Zapra­szam do obej­rze­nia kolej­nej roz­mo­wy w ramach cyklu “Z babą o budzie”, któ­ry powstał po to, by mówić i myśleć o edu­ka­cji. Moją i Mać­ka Rau­hu­ta (@rauhut_ ) gości­nią jest Nata­lia Zastę­pa (@natalia.zastepa), któ­ra opo­wia­da o tym, jak łączyć edu­ka­cję z pra­cą i pasją oraz dojaz­da­mi z małej miej­sco­wo­ści do liceum, na lek­cje śpie­wu i do pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych. Nata­lia powie­dzia­ła wie­le cen­nych rad dla mło­dych ludzi, naj­bar­dziej uję­ła mnie ta, że nie trze­ba być dobrym ze wszyst­kie­go i naj­waż­niej­sze to wybra­nie tego, co się lubi, a póź­niej kon­se­kwen­cja. W chwi­lach kry­zy­su — wspar­cie psy­cho­lo­gicz­ne jest zawsze na wagę zło­ta. 
Dro­dzy Pań­stwo, przed Pań­stwem fina­list­ka The Voice Kids, The Voice of Poland, zdo­byw­czy­ni Super Pre­mie­ry i Nagro­dy za naj­lep­szą muzy­kę na LVIII Kra­jo­wym Festi­wa­lu Pio­sen­ki Pol­skiej w Opo­lu, nomi­no­wa­na do debiu­tów pod­czas LVI KFPP w Opo­lu, nagro­dy JOY Influ­en­cer w kate­go­rii “Muzy­ka”, nomi­no­wa­na w kate­go­rii Young Cho­ice Awards w kon­kur­sie Top of The Top Sopot Festi­val. Ufff... wie­le by wymie­niać. Posłu­chaj­cie dwu­dzie­sto­let­niej Nata­lii! 

#baba­od­pol­skie­go #zba­bą­o­bu­dzie #nata­lia­za­ste­pa #edu­ka­cja