Tag: live

Szkoła to nie kaganiec! Zrozum swoje prawa, wybierz swoją drogę! GOŚĆ: Mikołaj Marcela #bababook

Zapro­si­łam auto­ra na roz­mo­wę LIVE (10.03.2024 18:00), więc zachę­cam do uczest­nic­twa, zada­wa­nia pytań, dys­ku­sji, wspól­nej wymia­ny pomy­słów i do kąci­ka zwierzeń 🙂 

ADHDBIZNESIE – [live] Paula Balicka-Zańczak [@ogiettaj]

Poroz­ma­wia­my o naszym doświad­cze­niu w pro­wa­dze­niu biz­ne­su z dia­gno­za ADHD. Dla­cze­go nas to wyróż­nia, a z czym mamy problemy?

GAZE​TA​.PL: Matura 2023 z Babą od polskiego – Rozwiązujemy arkusze na żywo!

Widzi­my się na stro­nie głów­nej GAZE​TA​.PL już 4 maja!

DARMOWE POWTÓRKI LIVE — TikTok i grupy na FB

LIVE na Tik­Tok: PN-CZW o 21.00
Mate­ria­ły, notat­ki, zapi­sa­ne laj­wy – w gru­pach na FB.

BABA BOOK: Katarzyna Michalczak „Synu, jesteś kotem” | [LIVE]

Roz­mo­wa o książ­ce “Synu, jesteś kotem” z jej autor­ką – Kata­rzy­ną Michal­czak. Kolej­ny odci­nek cyklu BABA BOOK

Jak oswoić ciemność – o wsparciu dla młodych osób zmagających się ze stratą i smutkiem | rozmowa z Justyną Suchecką dla Wydawnictwa Jaguar

Roz­ma­wia­my o tym, jak poru­szać temat żało­by na lek­cjach języ­ka polskiego. 

LIVE: Z babą o budzie | Gość: Mateusz Rybak @angel_forest22

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia i obej­rze­nia kolej­ne­go zare­je­stro­wa­ne­go nagra­nia na żywo z roz­mo­wy o sys­te­mie edu­ka­cji. Tym razem moim gościem był Mate­usz – akty­wi­sta dzia­ła­ją­cy przy granicy. 

LIVE: Z babą o budzie | Osoba goszczona: Niedzia @niedziapets

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia i obej­rze­nia kolej­ne­go zare­je­stro­wa­ne­go nagra­nia na żywo z roz­mo­wy o sys­te­mie edu­ka­cji. Tym razem moim i Mać­ka gościem było Nie­dzia – oso­ba niebinarna. 

LIVE: Z babą o budzie | Gość: Andrzej Tucholski @andtucholski

Zapra­szam do wysłu­cha­nia i obej­rze­nia pią­te­go odcin­ka “Z babą o budzie”. Dzi­siaj moim gościem był Andrzej Tucholski! 

Podcast: Z Babą o budzie | Gość: Franek Broda

Roz­ma­wiam z Fran­kiem Bro­dą, akty­wi­stą, dzia­ła­czem na rzecz LGBTQ+ o jego spoj­rze­niu na edukację 

Podcast: Z Babą o budzie | Gość: Maciej Rauhut

Poznaj­cie mło­de­go czło­wie­ka, któ­ry ma wiel­ką wraż­li­wość i zdol­ność kry­tycz­ne­go myślenia. 

Perspektywy: omawiam dzisiejszy egzamin ósmoklasisty (LIVE)

E8, a na nim “Zemsta”

10.05.2022 – LIVE: rozwiązuję arkusz maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

No to siup! Roz­wią­zu­ję arkusz matu­ral­ny z języ­ka pol­skie­go na pozio­mie roz­sze­rzo­nym. Będziesz ze mną?

LIVE: Jak rozmawiać z młodzieżą o wojnie i jak wspierać w klasach wielokulturowych

Zapra­szam na roz­mo­wę z psy­cho­loż­ką i psychoterapeutką. 

23.10.2021 – webinar dla osób zdających egzamin ósmoklasisty

Dosko­na­le wiem, że przed tym pierw­szym waż­nym spraw­dzia­nem wie­dzy poja­wia się mnó­stwo pytań – a odpo­wie­dzi jest jak na lekar­stwo. Co roku przy­go­to­wu­ję kil­ka­na­ście osób do egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty, dla­te­go wiem dosko­na­le, jak się uczyć, aby osią­gnąć sukces.

Rozwiązuję arkusz maturalny z języka polskiego 2021 (LIVE + klucz odpowiedzi)

Oka­za­ło się, że jestem wieszcz­ką (nie było to trud­ne), w ostat­nim new­slet­te­rze pisa­łam o tym, by nie sto­so­wać przy­słów­ka “cięż­ko”, gdy ma się na myśli trud­no, a w dzi­siej­szym arku­szu matu­ral­nym pierw­szy arty­kuł doty­czył nad­uży­wa­nia słów mod­nych i autor­ka pyta­ła: “Czy zwrot > zasłu­gu­je na potępienie?”
Na doda­tek tajem­ni­cza siła kaza­ła mi zro­bić wczo­raj wiel­ki zbiór memów z “Lal­ką”, w nocy odpa­li­łam serial i wycię­łam z nie­go frag­ment, w któ­rym Wokul­ski prze­cha­dza się po Powi­ślu, nazy­wa je meta­fo­rą kra­ju, ubo­le­wa nad roz­war­stwie­niem spo­łecz­nym. A dziś na matu­rze w pierw­szym tema­cie roz­praw­ko­wym była “Lal­ka” i tekst o ambi­cjach, a w dru­gim – frag­ment z “Zie­mi obie­ca­nej” i motyw mia­sta. Hehe. 

LIVE – rozwiązuję arkusz maturalny – na żywo!

Roz­wią­zu­ję na żywo arkusz matu­ral­ny. 04.05 godz. 17.00

Pigułka wiedzy: WEBINAR PRZEZNACZONY DLA ZDAJĄCYCH MATURĘ 2021 – Baba od polskiego

nowy pro­dukt w skle­pie – 140 minut dla matu­rzy­stów – piguł­ka wiedzy!

Co robię i gdzie mnie znaleźć?

Czy za mną nadążysz? 

LIVE przedegzaminacyjny dla osób uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Szy­ku­je dwa spo­tka­nia przed­eg­za­mi­na­cyj­ne dla osób uczą­cych się w szko­łach pod­sta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych (na żyw­ca, ale przed kame­rą). Zapra­szam zain­te­re­so­wa­nych, będę prze­sta­wia­ła autor­skie pro­gra­my pisa­nia tek­stów (testo­wa­ne na ludziach), powiem jak pla­no­wać pra­cę, co trzeba...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep