Tag: Młoda Polska

Co wspólnego mają Jan Matejko, ksiądz Piotr Skarga i fotograf Adama Mickiewicza?

Seria powsta­ła z myślą o tych, któ­rzy mają pro­blem (np. wyni­ka­ją­cy z neu­ro­aty­po­wo­ści) z czy­ta­niem dzieł sztu­ki. Sko­rzy­sta­ją z niej tak­że pasjo­nu­ją­cy się histo­rią sztu­ki, bo poka­zu­ję, jak mogą wyko­rzy­stać swo­je zami­ło­wa­nie na matu­rze z języ­ka polskiego. 

Sztuka na maturze z polskiego: Matejko jest ważnym bohaterem „Wesela”!

Seria powsta­ła z myślą o tych, któ­rzy mają pro­blem (np. wyni­ka­ją­cy z neu­ro­aty­po­wo­ści) z czy­ta­niem dzieł sztu­ki. Sko­rzy­sta­ją z niej tak­że pasjo­nu­ją­cy się histo­rią sztu­ki, bo poka­zu­ję, jak mogą wyko­rzy­stać swo­je zami­ło­wa­nie na matu­rze z języ­ka polskiego. 

Film w szkole: „Biała odwaga”

5 moty­wów z fil­mu “Bia­ła odwa­ga”, któ­re wyko­rzy­stasz pod­czas lek­cji języ­ka pol­skie­go oraz jako kon­tekst w wypra­co­wa­niu. KONKRETNE PRZYKŁADY!

Władysław Stanisław Reymont — Chłopi — streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

Jakie obyczaje zostały ukazane w “Chłopach”?

Wypi­su­ję oby­cza­je z pierw­sze­go tomu “Jesień”.

Jakie są prawa gromady w „Chłopach”?

Wypi­sa­łam pra­wa miesz­kań­ców wsi Lipce. 

Jakie są grupy społeczne w „Chłopach”?

Podział na kla­sy wg posia­da­nej ziemi. 

Jakie konflikty zostały ukazane w „Chłopach”?

Wyja­śniam, czym są serwituty. 

Film w szkole: “Chłopi”

Jeśli nie powieść, to może film?

SUPERBABY: Aniela Pająkówna

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Kazimiera Zawistowska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Bronisława Ostrowska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Olga Boznańska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

Joseph Conrad – Jądro ciemności

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie lektury. 

SUPERBABY: Klementyna z Tańskich Hoffmanowa

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

SUPERBABY: Maryla Wolska

Kolej­na boha­ter­ka cyklu “Super­ba­by” i kan­dy­dat­ka na “Patron­kę”

Symboliczne znaczenie przedmiotów w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024.

Artysta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Arty­sta jako boha­ter lite­rac­ki. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2024.

Motyw wesela i jego znaczenie w kreacji świata przedstawionego. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Motyw wese­la i jego zna­cze­nie w kre­acji świa­ta przed­sta­wio­ne­go. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2023.

Krytyczny obraz rzeczywistych relacji społecznych. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Kry­tycz­ny obraz rze­czy­wi­stych rela­cji spo­łecz­nych. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2024.

Jaką ocenę dziejów Polski zawiera literatura? Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jaką oce­nę dzie­jów Pol­ski zawie­rał lite­ra­tu­ra? Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2024.

Rozprawa z narodowymi mitami. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Roz­pra­wa z naro­do­wy­mi mita­mi. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2023.

Symboliczny sens chocholego tańca w kontekście polskiej kultury i historii. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sym­bo­licz­ny sens cho­cho­le­go tań­ca w kon­tek­ście pol­skiej kul­tu­ry i histo­rii. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2024.

Relacja świata realistycznego i fantastycznego. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rela­cja świa­ta reali­stycz­ne­go i fan­ta­stycz­ne­go. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2023.

Konkurs Młoda Polska: zdrowie psychiczne, wolontariat

dla kogo: 16 – 21 lat, jeśli: masz 16 – 21 lat,  dzia­łasz spo­łecz­nie, jesteś zaangażowany/zaangażowana lub sto­isz na cze­le akcji o cha­rak­te­rze spo­łecz­nym (np. strajk kli­ma­tycz­ny, pro­te­sty ulicz­ne, har­cer­stwo, ruch oazo­wy),  jesteś aktywistą/aktywistką,   inspi­ru­jesz i anga­żu­jesz rówieśników, ...

