia, które pow­stało w trakcie…

życiorys — instrukcja pisania

w lewym górnym rogu: imię i nazwisko, pod nim adres tele­fon, mail — czcionka Times New Roman 10, inter­linia 1 w prawym górnym rogu miejs­cowość i data, Times New Roman, inter­linia 1 zrób trzy entery i na środku…

pamiętnik

JAK PISAĆ PAMIĘTNIK? To bard­zo proste, zadanie sprawdza zna­jo­mość lek­tu­ry i wyobraźnię. Pamię­ta­j­cie jed­nak o zasadach. ZASADY PISANIA PAMIĘTNIKA: Musi mieć wstęp, rozwinię­cie i zakończe­nie; Nar­ra­tor pier­ws­zoosobowy licz­by poje­dynczej;  We wstępie i rozwinię­ciu należy…

podanie

opowiadanie

Opowiada­nia wyma­gane na egza­minie ósmok­la­sisty z reguły doty­czą zdarzeń związanych z bohat­era­mi lit­er­acki­mi z lek­tur obow­iązkowych. Zan­im przys­tąpisz do pisa­nia opowiada­nia twór­czego, sporządź w brudnopisie plan pra­cy. Ustal, czy: nar­ra­tor będzie pier­ws­zoosobowy czy trze­cioosobowy; pamiętasz…

przemówienie

Przemówie­nie jest to wypowiedź wygłos­zona do słuchaczy, aby przed­staw­ić własne stanowisko i skłonić ich do konkret­nych reakcji, zachowań.   Skła­da się z trzech głównych częś­ci: wstępu, rozwinię­cia (argu­men­tów) i zakończenia.    NAPISZ PLAN: -…