Wstęp (wprowadzenie):

W kul­tu­rze ludo­wej wie­rzo­no, że każ­de­go spo­tka kara za popeł­nio­ne winy – czy to za życia, czy po śmier­ci. Czę­sto była meta­fi­zycz­nie wymie­rza­na przez natu­rę. Ponad­to jed­ną z pod­staw spra­wie­dli­wo­ści ludo­wej było twier­dze­nie, że żad­ne nie­szczę­ście nie dzie­je się bez powo­du, a za każ­de prze­wi­nie­nie trze­ba ponieść karę. Ten mecha­nizm miał uza­sad­niać sto­so­wa­nie się do pod­sta­wo­wych zasad etycz­nych. Dzia­ła­nia ludzi były warun­ko­wa­ne przez strach przed kon­se­kwen­cja­mi, a samą spra­wie­dli­wość wymie­rza­ła czę­sto natura.

  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Balladyna”

    5,49 VAT
    Dodaj do koszyka

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie 3 zagad­nie­nia z „Bal­la­dy­ny” Juliu­sza Sło­wac­kie­go oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Wina i kara w lite­ra­tu­rze” na pod­sta­wie „Bal­la­dy­ny”.