Tag: wniosek o wgląd do pracy

Odwołanie od wyników matury 2023 – poradnik krok po kroku

Jak odwo­łać się od matu­ry z pol­skie­go w 2023 r.? Prze­czy­taj zasa­dy i sprawdź ter­mi­ny oraz wnio­ski, któ­re trze­ba wypeł­nić i prze­słać do OKE!