Symbolika narodowa i jej funkcja w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Sym­bo­li­ka naro­do­wa i jej funk­cja w utwo­rze lite­rac­kim. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2023.

Rola duchów, widm i zjaw w utworach literackich / Symboliczne znaczenie widm i zjaw. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rola duchów, widm i zjaw w utwo­rach lite­rac­kich. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2024 i 2025.

Jak realizowany jest w literaturze motyw tańca? Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jak reali­zo­wa­ny jest w lite­ra­tu­rze motyw tań­ca? / Sym­bo­licz­ny sens tań­ca ? Motyw tań­ca – Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2024 i 2025.

Funkcja proroctw i przepowiedni w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Funk­cja pro­roctw i prze­po­wied­ni w utwo­rach lite­rac­kich. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2024.

Relacje między przedstawicielami różnych grup społecznych. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Rela­cje mię­dzy przed­sta­wi­cie­la­mi róż­nych grup spo­łecz­nych. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2023.

Refleksja nad narodem jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Reflek­sja nad naro­dem jako temat utwo­rów lite­rac­kich. Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych – „Wese­le” – matu­ra ust­na 2024.

Matura ustna – zagadnienia z „Wesela” z omówieniem – pytania jawne na 2024 i 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Wese­la” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2024 i 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Kreacja postaci inteligenta. Omów zagadnienie na podstawie “Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać  na swo­im ulu­bio­nym kana­le: PYTANIA JAWNE DO LEKTURYLALKA” Bole­sław Prus – Lal­ka – stresz­cze­nie i opra­co­wa­nie – pro­dukt ze skle­pu Baba od pol­skie­go Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie „Lal­ki” Bole­sła­wa Prusa...

Literacka kreacja chłopskiego bohatera. Omów zagadnienie na podstawie Chłopów (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wpro­wa­dze­nie:  Chło­pi to naj­niż­sza war­stwa spo­łecz­na, któ­ra utrzy­mu­je się z rol­nic­twa. Chłop­stwo przed dłu­gi czas było trak­to­wa­ne jak nie­wol­ni­cy (tak było mię­dzy inny­mi w “Panu Tade­uszu” aż do momen­tu, gdy Tade­usz w dniu zarę­czyn ogło­sił uwłasz­cze­nie). Chłopi...

Rola przyrody w życiu jednostki i zbiorowości. Omów zagadnienie na podstawie Chłopów (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie pyta­nia jaw­ne­go na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka polskiego.

Sen o Polsce czy sąd nad Polską? Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie pyta­nia jaw­ne­go na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka polskiego.

Rola chłopów i inteligencji w sprawie niepodległościowej. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie pyta­nia jaw­ne­go na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka polskiego.

Co utrudnia porozumienie między przedstawicielami różnych grup społecznych? Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie pyta­nia jaw­ne­go na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka polskiego.

Konflikt pokoleń. Omów zagadnienie na podstawie Chłopów (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie pyta­nia jaw­ne­go na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka polskiego.

Obyczaj i tradycja w życiu społeczeństwa. Omów zagadnienie na podstawie Chłopów (tomu I – Jesień) Władysława Stanisława Reymonta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Omó­wie­nie pyta­nia jaw­ne­go na matu­rę ust­ną 2025 z języ­ka polskiego.

Matura ustna – zagadnienia z „Chłopów” z omówieniem – pytania jawne na 2025

Opra­co­wa­nie pytań jaw­nych doty­czą­cych „Chło­pów” na matu­rę ust­ną z języ­ka pol­skie­go 2025 + peł­na lista pytań archiwalnych.

Stanisław Wyspiański — Wesele — streszczenie i opracowanie

Peł­ne omó­wie­nie, opra­co­wa­nie i streszczenie.

Podcast “Wesele” Wyspiańskiego

Wszyst­kich pod­ca­stów (lek­cji) moż­na już słu­chać na YouTube. 

fałsz/ obłuda

LITERATURA  „Mistrz i Mał­go­rza­ta” Micha­ił Buł­ha­kow – seans czar­nej magii w teatrze Vari­étés uka­zu­je obłu­dę spo­łe­czeń­stwa kon­for­mi­stów, któ­rzy są zachłan­ni, a uda­ją boga­tych; to świat łapó­wek i dono­si­ciel­stwa; umiesz­cza­nia ludzi w zakła­dzie psy­chia­trycz­nym, by się ich...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep