Tag: językPage 1 of 3

Jak mieć „szeroki zakres słownictwa” w wypracowaniu?

Warun­ki, jakie musisz speł­nić, by pra­ca była oce­nia­na w kate­go­rii „sze­ro­ki zakres słow­nic­twa”. Doty­czy egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty i matury. 

Jak mieć „szeroki zakres słownictwa” w wypracowaniu? Czyli nazwy gatunków dopasowane do lektur

Posze­rzaj słow­nic­two i pew­nie ope­ruj ter­mi­na­mi nauko­wy­mi z zakre­su lite­ra­tu­ry! Wpis zawie­ra listę lek­tur z klas VII-VIII szko­ły pod­sta­wo­wej i matu­ry (pod­sta­wa i roz­sze­rze­nie) – ide­al­ne do ćwiczeń!

Przykłady związków frazeologicznych do każdej lektury

Pamię­taj­cie! Aby mieć sze­ro­ki zakres języ­ka w wypra­co­wa­niu na egza­mi­nie ósmo­kla­si­sty lub matu­rze trze­ba dodać cho­ciaż jeden frazeologizm. 

Spójniki skorelowane – klucz do precyzyjnej komunikacji

Spój­ni­ki sko­re­lo­wa­ne to potęż­ne narzę­dzie, któ­re pomo­że Ci wyra­żać myśli jasno i pre­cy­zyj­nie. Dowiedz się, jak je sto­so­wać, aby budo­wać kla­row­ne i zro­zu­mia­łe zda­nia, któ­re z pew­no­ścią zosta­ną doce­nio­ne przez Two­ich odbiorców.

W tym artykule:

Defi­ni­cja spój­ni­ków sko­re­lo­wa­nych i ich znaczenie
Typo­we błę­dy w uży­ciu spój­ni­ków skorelowanych
Przy­kła­dy popraw­ne­go uży­cia spój­ni­ków sko­re­lo­wa­nych w róż­nych kontekstach

Kiedy piszemy jedno, a kiedy dwa „i”?

Kie­dy pisze­my „i”, a kie­dy „ii”?
Wy pyta­cie — ja odpo­wia­dam. Pro­ste wyja­śnie­nie i ćwiczenia. 

Jak mieć więcej punktów za “Język”? Musisz to wiedzieć!

Jeśli chcesz dostać w wypra­co­wa­niu dużo punk­tów za język, musisz popraw­nie zasto­so­wać co naj­mniej 4 róż­ne struk­tu­ry skła­dnio­we. Do wybo­ru masz: zda­nie poje­dyn­cze, zda­nie zło­żo­ne, zda­nie wie­lo­krot­nie zło­żo­ne, rów­no­waż­nik zda­nia, imie­sło­wo­wy rów­no­waż­nik zdania,...

słowo na dziś: peryfraza

Poznaj defi­ni­cję poję­cia, któ­re­go zna­jo­mość jest nie­zbęd­na do zda­nia matury. 

słowo na dziś: oksymoron

Dzi­siej­sze sło­wo w polo­ni­stycz­nym Wordle. 

Słowo na dziś: parafraza

Dzi­siej­sze sło­wo w polo­ni­stycz­nym Wordle. 

Młodomowa. O najmłodszej polszczyźnie | Debata językowa

???? Trans­mi­sja dys­ku­sji będzie dostęp­na tak­że na pro­fi­lu Naro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry, a tak­że na kana­le YouTu­be NCKul­tu­ry. Począ­tek deba­ty i jej trans­mi­sji jest prze­wi­dzia­ny na godzi­nę 19:00.
???? Widzów zachę­ca­my do zada­wa­nia pytań w komen­ta­rzach pod okien­kiem transmisji.
Dołącz­cie do wyda­rze­nia: Mło­do­mo­wa. O naj­młod­szej pol­sz­czyź­nie | Deba­ta języ­ko­wa online

TVN24​.pl |“Czasem wychodzi zgrabnie, a czasem krindżowo”. Językowy krem na zmarszczki

Wypo­wiedź w arty­ku­le Nata­lii Szostak 

BABA OD JĘZYKA: miś

Zamie­niam się w agent­kę spe­cjal­ną o pseu­do­ni­mie „Baba” i roz­wią­zu­ję wąt­pli­wo­ści językowe. 

BABA OD JĘZYKA: żyć na kocią łapę

Zamie­niam się w agent­kę spe­cjal­ną o pseu­do­ni­mie „Baba” i roz­wią­zu­ję wąt­pli­wo­ści językowe. 

BABA OD JĘZYKA: świerzop

Zamie­niam się w agent­kę spe­cjal­ną o pseu­do­ni­mie „Baba” i roz­wią­zu­ję wąt­pli­wo­ści językowe. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: POPRAWIAĆ czy nie poprawiać?

