Tag: z babą o budzie

BABĄBUDZIE| Gość: Mateusz Różański, dziennikarz specjalizujący się w spektrum

Zapra­szam do udzia­łu w rozmowie

BABĄBUDZIE| Gościni: Katarzyna Kosecka, mama, opiekunka synów w spektrum, superbohaterka “Wysokich Obcasów”

Zapra­sza­my do udzia­łu w rozmowie

Z Babą o budzie: Franek Oczkowski (Tro​je​Dzie​ci​.org) | Marzenia i życie z niepełnosprawnościami

Spo­tka­nie w ramach cyklu “Z Babą o budzie”, w któ­rym mogłam poroz­ma­wiać z Fran­kiem Oczkow­skim — jed­nym z boha­te­rów stro­ny Tro​je​Dzie​ci​.org

Z Babą o budzie: Bartłomiej Pasiak (Pasem po czole) | Młodzież interesuje się kulturą!

Spo­tka­nie w ramach cyklu “Z Babą o budzie”, w któ­rym mogłam poroz­ma­wiać twór­cą blo­ga o kul­tu­rze — Bar­tło­mie­jem Pasiakiem. 

Z Babą o budzie | Gościni: Agata Borkowska o walce z zaburzeniami odżywiania

Zapra­szam Pań­stwa na kolej­ną roz­mo­wę z cyklu “Z Babą o budzie”. Spo­tka­my się dzi­siaj z Aga­tą Bor­kow­ską, osiem­na­sto­lat­ką, któ­ra opo­wie o swo­ich doświad­cze­niach z cho­ro­bą – ano­rek­sją. Przy oka­zji pad­nie wie­le waż­nych dla nas, nauczy­cie­li i rodzi­ców, infor­ma­cji, jak może­my reago­wać i na co zwra­cać uwa­gę, by być czuj­ny­mi pedagogami.
Do zoba­cze­nia o 18.00 tutaj na Face­bo­oku oraz na YouTube.

Z Babą o budzie [LIVE]| Gościni: Natalia Zastępa @natalia.zastepa

Już o 11.00 na Insta­gra­mie spo­tka­nie z Nata­lią Zastę­pą – w ramach cyklu “Z Babą o budzie”, razem z Macie­jem Rau­hu­tem odpy­ta­my naszą gości­nię o to, jak łączy pra­cę, pasję i edukację. 

POLITYKA: Obywatel Rauhut + informacje o “Z Babą o budzie”

Oby­wa­tel M.R.

LIVE: Z babą o budzie | Gościni: Monika Adamska @monika_adamska_o_glosie

Moni­ka jest spe­cja­list­ką od gło­su – liczę, że dzię­ki niej nie będę dusić się jak ryba wyrzu­co­na na brzeg 🙂
Zapra­szam wszyst­kich, któ­rzy pra­cu­ją głosem 

LIVE: Z babą o budzie | Gość: Mateusz Rybak @angel_forest22

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia i obej­rze­nia kolej­ne­go zare­je­stro­wa­ne­go nagra­nia na żywo z roz­mo­wy o sys­te­mie edu­ka­cji. Tym razem moim gościem był Mate­usz – akty­wi­sta dzia­ła­ją­cy przy granicy. 

LIVE: Z babą o budzie | Osoba goszczona: Niedzia @niedziapets

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia i obej­rze­nia kolej­ne­go zare­je­stro­wa­ne­go nagra­nia na żywo z roz­mo­wy o sys­te­mie edu­ka­cji. Tym razem moim i Mać­ka gościem było Nie­dzia – oso­ba niebinarna. 

LIVE: Z babą o budzie | Gość: Andrzej Tucholski @andtucholski

Zapra­szam do wysłu­cha­nia i obej­rze­nia pią­te­go odcin­ka “Z babą o budzie”. Dzi­siaj moim gościem był Andrzej Tucholski! 

Podcast: Z Babą o budzie | Gościni: Joanna Obuchowska

Roz­ma­wiam z Joan­ną Obu­chow­ską, edu­ka­tor­ką, któ­ra pozna­ła wie­le sys­te­mów szkol­nych na świe­cie i na pew­no zre­wo­lu­cjo­ni­zu­je myśle­nie o ucze­niu się. 

Podcast: Z Babą o budzie | Gość: Franek Broda

Roz­ma­wiam z Fran­kiem Bro­dą, akty­wi­stą, dzia­ła­czem na rzecz LGBTQ+ o jego spoj­rze­niu na edukację 

Podcast: Z Babą o budzie | Gość: Maciej Rauhut

Poznaj­cie mło­de­go czło­wie­ka, któ­ry ma wiel­ką wraż­li­wość i zdol­ność kry­tycz­ne­go myślenia. 

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep