Dzię­ku­ję @uwagatvn za roz­mo­wę.
Sko­men­to­wa­łam wyni­ki matur prób­nych i przy­po­mnia­łam matu­rzy­stom o koniecz­no­ści robie­nia wła­sno­ręcz­nych nota­tek, jeśli nie chcą być ofia­ra­mi cyfro­wej demen­cji.
I pamię­taj­cie: trze­ba być dobrej myśli, bo po co być złej? 😉


Wię­cej o cyfro­wej demen­cji pisa­łam w new­slet­te­rze z 29 mar­ca. Zro­bię z tego wpis na bloga. 


#uwa­ga­ko­ro­na­wi­rus #uwa­ga­tvn #baba­od­pol­skie­go #cyfro­wa­de­men­cja #matu­ra #matu­ra­prób­na #matura2021