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: Przysłowia o BABIE 

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: MIARYWAGI 

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: LICZEBNIKI ZBIOROWE

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: dyktando (pisownia partykuły „nie”)

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: Kulejący BIERNIK 

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: odmiana przez przypadki

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

SILVER​.TV: BABAMĄDREJ BABCI

Nowy for­mat w SIlverTV: “Lek­cje polskiego”

17.05.2023 r.UNIWERSYTET GDAŃSKI: X Konferencja Studencka Dzień Pedagoga Specjalnego

Będę pre­le­gent­ką!

SILVER​.TV | LEKCJE POLSKIEGO: Polacy nie Gęsi

Byłam gości­nią Mądrej Babci. 

Pokój Na Poddaszu: czy warto uczyć się młodzieżowych słów?

Poru­szy­li­śmy też temat femi­na­ty­wów i form inkluzywnych. 

GoWork​.pl: Jak skutecznie komunikować się w biznesie? 

Czy jako szefowa/szef masz pra­wo igno­ro­wać zaim­ki i feminatywy?
Dla­cze­go to szko­łę moż­na winić za two­rze­nie hie­rar­chicz­nych rela­cji opar­tych o strach i lęk, a nie szacunek?
O tych i wie­lu innych kwe­stiach języ­ko­wych i komu­ni­ka­cyj­nych mia­łam oka­zję wypo­wie­dzieć się w dłu­gim wywia­dzie dla por­ta­lu GoWork​.pl.

CZWÓRKA:  język młodych jest skrótowy, ale nie ubogi

Pro­gram Kasi Dzi­do “Sta­cja Kultura” 

Zagranicą czy za granicą? Jak to jest z tymi granicami w języku polskim?

Wyja­śnie­nie zasad pisow­ni i ćwiczenia 

Egzamin ósmoklasisty: pojęcia, które się mylą — trudne słowa

Spis trud­nych pojęć (brzmią podob­nie), któ­rych zna­jo­mość jest nie­zbęd­na do zda­nia egzaminu. 

RDC: Kobiecy wieczór “Jak sprawić, aby zwłaszcza w okresie świątecznym więź z dziećmi była głębsza i oparta na zrozumieniu”

Zosta­łam zapro­szo­na do pro­gra­mu “Kobie­cy wie­czór”, by opo­wie­dzieć o tym, jak pogłę­bić naszą więź z dziećmi. 

PolskieRadio24: Aneta Korycińska o rozwoju mowy dziecka: ważne jest nieustanne odpowiadanie na pytania

- Trzy­lat­ki wcho­dzą w okres dla­cze­go. Jest to waż­ne pyta­nie. To jest powta­rza­ne przez dzie­ci do znu­dze­nia. Jest to bar­dzo potrzeb­ne. Kształ­tu­je słuch i roz­po­zna­nie z obra­zem – powie­dzia­ła w Pol­skim Radiu 24 Ane­ta Kory­ciń­ska, polo­nist­ka i oligofrenopedagożka.

RDC: Południe z Animuszem “O feminatywach. Czy są potrzebne?”

O femi­na­ty­wach. Czy są potrzeb­ne? Sta­no­wią kolej­ny krok milo­wy ku rów­no­upraw­nie­niu, czy są wyznacz­ni­kiem poczu­cia wła­snej war­to­ści? I czy moż­na z femi­na­ty­wa­mi prze­sa­dzić? Byłam gości­nią Roma­na Rogowieckiego.

Znamy Młodzieżowe Słowo Roku – co znaczy i po co je wybieramy?

Wyja­śnie­nie plus lista audy­cji na ten temat. 

Pani prezes czy prezeska, “biznesmen”, ale nie “biznesmenka” – czy żeńskie formy przestaną nas dziwić?

Zosta­łam wczo­raj zapro­szo­na przez Biz­nes Inte­ria do roz­mo­wy z Woj­cie­chem Sze­lą­giem o femi­na­ty­wach. Efekt bar­dzo cie­ka­wy – zwłasz­cza w komentarzach.

Dokładnie” jako gatunek inwazyjny

Dokład­nie!

BABA OD JĘZYKA: Niezły meksyk!

Baba od języ­ka w dniu meczu

Skoro “końmi” to dlaczego “dłoniami”? O końcówkach “-mi”, “-ami”.

Gwoźdź­mi czy gwoździami?

Cmentarny koszmar językowy: “-y” czy “-ów” (meczów, wieńców, widelców)

Meczów, bo meczy to owca. 

Zła pisownia tytułów książek

Mnie napraw­dę nie­wie­le fru­stru­je, ale na widok „Kamie­ni na Sza­niec*” zamiast „Kamie­ni na sza­niec” chce mi się pła­kać, bo na pew­no gdzieś na świe­cie umie­ra panda ?

TRÓJKA: Czy emotikony zawsze ułatwiają komunikację?

Dla­cze­go emo­ti­ko­ny prze­cho­dzą już do lamusa?

Ortografia: przestańcie tak podziwiać historię i teraźniejszość i nie róbcie błędów ortograficznych

Co za hit! To jest HiT, czy­li histo­ria i teraźniejszość 

Kampania społeczna: zażyj środków stylistycznych ;) Pomysł na lekcje

Łyk­nij tro­chę środ­ków artystycznych 😉 

Kampania społeczna, której potrzebujemy: gdzie są te przecinki?

Raz, dwa, trzy, inter­punk­cję znasz Ty 😉
Pomysł na lekcje

Nowomowa jako sposób na ograniczenie wolności człowieka. Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984 George’a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024.

KOREPETYCJE w wakacje – zapisy przez Internet

Uru­cho­mi­łam inter­ne­to­we zapi­sy na waka­cyj­ne korepetycje.
Dzia­ła­ją tyl­ko do koń­ca sierp­nia i to jedy­na szan­sa na zaję­cia ze mną, bo w edu­ka­cji dzie­je się takie sza­leń­stwo, że mam już kom­plet na regu­lar­ne zaję­cia w latach szkol­nych 2022/2023 i 2023/2024.

(Nie)znane kobiety Wikipedii: warsztaty “Jak nie pisać o kobietach” (Miesiąc Ukraiński w Wikipedii).

Zosta­łam zapro­szo­na przez Marię Wero­ni­kę Kmoch (her­sto­rycz­kę, histo­rycz­kę, wiki­pe­dyst­kę) do popro­wa­dze­nia warsz­ta­tów na temat języ­ka. Uczest­ni­cy będą pisać hasła w ramach Mie­sią­ca Ukra­iń­skie­go w Wikipedii. 

UWAŻAJ NA SŁOWA! Homonimy w języku polskim i ukraińskim

Chcia­łam ten wpis nazwać „fał­szy­wi przy­ja­cie­le”, bo tak mówi­my na homo­ni­my w róż­nych języ­kach, któ­re wpro­wa­dza­ją nas w błąd. W obec­nej sytu­acji jed­nak to okre­śle­nie wyda­je mi się nie­bez­piecz­ne. Dla­te­go też — w tych smut­nych cza­sach — wysy­łam odro­bi­nę zaba­wy językowej....

DD TVN: Dzieci z Ukrainy próbują odnaleźć się w polskich szkołach. „Pamiętajmy, że mówimy o ludziach, którzy przeżyli traumę”

Czy dzie­ci mogą uczyć inne dzie­ci języka?

Pomoc językowa: darmowe lekcje – język ukraiński Мовна допомога. Безкоштовні уроки польської мови

Dar­mo­we mate­ria­ły i infor­ma­cje o dar­mo­wych kursach.

ortografia – zasady pisowni wyrazów

Zasa­dy pol­skiej pisowni.

Zadania na interpunkcję na egzaminie ósmoklasisty

Kie­dy trze­ba wsta­wić przecinek? 

wzbogać słownictwo: przydatne pojęcia

Poznaj poję­cia przy­dat­ne w rozprawkach. 

Zapożyczenia – typy, rodzaje, przykłady i gry

Naucz się i prze­ćwicz swo­ją wie­dzę w grach edukacyjnych. 

Środki językowe sprzyjające perswazji

Środ­ki języ­ko­we, któ­rych możesz użyć w przemówieniach

Środki językowe sprzyjające manipulacji językowej

Jak roz­po­znać manipulację?

środki poetyckie – bez nich nie napiszesz interpretacji!

Spis środ­ków poetyc­kich wraz z przykładami 

Jak ładnie przeklinać po polsku?

Wasza fine­zja zachwy­ca! Oto lista subiek­tyw­nie wybra­nych siar­czy­stych prze­kleństw, dzię­ki któ­rym roz­ła­du­je­my napię­cie i nie dosta­nie­my w twarz. Do wyko­rzy­sta­nia pod­czas fru­stra­cji oko­ło­syl­we­stro­wych. Wszyst­kie­go dobre­go i oby­śmy nie musie­li ich uży­wać w 2022 r. ?

związki składniowe/ związki wyrazowe

Poznaj teo­rie i prze­ćwicz wie­dzę w grze. 

Znaczenie tytułu i jego rola w odczytaniu sensu utworu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Górą „Edek” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli jaw­nej na matu­rze 2024.

Hiperbolizacja i jej znaczenie w kompozycji i budowaniu sensu utworu. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania Górą „Edek” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli jaw­nej na matu­rze 2023.

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep